ArtikkelitKirkon nimi


Kirkko väittää, että sitä johtaa Jeesus Kristus, sillä hänen nimensä on jo kirkon nimessäkin, ja nimi "Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko" on hänen itsensä Joseph Smithille ilmoituksen kautta antama. Asia on jäsenille tärkeä, se mainitaan usein.
Jos etsii historiallisista dokumenteista tietoa tästä asiasta, huomaa pian, ettei tämäkään 'tieto' ole kokonaan totuudenmukainen — saa sellaisen käsityksen, että nimi on aina ollut sama. Asia on melko helposti tarkistettavissa kirkon virallisesta historiasta esimerkiksi.
Aluksi nimi kuului "The Church of Christ" — "Kristuksen kirkko" — tämän näkee helposti vaikka 1833 painetusta Käskyjen kirjan etusivusta.

Ja kuinka se voisi olla minun kirkkoni, ellei sitä minun nimeni mukaan nimitettäisi? Sillä jos jotakin kirkkoa nimitetään Mooseksen nimen mukaan, niin se silloin on Mooseksen kirkko, tai jos sitä jonkun ihmisen mukaan nimitetään, se on silloin jonkun ihmisen kirkko; mutta jos sitä minun nimeni mukaan nimitetään, se on silloin minun kirkkoni, siinä tapauksessa, että se on rakennettu minun evankeliumilleni. (3 Nefi 27:8)

  1. Kristuksen kirkon synty näinä viimeisinä päivinä tuhat kahdeksansataa kolmekymmentä vuotta meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen lihaan tulon jälkeen. Sen asianmukainen järjestäminen ja perustaminen maamme lakien mukaan Jumalan tahdon ja käskyjen kautta neljännessä kuussa ja kuudentena päivänä sitä kuukautta, jota sanotaan huhtikuuksi;
  2. mitkä käskyt annettiin Joseph Smith nuoremmalle, joka oli Jumalan kutsuma ja asetettu Jeesuksen Kristuksen apostoliksi, olemaan tämän kirkon ensimmäinen vanhin,
  3. ja Oliver Cowderylle, joka myös oli Jumalan kutsuma Jeesuksen Kristuksen apostoli, olemaan tämän kirkon toinen vanhin, ja asetettu hänen kätensä alla. (LK 20)

Sitten se 3.5.1834 kokouksen päätöksellä vaihdettiin epämääräiseksi "The Church of Latter-day Saints" — "Myöhempien Aikojen Pyhien kirkko":

Rukouksen jälkeen konferenssi jatkoi keskustelulla aiheesta nimet ja nimitykset, kun Sidney Rigdon ehdotti, ja Newel K. Whitney kannatti ehdotusta, että tämä kirkko tunnettaisiin tästä lähtien nimellä "Myöhempien Aikojen Pyhien Kirkko". Jäsenet tekivät huomautuksia, minkä jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisellä äänestyksellä.1

Kesäkuussa 1829 Herra antoi meille nimen, jolla meidän piti kutsua kirkkoa, ja se oli sama nimi, jonka hän antoi nefiläisille. Me tottelimme hänen käskyään ja nimitimme kirkkoa Kristuksen kirkoksi, kunnes v. 1834 Sydney Rigdonin vaikutuksesta kirkon nimi muutettiin kuulumaan "Myöhempien Aikojen Pyhien Kirkko", jolloin nimestä jäi pois Kristuksen nimi kokonaan, se nimi, jolla meidän oli jyrkästi käsketty nimittää kirkkoa, minkä Kristus omalla suullaan teki niin selväksi.2

Sidney Rigdon oli aiemmin ollut tekemisissä Alexander Campbell-nimisen saarnaajan kanssa (Campbell oli kirjoitellut ideastaan, että Kristuksen kirkolla piti olla Kristuksen nimi3) eikä varmaankaan halunnut, että tällä uudella kirkolla olisi mitään yhteistä campbelliittien ryhmän kanssa: on mahdollista, että hän tämän vuoksi ehdotti nimen vaihtoa. Jotkut mormonit vastustivat sitä yllämainitussa kokouksessa juuri sen vuoksi, että Kristuksen nimi jäi kokonaan pois. Miksi Newel K. Whitney kannatti asiaa, en osaa sanoa. Kinan vuoksi nimeä muutettiin vielä kerran 26.4.1838 — Smith kertoi saaneensa ilmoituksen, jossa Kristuksen nimi palautui kirkon nimeen: "The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints" — "Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko".4
Kuka johti kirkkoa sillä ajanjaksolla, kun nimessä ei ollut mukana Jeesus Kristus? Eikö Jumala osannut vuonna 1830 sanoa, minkä nimiseksi halusi kirkkonsa maan päällä?
Nimijuttu on niin tärkeä mormoneille, että jopa kirkon apostolit ovat väittäneet, ettei mikään muu kirkko edes ollut Kristuksen mukaan nimitetty ennen MAP-kirkkoa. Apostoli LeGrand Richards lainaa kirjassaan Kummia tekoja ja ihmeitä juuri edellä mainittua Mormonin kirjan kohtaa, ja kommentoi sitä seuraavasti:

Kirkon nimeä ei siis saatu tutkimalla tai miettimällä, vaan Herra ilmoitti sen. Eikö tunnukin uskomattomalta, että kaikista maailman kirkoista ainoallakaan ei ollut Herran nimeä silloin, kun Hän palautti kirkkonsa tässä armotaloudessa?5

On todettavissa, että apostoli Richards oli väärässä. Esimerkkejä:

The Christian Messenger -lehden ylälaita vuodelta 1826. Lehteä toimitti Barton W. Stone, "vanhin Kristuksen kirkossa"

Mary Moore Davisin kuolinilmoitus samassa lehdessä v. 1832 — Mary oli sen mukaan ollut Kristuksen kirkon jäsen lähes 20 vuotta.

Toinen kuolinilmoitus samasta lehdestä v. 1829: rouva Hallbertin sanotaan olleen Kristuksen kirkon jäsen yhdeksän vuoden ajan.

  1. History of the Church, Vol. 2, pp. 62-63
  2. David Whitmer, An Address To All Believers of Christ pdf-tiedosto
  3. Campbell oli kiistellyt teologisista kysymyksistä Robert Owenin kanssa. Keskustelu painettiin esim. Smithin läheisyydessä ilmestyneen lehden, The Wayne Sentinelin etusivulla sarjana 29.5, 19.6 ja 26.6.1829. Campbell kirjoitteli itse lehdessään The Christian Baptist.
  4. Opin ja liittojen kirja luku 115.
  5. LeGrand Richards, Kummia tekoja ja ihmeitä, s. 100.

Lisätietoa An Address to All Believers in the Book of Mormon by David Whitmer Whitmerin toinen puhe.

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2000-10-23 — 2003-08-17