KirjallisuusJeesus Kristus

Tutkielma Messiaasta ja Hänen palvelustehtävästään muinaisten ja nykyajan pyhien kirjoitusten valossa. Apostoli James E. Talmage 1915. Painettu Länsi-Saksassa 1986. ISBN 951-850-063-0

Esipuhe

Tässä teoksessa käsitellyn aiheen laajuus käy ilmi sisällysluettelosta. Siitä voi välittömästi nähdä, että tekijä on poikennut järjestyksestä, jota muut Jeesuksen Kristuksen elämää kuvanneet kirjoittajat ovat noudattaneet. He aloittavat yleensä kuvauksensa Jeesus-lapsen syntymästä ja päättävät sen surmatun ja ylösnousseen Herran Öljymäellä tapahtuneeseen taivaaseenastumiseen. Näillä sivuilla esitetty aiheen käsittely ja kertomus Herramme elämästä lihassa muodostuu maailman Lunastajan kuolemaa edeltävästä olemassaolosta ja työstä, kirkastetun ja korotetun Jumalan Pojan antamista ilmoituksista ja henkilökohtaisista ilmestymisistä niin muinoin apostolisena aikana kuin nykyaikanakin, Herran toisen tulemisen varmasta lähestymisestä sekä senjälkeisistä ennustetuista tapahtumista sen mukaisesti kuin pyhissä kirjoituksissa esitetään.

On sangen asianmukaista ja soveliasta, että juuri Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko — ainoa kirkko, joka väittää saaneensa nimenomaisen ilmoituksen ja käskyn nojalla valtuuden käyttää Herran pyhää nimeä erottuakseen selvästi muista — tuo julki Messiasta ja Hänen palvelustehtäväänsä koskevat oppinsa.

Tämän kirjan tekijä ryhtyi mieluisaan tehtäväänsä kirkon johtavien auktoriteettien pyynnöstä ja nimittämänä, ja kirkon ensimmäinen presidenttikunta sekä kahdentoista neuvosto ovat teoksen valmistuttua lukeneet ja hyväksyneet sen. Kirja esittää kuitenkin myös tekijän henkilökohtaisen uskon ja varman vakaumuksen teoksen sisältämistä totuuksista. Sen on julkaissut Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko.

Tunnusomaisena piirteenä teoksessa on, että se antaa nykyajan pyhien kirjoitusten suomaa opastusta ja selittää muinaisia pyhiä kirjoituksia nykyajan ilmoitusten valossa, mikä kirkkaana ja hyvin ohjattuna valonsäteenä valaisee monia aikaisempien tulkintojen epäselviä kohtia.

Aiheeseen luonnostaan kuuluva pyhyyden henki on alati ollut tekijän oppaana koko hänen antoisan työnsä ajan, ja Herran palvelijana hän kunnioittavasti anoo samaa myös teoksen lukijoille.

James E. Talmage
Salt Lake City, Utah
Syyskuussa 1915

Esipuhe kuudenteen painokseen

Tämän teoksen toinen painos ilmestyi joulukuussa 1915 ja kolmas maaliskuussa 1916. Kolmannessa painoksessa esiintyi useita vähäisiä muutoksia sananvalinnassa ja se sisälsi lisähuomautuksia ja viitteitä. Sen jälkeen julkaistut painokset, mukaan luettuna viides painos, joka painettiin India-paperille, sekä nykyinen painos ovat käytännöllisesti katsoen yhdenmukaisia kolmannen painoksen kanssa.

James E. Talmage
Salt Lake City, Utah
Lokakuussa 1922

Huomautus yhdenteentoista painokseen

Tämä tri James E. Talmagen erinomaisen teoksen yhdestoista painos on painettu muutoksitta samoja laattoja käyttäen kuin edellinen painos.

Deseret Book Company
Kesäkuussa 1937

Syyskuussa 1970 julkaistu kolmaskymmeneskolmas painos on täsmälleen samanlainen kuin yhdestoista painos.

Deseret Book Company

Sisältö

 1. JOHDANTO
  Jeesus Kristus historiallisena henkilönä — Tämän tutkielman laajuus ja tarkoitus
 2. KRISTUKSEN AIKAISEMPI OLEMASSAOLO JA ENNALTA-ASETTAMINEN
  Henkien olemassaolo ennen kuolevaisuutta — Neuvonpito taivaassa — Lusiferin kapina — Lusiferin tappio ja karkottaminen — Ihmisen vapaa tahto taataan — Rakastettu Poika valitaan Vapahtajaksi ja maailman Lunastajaksi
 3. LUNASTAJA TARVITAAN
  Henkiolennoilla erilaisia kykyjä — Synnin tulo maailmaan ennaltatiedetään — Jumalan ennaltatietämys ei määräävä tekijä — Ihmisen luominen lihassa — Ihmisen lankeemus — Lunastus tarpeen — Jeesus Kristus ainoa Lunastajaksi ja Vapahtajaksi kelvollinen Olento — Kaikkia koskeva ylösnousemus varataan
 4. KRISTUKSEN JUMALUUS KUOLEVAISUUTTA EDELTÄVÄSSÄ MAAILMASSA
  Jumaluus — Jeesus Kristus, voiman sana — Jeesus Kristus, Luoja — Jehova — Iankaikkinen "MINÄ OLEN" — Isän julistukset Jeesuksesta Kristuksesta
 5. KRISTUKSEN TULEMINEN MAAN PÄÄLLE ENNUSTETTU
  Raamatun ennustukset — Eenokin saama ilmoitus — Mooseksen ennustama profeetta — Uhraukset vertauskuvina — Mormonin Kirjan ennustuksia
 6. AIKOJEN KESKIPÄIVÄ
  Ennaltamääräämisen merkitys — Lyhennelmä Israelin historiasta — Juutalaiset Rooman vasallikansana — Kirjanoppineet ja rabbit — Fariseukset ja saddukeukset — Muita lahkoja ja ryhmiä
 7. GABRIEL ILMOITTAA JOHANNEKSEN JA JEESUKSEN SYNTYMÄN Enkelin ilmestyminen Sakariaalle — Johanneksen, edelläkävijän syntymä — Ilmoitus neitsyt Marialle — Maria ja Joosef — Heidän sukuluettelonsa — Jeesus Kristus, Daavidin valtaistuimen perijä
 8. BEETLEHEMIN LAPSI
  Jeesuksen Kristuksen syntymä — Hänet esitellään temppelissä — Tietäjien käynti — Herodeksen pahat aikeet — Lapsi viedään Egyptiin — Kristuksen syntymä ilmoitetaan nefiläisille — Syntymän ajankohta
 9. NASARETIN POIKA
  Jeesusta kutsuttava Nasaretilaiseksi — Kaksitoistavuotiaana temppelissä — Jeesus ja lainoppineet — Jeesus Nasaretilainen
 10. JUUDEAN ERÄMAASSA
  Johannes Kastaja — Ääni erämaassa — Jeesuksen kaste — Isän julistus — Pyhän Hengen laskeutuminen — Kyyhkysen merkki — Kristuksen kiusaukset
 11. JUUDEASTA GALILEAAN
  Johannes Kastajan todistus Kristuksesta — Ensimmäiset opetuslapset — Ihmisen Poika, merkityksellinen nimitys — Tunnusteko, veden muuttaminen viiniksi — Tunnusteoista
 12. HERRAMME JULKISEN PALVELUSTEHTÄVÄN VARHAISIA TAPAHTUMIA
  Ensimmäinen temppelin puhdistaminen — Jeesus ja Nikodeemus — Johannes Kastajan opetuslapset kiistelevät — Johanneksen voitto ja toinen todistus Kristuksesta
 13. VIERAIDEN KUNNIOITTAMANA, OMAINSA HYLKÄÄMÄNÄ 122
  Jeesus ja samarialainen nainen — Samarialaisten keskuudessa — Kaanassa ollessaan Kristus parantaa Kapernaumissa asuvan kuninkaan virkamiehen pojan — Jeesus saarnaa Nasaretin synagogassa — Nasaretilaiset yrittävät tappaa Hänet — Pahat henget karkotetaan Kapernaumissa — Riivaajien ominaisuuksia
 14. HERRAMME PALVELUSTOIMINNAN JATKOA GALILEASSA
  Pitaalinen parantuu — Pitaali — Halvaantunut mies parantuu ja saa syntinsä anteeksi — Syyte jumalanpilkasta — Publikaanit ja syntiset — Vanha vaippa, vanhat ja uudet leilit — Opetuslasten alustava valinta — Ihmisten kalastajat
 15. SAPATIN HERRA
  Sapatin pyhittäminen tunnusomaista Israelille — Ramman parantaminen sapattina — Juutalaisten syytökset ja Herran vastaus niihin — Opetuslapsia syytetään sapatin rikkomisesta — Miehen kuivettunut käsi parannetaan sapattina
 16. VALITUT KAKSITOISTA
  Heidän kutsumisensa ja asettamisensa — Ne kaksitoista erikseen tarkasteltuina — Heidän yleiset luonteenpiirteensä — Opetuslapset ja apostolit
 17. VUORISAARNA
  Autuudenlupaukset — Arvokkuus ja vastuu palvelustoiminnassa — Kristuksen evankeliumi ylittää Mooseksen lain — Pyrkimyksen vilpittömyys — Herran rukous — Todellinen rikkaus — Lupaus ja vakuutus — Kuuleminen ja tekeminen
 18. NIIN KUIN SE, JOLLA VALTA ON
  Sadanpäämiehen palvelijan parantaminen — Nainista oleva nuorukainen herätetään kuolleista — Johannes Kastajan viesti Jeesukselle — Herran sanat tästä viestistä — Johannes Kastajan kuolema — Jeesus Simon-nimisen fariseuksen kodissa — Katuva nainen saa anteeksi — Jeesuksen valtuuden selitetään olevan peräisin Beelsebulista — Synti Pyhää Henkeä vastaan — Merkkien tavoittelijat
 19. "HÄN PUHUI HEILLE PALJON VERTAUKSILLA"
  Kylväjä — Nisujaluste — Siemenen kasvaminen salassa — Sinapinsiemen — Hapatus — Kätketty aarre — Kallisarvoinen helmi — Evankeliumin nuotta — Kristuksen tarkoitus Hänen käyttäessään vertauksia — Vertaukset yleensä
 20. "VAIKENE, OLE HILJAA"
  Opetuslapsiehdokkaita — Myrskyn tyynnyttäminen — Riivaajien vaientaminen Gadaran alueella — Jairuksen tyttären herättäminen kuolleista — Henkiin herättäminen ja ylösnousemus — Nainen parannetaan väkijoukon keskellä — Sokeat näkevät ja mykät puhuvat
 21. APOSTOLIEN TEHTÄVÄ JA SIIHEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT
  Jeesus jälleen Nasaretissa — Niille kahdelletoista annetaan tehtävät ja heidät lähetetään — Heidän paluunsa — Viisi tuhatta ihmistä ruokitaan ihmeellisellä tavalla — Veden päällä kävelemisen ihmeteko — Ihmiset hakevat Kristukselta lisää leipää ja kaloja — Kristus, elämän leipä — Monet opetuslapset kääntyvät pois
 22. LISÄÄNTYVÄN VASTARINNAN KAUSI
  Seremonialliset pesut — Fariseusten moittiminen — Jeesus Tyyron ja Siidonin alueella — Syyrofoinikialaisen naisen tyttären parantaminen — Tunnusteko Dekapoliin alueella — Neljän tuhannen ihmisen ruokkiminen ihmeellisellä tavalla — Yhä useampia merkkien tavoittelijoita — Fariseusten, saddukeusten ja herodilaisten hapatus — Pietarin suuri tunnustus, "Sinä olet Kristus"
 23. KIRKASTUMINEN
  Mooseksen ja Eliaan käynti — Isä ilmoittaa jälleen Poikansa — Apostoleita kielletään toistaiseksi todistamasta kirkastumisesta — Elias ja Elia — Vähäisempi ja korkeampi pappeus
 24. AURINGOSTA VARJOON
  Riivaajan vaivaaman pojan parantaminen — Lisää ennustuksia Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta — Verorahan hankkiminen voimallisen teon avulla — Pikkulapsen osoittama nöyryys — Vertaus eksyneestä lampaasta — Kristuksen nimeen — Veljeni ja minä — Vertaus armottomasta palvelijasta
 25. JEESUS JÄLLEEN JERUSALEMISSA
  Lähtö Galileasta — Lehtimajanjuhlassa — Toinen syytös sapatin rikkomisesta — Elävää vettä hengellisesti janoaville — Suunnitelmia Kristuksen vangitsemiseksi — Nikodeemus vastustaa — Aviorikoksesta vangittu nainen — Kristus, maailman valkeus — "Totuus on tekevä teidät vapaiksi" — Kristus ollut ennen Aabrahamia — Näkö annetaan sapattina — Ruumiillinen ja hengellinen sokeus — Paimen ja palkkalainen — Kristus, hyvä paimen — Hänen synnynnäinen valtansa elämän ja kuoleman yli — Muiden laumojen lampaat
 26. HERRAMME TOIMINTA PEREASSA JA JUUDEASSA
  Jeesus torjutaan Samariassa — Jaakobia ja Johannesta moititaan heidän kostonhalustaan — Seitsemänkymmentä valitaan ja lähetetään — Heidän paluunsa — Erään lainoppineen kysymys — Vertaus laupiaasta samarialaisesta — Martta ja Maria — Anokaa, niin teille annetaan — Vertaus yösydännä saapuneesta ystävästä — Moitteita fariseuksille ja lainoppineille — Vertaus tyhmästä rikkaasta miehestä — Ne, jotka eivät tee parannusta, hukkuvat — Vertaus hedelmättömästä viikunapuusta — Nainen parannetaan sapattina — Onko pelastuvia paljon vai vähän? — Jeesusta varoitetaan Herodeksen aikeesta
 27. TOIMINTA PEREASSA JA JUUDEASSA JATKUU
  Erään fariseusten johtomiehen talossa — Vertaus suuresta illallisesta — Kustannusten laskeminen — Pelastus "publikaaneille ja syntisille" — Vertaus eksyneestä lampaasta toistetaan — Vertaus kadonneesta rahasta — Vertaus tuhlaajapojasta — Vertaus väärästä huoneenhaltijasta — Vertaus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta — Vertaus ansiottomista palvelijoista — Kymmenen pitaalista parannetaan — Vertaus fariseuksesta ja publikaanista — Avioliitosta ja avioerosta — Jeesus ja pienokaiset — Rikas nuori hallitusmies — Ensimmäiset voivat olla viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä —Vertaus työmiehistä
 28. VIIMEINEN TALVI
  Temppelin vihkimisen muistojuhlassa — Lampaat tuntevat Paimenen äänen — Herra vetäytyy Pereaan — Lasarus herätetään henkiin — Juutalainen pappisvalta kiihottunut tunnusteosta — Kaifaan, ylimmäisen papin, profetia — Jeesus vetäytyy Efraimiin
 29. KOHTI JERUSALEMIA
  Jeesus ennustaa jälleen kuolemansa ja ylösnousemuksensa — Jaakobin ja Johanneksen kunnianhimoinen pyyntö — Näön palauttaminen lähellä Jerikoa — Sakkeus, publikaanien päämies — Vertaus leivisköistä — Illallinen pitaalisen Simonin asunnossa — Maria osoittaa kunnioitusta voitelemalla Jeesuksen — Iskariotin vastalause — Kristuksen riemullinen tulo Jerusalemiin — Muutamia kreikkalaisia Kristuksen tykönä — Ääni taivaasta
 30. JEESUS PALAA PYHÄKKOÖN JOKA PÄIVÄ
  Lehtevä, mutta hedelmätön viikunapuu kirotaan — Toinen temppelin puhdistaminen — Lapset huutavat Hoosiannaa — Hallitusmiehet kiistävät Kristuksen valtuuden — Vertaus kahdesta pojasta — Vertaus pahoista viinitarhureista — Hyljätty kivi tulee kulmakiveksi — Vertaus kuninkaallisista häistä — Puuttuvat häävaatteet
 31. HERRAMME JULKISEN TOIMINNAN PÄÄTÖS
  Fariseusten ja herodilaisten salaliitto — Keisarin saatava omansa — Kuva kolikossa — Saddukeukset ja ylösnousemus — Lankousavioliitto — Suurin käsky — Jeesus asettuu kyselijäksi — Murskaava tuomio kirjanoppineille ja fariseuksille: Te ulkokullatut! — Herra murehtii Jerusalemia — Lesken ropo — Kristus poistuu temppelistä viimeisen kerran — Ennustus temppelin hävityksestä
 32. LISÄÄ OHJEITA APOSTOLEILLE
  Jerusalemin hävitystä ja Kristuksen toista tulemista koskevia profetioita — Valvokaa! — Vertaus kymmenestä neitsyestä — Vertaus uskotuista leivisköistä — Väistämätön tuomio — Uusi ja selvä ennustus Herran lähestyvästä kuolemasta
 33. VIIMEINEN EHTOOLLINEN JA KAVALTAMINEN
  Juudas Iskariotin salaliitto juutalaisten kanssa — Valmistautuminen Herran viimeiseen pääsiäiseen — Jeesuksen viimeinen ehtoollinen opetuslasten kanssa — Kavaltaja paljastetaan — Jalkojenpesemis-toimitus — Herran ehtoollisen sakramentti — Kavaltaja poistuu yöhön — Ehtoollisen jälkeinen saarna — Ylipapillinen rukous — Herran kärsimys Getsemanessa — Kavaltaminen ja vangitseminen
 34. KUULUSTELU JA TUOMIO
  Juutalaisten tutkittavana — Kristus Hannaan ja Kaifaan edessä — Laiton yöllinen oikeusistunto — Aamuistunto — Väärät todistajat ja laiton tuomio — Pietari kieltää Herransa — Kristus ensimmäisen kerran Pilatuksen edessä — Herodeksen edessä — Kristus jälleen Pilatuksen edessä — Pilatus alistuu juutalaisten äänekkäisiin vaatimuksiin — Ristiinnaulitsemistuomio — Juudas Iskariotin itsemurha
 35. KUOLEMA JA HAUTAUS
  Matkalla Golgatalle — Herran puhe Jerusalemin tyttärille — Ristiinnaulitseminen — Herran kuoleman ja hautaamisen väliset tapahtumat — Hautaaminen — Hautaa vartioidaan
 36. RUUMIISTA ERINNEIDEN HENKIEN VALTAKUNNASSA
  Kristuksen kuoleman todellisuus — Henkien tila kuoleman ja ylösnousemuksen välisenä aikana — Vapahtaja kuolleiden keskuudessa — Evankeliumia saamataan vankeudessa oleville hengille
 37. YLÖSNOUSEMUS JA TAIVAASEENASTUMINEN
  Kristus on noussut ylös — Naiset haudalla — Enkelin ilmoitus — Maria Magdaleena näkee ylösnousseen Herran — Muut naiset näkevät Hänet — Papiston petossalaliitto — Herra ja kaksi opetuslasta tiellä Emmaukseen — Hän ilmestyy opetuslapsille Jerusalemissa ja syö heidän nähtensä — Epäilevä Tuomas — Herra ilmestyy apostoleille Tiberiaan järvellä — Muita ilmestymisiä Galileassa — Viimeinen käsky apostoleille — Taivaaseenastuminen
 38. APOSTOLIEN TOIMINTA
  Mattias asetetaan apostolin virkaan — Pyhän Hengen antaminen helluntaina — Apostolien saarnatoiminta — Vangitseminen ja vapauttaminen — Gamalielin neuvo neuvostolle — Marttyyri Stefanus — Saul Tarsolainen ja hänen kääntymyksensä — Hänestä tulee apostoli Paavali — Ilmestyskirjan Johanneksen muistiinmerkinnät — Apostolien toiminnan loppu
 39. YLÖSNOUSSEEN KRISTUKSEN TOIMINTA LÄNTISELLÄ PALLONPUOLISKOLLA
  Suuret onnettomuudet läntisellä pallonpuoliskolla merkkinä Herran kuolemasta — Herran Jeesuksen Kristuksen ääni kuullaan — Hänen käyntinsä nefiläisten luona — Nefiläiset kaksitoista apostolia — Kaste nefiläisten keskuudessa — Mooseksen laki täytetty — Nefiläisille pidetty saarna verrattuna vuorisaarnaan — Leivän ja viinin sakramentti asetetaan nefiläisten keskuuteen — Kristuksen kirkon nimi — Kolme nefiläistä — Kirkon kasvu — Nefiläiskansan lopullinen luopumus
 40. LUOPUMUKSEN PITKÄ YÖ
  Suuri luopumus sellaisena kuin se on ennustettu — Yksityisten jäsenten luopuminen kirkosta — Kirkon luopumus — Konstantinus määrää kristinuskon valtionuskonnoksi — Paavin maallisen vallan vaatimus — Kirkon itsevaltius — Pimeä keskiaika — Väistämätön kapina — Uskonpuhdistus — Englannin kirkon nousu — Katolilaisuus ja protestanttisuus — Luopumuksen myönnetään tapahtuneen — Kolumbuksen tutkimusmatkat ja pyhiinvaeltajaisien tulo ennustettu muinaisissa pyhissä kirjoituksissa — Näiden profetioiden täyttymys — Amerikan kansakunnan perustamisesta huolehditaan
 41. JUMALAN, IANKAIKKISEN ISÄN, JA HÄNEN POIKANSA JEESUKSEN KRISTUKSEN HENKILÖKOHTAISET ILMESTYMISET NYKYISINÄ AIKOINA
  Uusi armotalous — Joseph Smithin hämmennys lahkojen kiistelyn johdosta — Iankaikkinen Isä ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus ilmestyvät ja opettavat henkilökohtaisesti Joseph Smithiä — Moronin käynnit — Mormonin Kirja — Johannes Kastaja palauttaa Aaronin pappeuden — Pietari, Jaakob ja Johannes palauttavat Melkisedekin pappeuden — Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko — Taivaalliset ilmestymiset Kirtlandin temppelissä — Herra Jeesus Kristus ilmestyy — Mooses, Elias ja Elia antavat muinaisten armotalouksien erityisvaltuuden — Pyhä pappeus on nyt toiminnassa maan päällä
 42. JEESUS KRISTUS ON PALAAVA
  Muinaisia ennustuksia Herran toisesta tulemisesta — Nykyajan ilmoitukset vahvistavat saman — Tänään ja huomenna — Suuri ja peljättävä päivä lähellä — Jumalan valtakunta ja taivaan valtakunta — Tuhatvuotinen valtakunta — Selestinen päätös
 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-05-01 — 2002-11-22