Pyhät kirjatPappeuden toimitukset ja siunaukset

Lyhyt esittely (esitteestä nimeltä Perheen opas v. 1994)

Pappeuden toimitus on pyhä toimitus, jonka suorittaa mies, jolla on pappeus. Kaste ja sakramentti ovat esimerkkejä pappeuden toimituksista. Joitakin toimituksia voivat suorittaa veljet, joilla on Aaronin pappeus, mutta useimmat toimitukset suorittavat Melkisedekin pappeuden haltijat.
Tässä osassa annetaan ohjeita, joita pappeusjohtajan tulee noudattaa suorittaessaan toimituksia. Veljien, jotka suorittavat toimituksia, tulee valmistautua saamaan Pyhän Hengen ohjausta. Heidän tulee myös huolehtia siitä, että toimitukset täyttävät seuraavat ehdot:

 1. Kaikki toimitukset on suoritettava Jeesuksen Kristuksen nimessä.
 2. Kaikki toimitukset on suoritettava pappeuden valtuudella.
 3. Seuraaviin toimituksiin tarvitaan pappeusjohtajan lupa: kaste, konfirmointi, nimen antaminen lapselle ja lapsen siunaaminen, sakramenttitoimitus, haudan pyhittäminen sekä pappeuden antaminen ja pappeusvirkaan asettaminen. Öljyn pyhittäminen, sairaan siunaaminen ja isän siunauksen antaminen eivät vaadi lupaa pappeusjohtajalta. Ne voi suorittaa henkilö, jolla on Melkisedekin pappeus ja joka on kelvollinen.
 4. Kaikki toimitukset on suoritettava asianmukaisia menettelytapoja noudattaen kuten kätten päällepanon kautta sekä käyttämällä niihin määrättyjä sanoja ja käyttämällä pyhitettyä öljyä.

Nimen ja siunauksen antaminen lapselle

Pappeusjohtajan johdolla veljet, joilla on Melkisedekin pappeus, voivat osallistua nimen ja siunauksen antamiseen lapselle (ks. LK 20:70). Pientä lasta siunattaessa veljet kokoontuvat piiriin ja asettavat kätensä lapsen alle. Isompaa lasta siunattaessa veljet asettavat kätensä lapsen pään päälle. Siunauksen antaja
 1. puhuttelee taivaallista Isäämme;
 2. mainitsee, että toimitus suoritetaan Melkisedekin pappeuden valtuudella;
 3. antaa lapselle nimen;
 4. lisää siunauksen sanoja Hengen ohjauksen mukaan;
 5. päättää toimituksen Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Kaste

Pappeusjohtajan johdolla kelvolliset papit tai Melkisedekin pappeuden haltijat voivat kastaa henkilöitä, jotka ovat valmiita kasteeseen. Tämän toimituksen suorittamiseksi pappeudenhaltija
 1. seisoo kastettavan kanssa vedessä;
 2. (mukavuus- ja turvallisuussyistä) pitää vasemmalla kädellään kiinni kastettavan oikeasta ranteesta ja pyytää tätä pitämään vasemmalla kädellään kiinni hänen vasemmasta ranteestaan;
 3. kohottaa oikean kätensä suoraan kulmaan;
 4. mainitsee kastettavan koko nimen ja sanoo: "Jeesuksen Kristuksen minulle antaman valtuuden nojalla kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen." (LK 20:73);
 5. (mukavuussyistä) pyytää kastettavaa pitämään kiinni nenästään oikealla kädellään ja sitten asettaa oikean kätensä kastettavan selän yläosaan ja upottaa tämän kokonaan veden alle;
 6. auttaa kastettavan ylös vedestä.

Jokaisella kastettavalla täytyy olla todistajina kaksi pappia tai Melkisedekin pappeuden haltija. He huolehtivat siitä, että kaste suoritetaan oikein. Jos rukousta ei lausuta oikein, se on toistettava ja henkilö on upotettava uudelleen veden alle. Jos jokin kastettavan ruumiin tai vaatetuksen osa ei mene veden alle, kasterukous on toistettava ja kastettava on upotettava uudelleen veden alle.

Konfirmointi ja Pyhän Hengen antaminen

Ao. alueen pappeusjohtajan johdolla yksi tai useampi Melkisedekin pappeuden haltija voi osallistua henkilön konfirmoimiseen kirkon jäseneksi ja Pyhän Hengen antamiseen. He asettavat kätensä kevyesti konfirmoitavan pään päälle; sitten pappeudenhaltija, joka lausuu sanat,
 1. mainitsee konfirmoitavan koko nimen;
 2. mainitsee, että toimitus suoritetaan Melkisedekin pappeuden valtuudella;
 3. konfirmoi henkilön Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseneksi;
 4. antaa Pyhän Hengen sanomalla konfirmoitavalle: "Ota vastaan Pyhä Henki";
 5. lausuu lisäksi siunauksen sanoja sen mukaan kuin Henki kehottaa;
 6. päättää toimituksen Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Sakramentti

Ao. alueen pappeusjohtajan johdolla kelvolliset papit tai Melkisedekin pappeuden haltijat voivat toimittaa sakramenttipalvelun. Henkilö, joka siunaa leivän, polvistuu ja lausuu leivän sakramenttirukouksen. Leipä jaetaan sitten läsnä oleville. Henkilö, joka siunaa veden, polvistuu ja lausuu veden sakramenttirukouksen. Vesi jaetaan sitten läsnä oleville.
Sakramenttirukoukset tulee lausua sanatarkasti. Jos rukouksen esittäjä tekee virheen sakramenttirukouksessa eikä korjaa sitä itse, kokouksen johtavan virkamiehen tulee pyytää häntä toistaman rukous oikein.

Leivän sakramenttirukous on seuraava:

"Oi Jumala, iankaikkinen Isä, Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä me pyydämme sinua siunaamaan ja pyhittämään tämän leivän kaikkien niiden sieluille, jotka sitä nauttivat, että he söisivät Poikasi ruumiin muistoksi ja todistaisivat sinulle, oi Jumala, iankaikkinen Isä, että he ovat valmiit ottamaan Poikasi nimen päällensä ja aina muistamaan hänet ja pitämään hänen käskynsä, jotka hän on antanut heille, jotta hänen Henkensä aina olisi heidän kanssansa. Amen. (LK 20:77, Moro. 4)

Veden sakramenttirukous on seuraava:

"Oi Jumala, iankaikkinen Isä, Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä me pyydämme sinua siunaamaan ja pyhittämään tämän [veden] kaikkien niiden sieluille, jotka siitä juovat, että he tekisivät sen Poikasi veren muistoksi, joka on vuodatettu heidän tähtensä; että he todistaisivat sinulle, oi Jumala, iankaikkinen Isä, että he aina muistavat hänet, jotta hänen Henkensä olisi heidän kanssansa. Amen. (LK 20:79, Moro. 5)

Öljyn pyhittäminen

Yksi tai useampi Melkisedekin pappeuden haltija voi pyhittää puhdasta oliiviöljyä ja erottaa sen pyhään tarkoitukseen sairaiden voitelemiseksi. Mitään muuta öljyä ei saa käyttää. Öljyn pyhittämiseksi pappeuden haltija
 1. pitää avointa oliiviöljyastiaa kädessään;
 2. puhuttelee taivaallista Isäämme;
 3. mainitsee, että toimitus suoritetaan Melkisedekin pappeuden valtuudella;
 4. pyhittää öljyn sairaiden siunaamista varten;
 5. päättää toimituksen Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Sairaan siunaaminen

Vain Melkisedekin pappeuden haltijat voivat siunata sairaita. Tavallisesti toimitukseen osallistuu kaksi tai useampi pappeudenhaltija. Melkisedekin pappeuden haltija voi kuitenkin suorittaa toimituksen yksinäänkin. Jos hänellä ei ole pyhitettyä öljyä, hän voi antaa siunauksen pappeuden valtuudella.
Melkisedekin pappeuden saaneen isän tulee siunata perheensä jäseniä näiden ollessa sairaana. Hän voi pyytää toista Melkisedekin pappeuden haltijaa avukseen.
Sairaan siunaamisen toimitukseen kuuluu kaksi osaa: 1) öljyllä voiteleminen ja 2) voitelun sinetöiminen.

Öljyllä voiteleminen

Yksi Melkisedekin pappeuden haltija suorittaa voitelun. Hän

 1. panee henkilön päähän pienen määrän öljyä;
 2. asettaa kätensä voideltavan pään päälle ja kutsuu henkilöä nimeltä;
 3. mainitsee, että toimitus suoritetaan Melkisedekin pappeuden valtuudella;
 4. sanoo, että än voitelee pyhitetyllä öljyllä;
 5. päättää toimituksen Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Voitelun sinetöiminen

Yksi tai useampi Melkisedekin pappeuden haltija asettaa kätensä sasiraan pään päälle. Yksi heistä

 1. kutsuu sairasta nimeltä;
 2. mainitsee, että toimitus suoritetaan Melkisedekin pappeuden valtuudella;
 3. sinetöi voitelun;
 4. lausuu pappeuden siunauksen sen mukaan kuin Henki kehottaa;
 5. päättää toimituksen Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Haudan pyhittäminen

Vain Melkisedekin pappeuden haltijat voivat pyhittää haudan. Henkilön, joka sen tekee, on saatava siihen lupa asianomaiselta pappeusjohtajalta, joka on yhteydessä omaisiin. Luvan saanut pappeudenhaltija
 1. puhuttelee taivaallista Isäämme;
 2. mainitsee, että toimitus suoritetaan Melkisedekin pappeuden valtuudella;
 3. pyhittää ja siunaa hautapaikan vainajan ruumiin leposijaksi;
 4. (halutessaan) rukoilee, että maakappale olisi pyhitetty ja että sitä varjeltaisiin ylösnousemukseen asti;
 5. pyytää Herraa lohduttamaan omaisia ja lausuu lohdutuksen sanoja sen mukaan kuin Henki kehottaa;
 6. päättää toimituksen Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Pyhitysrukouksen sijasta voidaan pitää rukous haudan äärellä, jos jotkut omaiset vastustavat haudan pyhittämistä tai eivät ymmärrä haudan pyhittämisen toimitusta.

Isän siunaus ja muut siunaukset lohduksi ja neuvoksi

Melkisedekin pappeuden haltijat voivat antaa siunauksia lohduksi ja neuvoksi. Isä voi antaa perheensä jäsenille siunauksia erityisissä tilanteissa kuten heidän lähtiessään kotoa opiskelemaan,lähetystyöhön, asepalvelukseen tai solmiessaan avioliiton. Perhe voi kirjoittaa isän siunauksen muistiin perheen aikakirjoihin, mutta sitä ei säilytetä kirkon arkistoissa.
Isän siunaus ja muut siunaukset lohduksi ja neuvoksi annetaan alla esitetyllä tavalla. Melkisedekin pappeuden haltija
 1. asettaa kätensä siunattavan pään päälle;
 2. kutsuu henkilö nimeltä;
 3. mainitsee, että toimitus suoritetaan Melkisedekin pappeuden valtuudella;
 4. lausuu sellaisia kiitoksen, neuvon, kehotuksen ja lupauksen sanoja kuin Henki kehottaa;
 5. päättää toimituksen Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Pappeuden antaminen ja asettaminen pappeuden virkaan

Ao. alueen pappeusjohtajalta saamansa valtuuden nojalla pappeudenhaltijat asettavat kätensä kevyesti henkilön pään päälle antaakseen pappeuden tai asettaakseen johonkin pappeuden virkaan. Sitten pappeudenhaltija, joka lausuu sanat,
 1. kutsuu asetettavaa koko nimeltä;
 2. mainitsee, että toimitus suoritetaan pappeuden valtuudella;
 3. antaa Aaronin tai Melkisedekin pappeuden, ellei sitä vielä ole annettu;
 4. asettaa henkilön johonkin tiettyyn virkaan Aaronin tai Melkisedekin pappeudessa ja antaa hänelle kaikki oikeudet, voimat ja valtuuden, jotka virkaan kuuluvat;
 5. lausuu lisäksi siunauksen sanoja sen mukaan kuin Henki kehottaa;
 6. päättää toimituksen Jeesuksen Kristuksen nimessä.
 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1998-11-07 — 2003-09-09