KirjallisuusPelastuksen oppeja

Joseph Fielding Smithin puheita ja kirjoituksia, toim. Bruce R. McConkie (Fieldingin vävy). Osa 1 painettu Tanskassa 1995. ISBN puuttuu. Osa 2 painettu Länsi-Saksassa 1980, ISBN 951-850-044-4. Osa 3 painettu Länsi-Saksassa 1982, ISBN puuttuu.

Tämä kirja on erityisen sopiva mormonismista kiinnostuneille teologian opiskelijoille ja ammattilaisille. Alla kolmiosaisen teoksen esipuheet sekä sisällöt.

Osa 1

Esipuhe

Joseph Fielding Smith oli tämän sukupolven eturivin evankeliumin tuntija ja yksi suurimmista opillisista opettajista. Vain harvat miehet tämän armotalouden aikana ovat vetäneet hänelle vertoja evankeliumin tuntemuksessa, tai ylittäneet hänen hengellisen ymmärryksensä. Hänellä oli isänsä, presidentti Joseph F. Smithin, ja isoisänsä, patriarkka Hyrum Smithin, usko ja tieto.

Oli niin ollen väistämätöntä, että hänen puheillaan ja kirjoituksillaan oli huomattava merkitys kirkon kirjallisuudelle. Tämä ensimmäinen kolmesta osasta otettaneen innokkaasti vastaan evankeliumin opiskelijoiden keskuudessa kaikkialla.

Lähdeaineistona ovat presidentti Smithin kirkon eri aikakauslehdissä julkaistut puheet ja artikkelit, sekä ne tuhannet ja taas tuhannet henkilökohtaiset kirjeet, joita hän on kirjoittanut vastauksiksi sellaisten etsijöiden kysymyksiin, jotka eivät ole pystyneet löytämään kaipaamiaan tietoja mistään julkaistusta teoksesta.

Siitä seuraa, että tässä teoksessa on lukemattomia vastauksia evankeliumia koskeviin kysymyksiin, joita usein esitetään, mutta joihin harvoin vastataan Jumalan profeettojen arvovaltaisella ehdottomuudella. Kun presidentti Smith puhuu, hän ei puhu niin kuin kirjanoppineet.

Opiskelijan on hyvä lukea alaviitteissä luetellut pyhien kirjoitusten kohdat ja paneutua tutkimiseensa uskon ja rukouksen hengessä lopullisen totuuden löytämiseksi.

Lausun monille syvän kiitollisuuteni avusta ja rohkaisusta: ennen kaikkea presidentti Joseph Fielding Smithille itselleen hänen pyhien kirjoitusten ymmärryksestään, hänen selkeistä opetuksistaan ja ilmaisuvoimastaan; vanhin Oscar W. McConkielle, isälleni, monista neuvoista ja monista hyödyllisistä ehdotuksista; vanhin Milton R. Hunterille seitsemänkymmenen ensimmäisestä neuvostosta samanlaisesta avusta; Joseph Fielding Smith nuoremmalle ladonnasta ja monista arvokkaista ehdotuksista; Velma Harveylle ja Shirley Stone Storrsille sen käsikirjoitusvuoren puhtaaksi kirjoittamisesta, josta tässä julkaistut aarteet valikoitiin; sekä Harold Lundstromille kärsivällisyyttä vaatineesta ja huolellisesta oikoluvusta.

Bruce R. McConkie
Salt Lake City, Utah
10. marraskuuta 1954

Sisältö

 1. Jumalan luonne, ominaisuudet ja täydellisyys
  Jumaluus — Nykyajan tieto Jumalasta — Kuinka Jumala edistyy — Kuinka Jumala ei edisty — Kuinka Jumala on iankaikkinen — Jumalan kunnioittaminen — Söikö Isä Aabrahamin kanssa? — Painiskeliko Jaakob enkelin kanssa?
 2. Jumalan Poika
  Ainosyntyinen Poika — Kristuksen tuleminen ja tehtävä ennustettu — Puolustajamme ja Välimiehemme — Kristus Isänä ja Poikana — Vain Kristuksella oli kuolemattomuuden voima — Kristus sai aikaan oman pelastuksensa — Opettakaa, että Kristus oli enemmän kuin ihminen — Jeesuksen historiallinen todellisuus — Herran ilmestyminen Jaredin veljelle
 3. Pyhä Henki, Kristuksen valkeus ja toinen Puolustaja
  Pyhä Henki — Pyhän Hengen lahja — Pyhä Henki, varma todistaja totuudesta — Lupauksen Pyhä Henki — Pyhä Henki johti kaikkia profeettoja — Synti Pyhää Henkeä vastaan — Kristuksen valkeus — Toinen Puolustaja
 4. Ensimmäinen ja toinen asemamme
  Ihmisen aikaisempi olemassaolo — Kaikkien luotujen aikaisempi olemassaolo — Sota taivaassa — Kuolevaisuus — Vapaa tahto kummassakin asemassa
 5. Maa: sen luominen ja kohtalo
  Monet maailmat ja niiden pelastuminen — Herran luomissuunnitelma — Kaiken fyysinen luominen — Maan ikä — Telestinen maa — Terrestrinen maa — Selestinen maa
 6. Miikael, ruhtinaamme
  Aadamin luominen — Aadam: ensimmäinen ihminen ja ensimmäinen liha — Aadam: älykäs ja sivistynyt — Aadam-Jumala -teoria
 7. Aadamin lankeemus
  Aadamin tila ennen lankeemusta — Aadamin tila lankeemuksen jälkeen — Aadamin lankeemus oli siunaus — "Ellei olisi Aadamia, ei olisi lankeemusta; ellei olisi lankeemusta, ei olisi sovitusta"
 8. Kristuksen sovitus
  Sovitus perustuu lankeemukseen — Sovitus lunastaa meidät lankeemuksesta — Kristuksella oli elämä itsessänsä — Hinta, jonka Kristus meistä maksoi — Sovitus ja meidän kiitollisuuden puutteemme — Oppi verisovituksesta — Sovituksen äärettömyys
 9. Kehitysoppi
  Elämän alkuperä — Kehitysoppia ja uskontoa ei voida saattaa sopusointuun — Muinaisten ihmisten älykkyys — Sivistyksen taantuminen sen kehityksen sijaan
 10. Iankaikkiset liitot
  Evankeliumin liittojen luonne — Uusi ja iankaikkinen liitto — Evankeliumin liitto — Evankeliumin armotaloudet — Aabrahamin liitto
 11. Kaiken kohdalleen asettaminen
  Kummia tekoja ja ihmeitä — Elias, Elia ja kohdalleen asettaminen — Kohdalleen asettaminen koski koko maailmaa
 12. Joseph Smith: Palautuksen profeetta
  Profeetallisen kutsumuksen luonne — Joseph Smithin jumalallineri tehtävä — Palautuksen sanansaattaja — Profeetan tehtävän totuudesta todistavia yksityiskohtia — Henkilökohtaisia ajatuksia Joseph Smithistä
 13. Todistajien jumalallinen laki
  Todistajien lain luonne ja historia — Joseph Smith ja todistajien laki — Joseph ja Hyrum: kanssatodistajat — Mormonin Kirjan todistajat
 14. Kirkko ja valtakunta
  Jumalan valtakunta maan päällä — Valtakunta perustettu maan päälle — Pyhät: valittu kansa — Pyhien etuoikeudet ja velvollisuudet — Valtakunta: sen järjestys ja lahjat — Valtakunta joka on pysyvä iankaikkisesti
 15. "Reorganisoidun" kirkon alkuperä ja kohtalo
  Varhaisten luopiokulttien alkuperä — Perimysjärjestys presidenttikunnassa — "Reorganisoidun" kirkon hedelmät — "Reorganisoidun" kirkon jäsenet ja kuolleiden pelastuminen
 16. Ilmoituksen laki
  Ilmoituksen iankaikkinen luonne — Ilmoitus kirkossa tänä päivänä — Väärät henget ja väärät ilmoitukset
 17. Pelastavan tiedon saavuttaminen
  Pelastavan tiedon luonne — Totuuden ja valkeuden saaminen Hengeltä — Tutkikaa pyhiä kirjoituksia
 18. Evankeliumin opettaminen
  Äänensä korottaminen varoitukseen — Opettaminen kirkossa — Lastemme opettaminen — Kaikkien opetusten totuuden koetteleminen

Osa 2

Esipuhe

Pelastuksen oppeja -teossarjan tässä osassa on yksi keskeinen teema: pelastus — mitä se on, kuinka sen voi saavuttaa ja sitä koskevat lait.

Lähes puolen vuosisadan ajan on presidentti Joseph Fielding Smith uskollisena apostoliksi voitelulleen matkustanut kirkon piirissä ja kaikkialla maailmassa Kristuksen erityisenä todistajana, korottaen äänensä varoitukseen ja opettaen "pelastuksen oppeja" selkeästi ja yksinkertaisesti. Häntä arvostetaan kaikkialla maailmassa johtavana kirkon opin tuntijana.

Mitkään opetukset eivät ole ihmiselle arvokkaampia kuin ne, jotka ilmoittavat pelastusta koskevat totuudet, "sillä ei ole suurempaa lahjaa kuin pelastus"; eikä kenelläkään ole suurempia edellytyksiä opettaa näitä totuuksia kuin presidentti Smithillä.

Teossarjan tämän osan muodostavat otteet hänen puheistaan ja kirjoituksistaan on ensimmäisen osan mukaisesti järjestetty aiheittain ja varustettu monilla alaviitteillä.

Teoksesta Pelastuksen oppeja, osasta 2, evankeliumin tutkija löytää selkeät ja luotettavat selitykset lähes jokaisesta tärkeästä pelastukseen liittyvästä asiasta, kirkkauden eri asteista, korotuksesta, selestisestä avioliitosta, lupauksen Pyhästä Hengestä, kuolleitten pelastuksesta, hengellisestä elämästä ja kuolemasta, ylösnousemuksesta ja monista muista asioista. Se joka tavoittelee hartaasti pelastusta, kääntyy näiden opetusten puoleen haluten suuresti hallita ne.

Lausun monille syvän kiitollisuuteni avusta, ehdotuksista ja rohkaisusta: ennen kaikkea tietenkin presidentti Smithille itselleen hänen pyhien kirjoituksien ymmärryksestään, hänen selkeistä opetuksistaan ja ilmaisuvoimastaan; vanhin Oscar W. McConkielle, isälleni, monista neuvoista ja monista hyödyllisistä ehdotuksista; vanhin Milton R. Hunterille seitsemänkymmenen ensimmäisestä neuvostosta samanlaisesta avusta; Joseph Fielding Smith jr:lle ladonnasta ja monista arvokkaista ehdotuksista; Velma Harveylle sen suuren asiakirjamäärän konekirjoittamisesta, joista nämä valitut opetukset on otettu; sekä Harold Lundstromille suuritöisestä ja huolellisesta oikoluvusta.

Bruce R. McConkie
Salt Lake City, Utah
25. syyskuuta 1955

Sisältö

 1. Pelastus
  Pelastussuunnitelma — Kuolemattomuus ja iankaikkinen elämä — Pelastuksen lajit — Oman pelastuksemme toteuttaminen
 2. Kirkkauden asteet
  Kirkkauden valtakunnat — Selestinen valtakunta — Terrestrinen ja telestinen valtakunta — Ei edistymistä valtakunnasta toiseen
 3. Korotus
  Jeesuksen Kristuksen kanssaperilliset — Jumalan lapset — Esikoisen seurakunta — Tie korotukseen — Lasten pelastuminen
 4. Selestinen avioliitto
  Avioliitto ja korotus — Perheen iankaikkisuus — Aadam ja selestinen avioliitto — Avioliitto taivaassa — Iankaikkista avioliittoa hallitsevat lait
 5. Synnit avioliittoa vastaan
  Avioero ja särkyneet kodit — Syntyvyydensäännöstely — Liiton perillisen tekemät synnit — Siveettömyys — Lupauksen Pyhän Hengen sinetöinti
 6. Elia: ihminen ja profeetta
  Tarujen Elia — Muinaisen Israelin Elia — Uuden Testamentin opetukset Eliasta ja Eliaasta — Elia ja Mooses: Muutetut olennot — Elian tuleminen
 7. Elia: hänen tehtävänsä ja sinetöimisvaltansa
  Elian tehtävä — Sinetöimisvallan palauttaminen — Ilman Eliaa maa olisi kirottu — Todisteita Elian tulemisesta
 8. Kaikkia koskeva pelastus
  Pelastus tarjolla kaikille — Kaikki ihmiset tulevat kuulemaan evankeliumin — Tosi kirkko tarjoaa pelastuksen kaikille — "Yksin uskosta" -periaate ja kuolleiden pelastus — Sijaispelastuksen laki — Kuolleiden pelastuksen tärkeys — Meidän tärkeimmät velvollisuutemme — Pyhien pyrittävä pelastamaan kuolleensa
 9. Kuolleiden pelastus
  Isille annetut lupaukset — Pelastus henkimaailmassa — Kaste kuolleiden puolesta — Kuolleiden pelastus eri aikakausina — Kuolleiden pelastus palautettu — Ei pelastusta ilman kuolleitamme — Temppelisinetöintejä koskevia menettelytapoja
 10. Elävien pelastus
  Ei toista mahdollisuutta pelastukseen — Temppelityö ei ole kapinallisia varten — Pelastus vain kelvollisille kuolleille — Temppelityö ja loppuun saakka kestäminen
 11. Aikakirjojen pitämisen jumalallinen laki
  Historian sija pelastussuunnitelmassa — Kirkon tehtävä aikakirjojen pitämisessä — Henkilökohtaisten aikakirjojen pitämisen laki — Sukututkimus
 12. Hengellinen elämä ja kuolema
  Toinen kuolema — Kadotuksen lapset — Evankeliumi tuo hengellisen elämän — Kadotustuomio — Paratiisi ja helvetti
 13. Temppelien rakentamisen laki
  Temppelit: Niiden luonne ja historia — Kirtlandin temppeli — Avaimet ja endowmentit luvattu pyhille — Myöhempien aikojen temppelit — Missourin temppeli — Temppelisiunaukset, -liitot ja -endowmentit
 14. Ylösnousemuksen laki
  Kristus ja ylösnousemus — Oppi ylösnousemuksesta — Myöhempien aikojen todisteita ylösnousemuksesta — Kadotuksen lapset ja ylösnousemus — Kuolleina syntyneet lapset — Kaiken ylösnousemus
 15. Pelastus ja ylösnousemus
  Ylösnousemuksen kautta saatavat siunaukset — Ylösnousseet ruumiit — Ruumiillinen täydelliseksi tekeminen ylösnousemuksessa — Ensimmäinen ja toinen ylösnousemus
 16. Usko pelastukseksi
  Uskon laki — Usko, teot ja armo — Usko ja ihmeet — Usko ja vedenpaisumus
 17. Kaste ja pelastus
  Kaste: Syntymä ja ylösnousemus — Kuinka kaste tuo pelastuksen — Uudelleen kastaminen
 18. Sakramentti ja pelastus
  Sakramentin laki — Sakramenttikokous — Sakramentin liitto — Lapset ja sakramentti

Osa 3

Esipuhe

Tässä Pelastuksen oppeja -teossarjan kolmannessa osassa tarkastellaan selkeästi monia mitä kiehtovimpia ja vähän ymmärrettyjä evankeliumin periaatteita.

Siinä presidentti Joseph Fielding Smith osoittaa ajan merkit, erittelee meidän Herramme toista tulemista koskevia ennustuksia, ilmaisee ne tapahtumat, jotka tulevat edeltämään tuota suurenmoista päivää ja liittymään siihen, sekä kuvailee niitä olosuhteita, joiden on määrä vallita tuhatvuotisen valtakunnan aikana.

Lisäksi hän kertoo, miten pappeus ja avaimet toimivat, selittää apostolinvirkaa ja ilmoittaa, millä tavoin kirkon presidentti valitaan ja erotetaan tehtäväänsä. Teoksessa valotetaan myös Mormonin Kirjan maantiedettä, patriarkallisia siunauksia, maailman hallituksia, suurta luopumusta ja monia muita tärkeitä aiheita.

Kunnianosoituksena presidentti Smithin 80-vuotissyntymäpäivänä (19. kesäkuuta 1956) muut kahdentoista neuvoston jäsenet julkaisivat rakkautta ja kiintymystä osoittavan tervehdyksen, jossa, sanottiin mm. näin:

"Presidentti Joseph Fielding Smith on perinyt suuressa määrin sen lannistumattoman rohkeuden ja järkkymättömän velvollisuudelle omistautumisen, joka on ollut ominaista hänen jalojen esi-isiensä elämälle. Runsaan 46 vuoden ajan ollessaan kahdentoista neuvoston jäsenenä hän on ollut uskon peloton puolustaja ja parannuksen evankeliumin väsymätön saarnaaja. Tuomitessaan voimallisesti ne ihmisteoriat, jotka haluavat kieltää palautetun evankeliumin totuudet, hän on usein saanut osakseen arvostelua niiden teorioiden joidenkin kannattajien taholta, joita vastaan hän on hyökännyt, mutta vain harvoin hän ei ole voittanut ankarimpienkin arvostelijoidensa ihailua ja kunnioitusta oppineisuutensa ja johdonmukaisuutensa tähden, joka on yhtä järkähtämätön kuin taivaan tähtien kulku radallaan. Kukaan ei ole koskaan saanut tilaisuutta asettaa kyseenalaiseksi hänen kantaansa johonkin kiistanalaiseen kysymykseen.

"...syvällisissä evankeliumia koskevissa kirjoituksissaan ja teologisissa tutkielmissaan hän on antanut kanssapalvelijoilleen ja kirkolle runsaan
perinnön, joka on tekevä hänen nimensä kuolemattomaksi uskollisten joukossa."
1

Ohjekirjoja lukuun ottamatta hänen evankeliumiaiheisia kirjojaan on myyty luultavasti enemmän kuin kenenkään muun miehen kirjoittamia kirjoja meidän armotaloutemme aikana. Nyt myytyjen kirjojen kokonaismäärä nousee useihin satoihin tuhansiin.

Varmastikaan kukaan muu ei ole meidän aikanamme puhunut tai kirjoittanut selkeämmin tai suuremmalla hengellisellä näkemyksellä tai kyeten paremmin antamaan elävän merkityksen valtakunnan salaisuuksille.

Tämä Pelastuksen oppeja -teossarjan kolmas osa, joka sisältää monia sellaisia opillisia selityksiä, joita ei ole muualla myöhempien aikojen pyhien kirjallisuudessa, ansaitsee evankeliumin tutkijoiden valppaan huomion kaikkialla maailmassa.

Samoin kuin aikaisempien osien yhteydessä olen kiitollinen monille henkilöille avustaja neuvoista. Suurin ansio kuuluu presidentti Smithille itselleen teoksen suuresta opillisesta annista. Olen myös jälleen kiitollinen vanhin Oscar W. McConkielle, isälleni, ja vanhin Milton R. Hunterille seitsemänkymmenen ensimmäisestä neuvostosta, jotka kumpikin ovat antaneet monia neuvoja ja monia hyödyllisiä ehdotuksia. Ja jälleen vanhin Joseph Fielding Smith nuorempi suoritti ladonnan ja teki monia arvokkaita ehdotuksia; ja sisar Velma Harvey, erittäin pätevä sihteerini, konekirjoitti sen suuren asiakirjamäärän, joka teokseen liittyy, ja keskitti huomionsa vaivalloiseen oikolukuun ja muihin yksityiskohtiin.

Bruce R. McConkie
Salt Lake City, Utah
19. kesäkuuta 1956

1 Era, 59. vsk., s. 495.

Sisältö

 1. Toista tulemista edeltävät merkit
  Milloin Kristus tulee — Evankeliumin varoitus edeltää toista tulemista — Evankeliumin vastaanottaminen ennen toista tulemista — Joseph Smith: Sanansaattaja Herran edellä — Viimeiset päivät
 2. Ajan merkit
  Viimeisten päivien sekasorto ja onnettomuudet — Miksi myöhempien aikojen onnettomuudet peittävät maan — Kuinka välttää onnettomuudet
 3. Sota ja toinen tuleminen
  Kristus sääti sotia viimeisinä päivinä — Toiseen tulemiseen liittyvät sodat — Rauha otettu pois maan päältä — Valvokaa ja olkaa valmiit
 4. Tuhatvuotinen valtakunta ja Uusi Jerusalem
  Elämä paratiisillisen maan päällä — Evankeliumi ja kirkko tuhatvuotisessa valtakunnassa — Kaksi tuhatvuotisen maailman pääkaupunkia — Siionin maa — Uuden Jerusalemin rakentaminen
 5. Pappeus: Jumalan iankaikkinen voima
  Pappeuden iankaikkinen luonne — Melkisedekin pappeuden alkuperä — Pappeus muinaisessa Israelissa — Aaronin pappeuden palautus — Aaronin ja Leevin pojat — Melkisedekin pappeuden palauttaminen
 6. Pappeuden järjestys
  Pappeus ja sen virat — Pappeuteen kutsuminen ja asettaminen — Leeviläisten velvollisuudet muinoin ja nykyaikana — Pappeuskoorumien toiminta — Pappeudessa vaaditaan uutteraa palvelusta — Pyhien nimien käyttö — Pappeus ja yhteinen suostumus
 7. Pappeuden avaimet ja liitto
  Pappeuden avaimien palauttaminen — Sinetöimisvaltuuden avaimet — Pappeuden täyteys — Pappeuden avaimet keskittyvät yhdelle miehelle — Pappeuden vala ja liitto — Pappeus: avain Jumalan tuntemiseen
 8. Pyhä apostolin virka
  Apostolisen kutsumuksen luonne — Apostolinen valtuus muinaisina aikoina — Valtakunnan avainten antaminen — Apostolit nefiläisten ja kadonneitten sukukuntien keskuudessa
 9. Patriarkat, siunaukset ja sairaiden siunaaminen
  Patriarkaalisen seuraannon laki — Patriarkaalinen seuraanto myöhempinä aikoina — Patriarkan virka ja patriarkalliset siunaukset — Sairaiden siunaaminen — Pyhitetyn öljyn käyttö
 10. Kirjat jotka Herra hyväksyy
  Papit ja arvostelijat kiistelevät Raamatusta — Raamatun tulkitseminen — Ilmoitusten valitseminen julkaistavaksi — Opin ja Liittojen Kirjan ilmoitukset — Kotikirjastot
 11. Mormonin Kirjan esiin tuleminen
  Mormonin Kirjan palauttaminen — Raamattu kertoo Mormonin Kirjasta — Mormonin Kirjan kääntäminen — Mormonin Kirjan julkaiseminen — Uurim ja tummim
 12. Ääni Kumoralta
  Mormonin Kirjan silminnäkijät — Missä on Kumoran kukkula? — Vaikutelmia Kumoralla
 13. Israel: Jumalan liitonkansa
  Liiton lapset — Efraimin tehtävä — Israelin kokoaminen — Pakanoiden täysi luku — Kuinka Lehin jälkeläiset olivat juutalaisia
 14. Luopunut maailma
  Luopumus alkukirkosta — Aikamme luopunut kristikunta — Lihallisuuden maailma — Luopuneen kristikunnan harhaopit — Nykyaikaiset luopumuksen filosofiat
 15. Luopumus myöhempien aikojen valtakunnasta
  Luopumus kirkon piirissä — Pahan puhuminen Herran voidellusta — Avarakatseisuuden pahe — Huvittelu ja tanssit — Kortinpeluun haitat — Luopioiden kohtalo
 16. Tämän maailman valtakunnat
  Ihmisten hallitukset — Herra valvoo maallisia hallituksia — Amerikka: kaikkia muita maita oivallisempi — Amerikka ja sen perustuslaki
 17. Nykyajan Israelin vaellus
  Myöhempien aikojen pyhien vainot — Vaellus ennalta tiedetty — Pyhät talvileirillä
 18. Mormonipioneerit ja siirtokuntien perustaminen
  Utah'n asuttaminen — Israelin pioneerien kokoontuminen — Varhaiset mormonisiirtokunnat — Pioneerien osuustoimintayritykset ja kotiteollisuus — Pyhien isänmaallisuus ja uskollisuus
 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2002-06-02 — 2002-11-22