KirjallisuusUskonkappaleet

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon perusoppeja koskeva tutkielma. Apostoli James E. Talmage 1924. Painettu Suomessa 1985. ISBN 951-850-065-7 Suom. Helvi Temisevä

Esipuhe kahdenteentoista englanninkieliseen painokseen

Ensimmäinen painos kirjoittajan teoksesta Uskonkappaleet ilmestyi huhtikuussa 1899. Sen jälkeen on julkaistu yksitoista englanninkielistä painosta sekä käännökset saksan, hollannin ja japanin kielillä. Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa on julkaistu erilliset englanninkieliset painokset.

Alkuperäisessä painoasussaan aineisto käsitti pääasiassa esitelmiä, jotka oli pidetty teologian opiskelijoille kirkon yliopistossa sekä muissa oppilaitoksissa, ja kirjan pääjaksoja nimitettiin luennoiksi. Tässä laitoksessa näitä jaksoja kutsutaan luvuiksi.

Tässä kahdennessatoista painoksessa asiat on esitetty uusitussa, laajennetussa ja tarkistetussa muodossa, osaksi uudelleen kirjoitettuina. Viitteet lukujen lopussa osoittavat tärkeitä aiheeseen liittyviä pyhien kirjoitusten kohtia pyrkimättä kuitenkaan sisältämään tyhjentävää viitehakemistoa. Muutaman aiheeseen soveltuvan kohdan mainitsemisesta saattaa olla enemmän hyötyä kuin pitkästä luettelosta. Liitteet käsittävät monien lisäysten ja muutosten ohella huomautuksia. jotka aikaisemmissa painoksissa oli sijoitettu kunkin luennon jälkeen.

Kirjoittaja haluaa lausua kiitokset monille työtovereilleen siitä arvokkaasta avusta, jota he antoivat tarkistaessaan viitteitä ja lainauksia sekä hoitaessaan muita yksityiskohtia. Erityisen kiitollisena hän mainitsee hedelmällisen yhteistyön vanhin J. M. Sjodahlin kanssa (kirkon historioitsijan toimisto) kirjan korjattua laitosta laadittaessa.

Kirjoittajan harras toivomus on, että kirjasta muodostuisi kannustin ja hyödyllinen opas Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumin vilpittömään tutkimiseen.

James E. Talmage
Salt Lake City, Utah
1. helmikuuta 1924

Sisältö

 1. JOHDANTO
  Uskonkappaleet — Teologia — Teologia ja uskonto — Kirkon ohjekirjat — Joseph Smith, profeetta — Hänen syntyperänsä ja nuoruutensa — Etsiminen ja sen seuraus — Iankaikkinen Isä ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus ilmestyivät hänelle — Enkelin ilmestymiset — Myöhemmät tapahtumat: marttyyrikuolema — Joseph Smithin lähetystehtävän luotettavuus — Tosi profeetta
 2. JUMALA JA PYHÄ KOLMINAISUUS 1. uskonkappale
  Jumalan olemassaolo — Historialliset ja perimätiedolliset todisteet — Ihmisjärkeä käyttämällä hankitut todisteet — Jumalalta suoraan ilmoituksen kautta saadut sitovat todisteet — Jumaluus: kolminaisuus — Jumaluuden ykseys — Kunkin jumaluuden jäsenen persoonallisuus — Jumalallisia ominaisuuksia — Epäjumalanpalvelus ja jumalankieltäminen — Lahkojen käsityksiä jumaluudesta
 3. RIKKOMUS JA LANKEEMUS 2. uskonkappale
  Ihmisen vapaa tahto — Ihmisen tilivelvollisuus — Synti — Rangaistus synnistä luonnollinen ja välttämätön — Rangaistuksen kestoaika — Väärä oppi loputtomasta rangaistuksesta kumotaan — Saatana, hänen edellinen asemansa ja hänen lankeemisensa — Ensimmäiset vanhempamme Eedenissä — Kiusaus ja lankeemus — Aadamin viisas valinta — Karkottaminen puutarhasta — Elämän puuta vartioidaan — Lankeemuksen seuraukset — Lankeemus ennalta tiedetty — Kuolevaisuuden siunattu perintö
 4. SOVITUS JA PELASTUS 3. uskonkappale
  Sovitus — Sovituksen luonne — Sovitus sijaisuhri — Vapaaehtoinen ja rakkauden sanelema — Sovitus ennalta asetettu ja ennustettu — Sovituksen laajuus — Sovituksen yleinen vaikutus — Sovituksen yksilöllinen vaikutus — Pelastus ja korotus — Kirkkauden asteet — Selestinen, terrestrinen ja telestinen kirkkaus
 5. USKO JA PARANNUS 4. uskonkappale
  Uskon luonne — Totena pitäminen, usko ja tieto — Uskon perustus Usko voiman peruste — Toimivan uskon edellytys — Usko välttämätön pelastukselle — Usko Jumalan lahja — Usko ja teot — Parannuksen luonne — Ehdot anteeksiannon varmistamiseksi — Parannus välttämätön pelastukselle — Parannus Jumalan lahja — Parannus ei aina mahdollinen — Vaarat parannuksenteon päivän lykkäämisessä — Parannus kuoleman jälkeen
 6. KASTE 4. uskonkappale
  Toimituksen luonne — Kasteen säätäminen — Aadamin kaste — Kasteen erityinen tarkoitus — Kelvolliset kasteelle aikovat — Lapsikaste — Tämän erheellisen tavan historiaa — Raamattu ei tue oppia lapsikasteesta ja muut pyhät kirjoitukset kieltävät sen — Kaste välttämätön pelastukselle — Kristuksen kaste — Että kaikki vanhurskaus täytettäisiin
 7. KASTE — jatkoa 4. uskonkappale
  Kasteen oikean suorittamistavan tärkeys — "Kastaa"-sanan alkuperä Upotuskaste oikea tapa — Upotuskasteen vertauskuvallisuus — Upotuskaste ainoa käytetty tapa alkuaikoina — Upotuskaste nefiläisten keskuudessa — Myöhempien aikojen kaste — "Uudelleenkastaminen" ei ole erilainen toimitus — Pyhien kirjoitusten maininnat uudelleenkastamisesta harvalukuiset — Kaste kuolleiden puolesta — Kristuksen työ kuolleiden keskuudessa — Henget vankilassa — Elävien työ kuolleiden puolesta — Elian sanoma — Muinaiset ja myöhempien aikojen temppelit
 8. PYHÄ HENKI 4. uskonkappale
  Luvattu Puolustaja — Pyhä Henki yksi jumaluuden jäsen — Hänen oma persoonallisuutensa — Hänen voimansa — Hänen tehtävänsä ihmiskunnan keskuudessa — Kenelle annetaan? — Erityisiä tapauksia Hänen ilmenemisestään ennen kastetta — Pyhän Hengen antaminen — Pappeuden voima välttämätön — Hengen lahjat
 9. HERRAN EHTOOLLISEN SAKRAMENTTI 4. uskonkappale
  Sakramentin säätäminen juutalaisten keskuudessa — Myös nefiläisten keskuudessa — Sakramentin kelvolliset nauttijat — Toimituksen tarkoitus — Sakramentin vertauskuvat — Antamistapa
 10. PAPINVIRAN VALTUUS 5. uskonkappale
  Jumalan kutsumat miehet — Pyhien kirjoitusten esimerkkejä — Asettaminen palvelukseen — Valtuudella suoritettu kätten päälle paneminen — Valtuuksitta toimiminen — Esimerkkejä jumalallisesta rangaistuksesta — Oikeat ja väärät opettajat — Jumalallinen valtuus nykyisessä armotaloudessa — Johannes Kastaja palauttaa Aaronin pappeuden — Pietari, Jaakob ja Johannes palauttavat Melkisedekin pappeuden — Ennalta-asettaminen erityisiin tehtäviin — Kristuksen ennalta-asettaminen — Henkien aikaisempi olemassaolo
 11. KIRKKO JA SEN ORGANISAATIO 6. uskonkappale
  Alkukirkko — Luopumus alkukirkosta — Suuri luopumus ennustettu — Kirkon palauttaminen — Palautetun kirkon hallinto — Pappeuden asteet ja virat — Aaronin pappeus, sisältäen leeviläisen pappeuden — Melkisedekin pappeus — Pappeuden erityiset velvollisuudet — Diakonit, opettajat, papit — Vanhimmat, seitsenkymmenet, ylipapit — Patriarkat eli evankelistat — Apostolit — Ensimmäinen presidenttikunta — Kaksitoista apostolia — Seitsemänkymmenen johtava koorumi — johtava piispakunta — Paikallisorganisaatiot, vaarnat ja seurakunnat — Vaarnan johtokunta — Korkea neuvosto — Seurakunnan piispakunta — Apujärjestöt
 12. HENGELLISET LAHJAT 7. uskonkappale
  Tunnusomaisia kirkolle — Näiden lahjojen luonne — Ihmeet — Osittainen luettelo lahjoista — Kielilläpuhuminen ja kielten selittäminen — Terveeksitekeminen — Näyt ja unet — Profetia — Ilmoitus — Voimallisten tekojen todistus ei pettämätön — Hengellisten lahjojen jäljitteleminen — Pahojen voimien suorittamat ihmeet — Paholainen tekee ihmeitä — Hengelliset lahjat nykyään
 13. PYHÄ RAAMATTU 8. uskonkappale
  Ensimmäinen pyhistä kirjoituksistumme — Nimitys "Raamattu" — Vanha Testamentti — Sen alkuperä ja kehitys — Vanhan Testamentin kieli — Septuaginta — Pentateukki — Historialliset kirjat — Runomuotoiset kirjat — Profeetalliset kirjat — Apokryfiset kirjat — Uusi Testamentti — Sen alkuperä ja oikeaperäisyys — Sen kirjojen luokittelu — Aikaisemmat raamatunkäännökset — Myöhempien aikojen käännökset — Aitous ja oikeaperäisyys — Mormonin Kirjan todistus Raamatusta
 14. MORMONIN KIRJA 8. uskonkappale
  Kuvaus ja alkuperä — Moronin käynti Joseph Smithin luona — Nimilehti — Nefiläiset — Jaredilaiset — Muinaiset levyt — Mormonin lyhennelmä Nefin levyistä — Mormonin Kirjan kääntäminen — Mormonin Kirjan jaottelu — Mormonin Kirjan oikeaperäisyys — Silminnäkijöiden todistukset
 15. MORMONIN KIRJA — jatkoa 8. uskonkappale
  Mormonin Kirjan oikeaperäisyys — Mormonin Kirja ja Raamattu — Mormonin Kirjan tullessa esiin toteutui muinainen profetia — Kirjan johdonmukaisuus — Sen sisältämät ennustukset — Ulkoiset todisteet — Arkeologisia todisteita Amerikan muinaisesta asutuksesta — Amerikan alkuasukkaiden israelilainen alkuperä — Amerikan alkuasukasrotujen yhteinen alkuperä — Mormonin Kirjan kieli verrattuna muinaisten amerikkalaisten kieleen
 16. ILMOITUS ENNEN, NYT JA TULEVAISUUDESSA 9. uskonkappale
  Ilmoitus ja innoitus — Jumalan yhteydenpito ihmiseen — Muinaiset ilmoituksensaajat — Kristus, ilmoituksensaaja — Oppi jatkuvasta ilmoituksesta pyhien kirjoitusten mukainen ja järkevä — Vastaväitteitä esitetty ja niihin vastattu — Myöhempien aikojen ilmoitus — Ilman ilmoitusta ei voi olla tosi kirkkoa — Vielä tulevaisuudessa oleva ilmoitus
 17. ISRAELIN HAJAANNUS 10. uskonkappale
  Israel — Kansan lyhyt historia — Hajaannus ennustettu — Raamatullisia profetioita — Mormonin Kirjan ennustukset — Näiden profetioiden täyttyminen — Israelin valtakunnan kohtalo — Juudan hajaannus — Kadonneet sukukunnat
 18. ISRAELIN KOKOAMINEN 10. uskonkappale
  Kokoaminen ennustettu — Raamatun ja Mormonin Kirjan profetioita — Kokoamista koskeva myöhempien aikojen ilmoitus — Kokoamisen laajuus ja merkitys — Israel, liitonkansa — Israelin kautta kaikkia kansoja siunataan — Kymmenen sukukunnan takaisin tuominen — Siionin perustaminen
 19. SIION 10. uskonkappale
  Kaksi kokoamispaikkaa mainittu — Jerusalem ja Uusi Jerusalem "Siionin" merkitys — Eenokin Siion — Herran määritelmä "Siionista" — Myöhempien aikojen Siionia koskevat ilmoitukset — Perustaminen viipynyt — Keskuspaikka Missourissa — Siionin perustaminen viimeisinä päivinä
 20. KRISTUKSEN HALLITUS MAAN PÄÄLLÄ 10. uskonkappale
  Kristuksen ensimmäisen ja toisen tulemisen vertailu — Ennustuksia Hänen toisesta tulemisestaan — Merkit kuvattu — Meidän aikamme ilmoituksia asiasta — Tarkkaa aikaa ei tiedetä — Kristuksen hallitus — Jumalan valtakunta — Taivaan valtakunta — Valtakunta ja kirkko — Tuhatvuotinen valtakunta — Saatanan valta rajoitetaan
 21. UUDESTISYNTYMINEN JA YLÖSNOUSEMUS 10. uskonkappale
  Kirouksen alainen maa — Maan uudestisyntyminen — Tieteellisten todisteiden puuttuminen — Ruumiin ylösnousemus — Ennustuksia — Kaksi yleistä ylösnousemusta — Vanhurskaiden ylösnousemus — Väärien ylösnousemus — Kristuksen ylösnousemus ja sitä välittömästi seurannut ylösnousemus — Ylösnousemus Kristuksen toisen tulemisen yhteydessä — Pakanat ensimmäisessä ylösnousemuksessa — Ylösnousemus tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen
 22. USKONVAPAUS JA SUVAITSEVAISUUS 11. uskonkappale
  Jumalanpalvelu — Vapaus palvella luovuttamaton oikeus — Uskonnollinen suvaitsemattomuus synnillistä — Suvaitsevaisuus ei ole hyväksymistä — Ihminen vastuussa teoistaan — Hänen tekojensa seuraukset — Kirkkauden asteet valmistettuina — Selestinen kirkkaus — Terrestrinen — Telestinen — Valtakuntien vertailu — Kadotuksen pojat
 23. KUULIAISUUS MAALLISTA ESIVALTAA KOHTAAN 12. uskonkappale
  P yhät kirjoitukset velvoittavat kuuliaisuuteen esivaltaa kohtaan — Kristuksen ja Hänen apostoliensa esimerkki — Apostolien opetuksia Myöhempien aikojen ilmoitus kuuliaisuudesta maan lakeja kohtaan — Jumalan kansan tulee olla lainkuuliaista — Kirkon oppeja
 24. KÄYTÄNNÖN USKONTO 13. uskonkappale
  Arkipäivan uskonto — Uskomme laaja-alaisuus — Hyväntekeväisyys — Vapaaehtoiset lahjoitukset — Paastouhrit — Kymmenykset — Pyhitys ja huoneenhallitus — Yhdistynyt veljeskunta — Pyhien yhteiskuntajärjestys — Avioliitto — Selestinen avioliitto — Laittomat sukupuolisuhteet — Ruumiin pyhyys — Sapatinpäivä ja sen vietto
 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-05-01 — 2002-11-22