Opin ja Liittojen kirja

Luku 20


ILMOITUS, joka annettiin kirkon organisaatiosta ja hallinnosta Joseph Smithin, profeetan, kautta huhtikuussa 1830. Merkitessään muistiin täman ilmoituksen profeetta kirjoitti sen alkuun: Me saimme Häneltä [Jeesukselta Kristukselta] profetian ja ilmoituksen hengen kautta seuraavan, mikä ei ainoastaan selvittänyt meille monia asioita, vaan myös määräsi päivän, jona meidän, Hänen tahtonsa ja käskynsä mukaan, oli ryhdyttävä työhön perustaaksemme Hänen kirkkonsa vielä kerran tämän maan päälle. — Herra todistaa jälleen Mormonin Kirjan oikeaperäisyydestä. — Hän antaa määräyksen kasteesta. — Määrittelee pappeuden eri virkoihin liittyvät tehtävät. — Luettelee jäsenten velvollisuudet. — Säätää kastamistavan sekä leivän ja viinin sakramentin antamistavan. — Määrää, että kirkon jäsenistä on pidettävä luetteloita.
 1. Kristuksen kirkon synty näinä viimeisinä päivinä tuhat kahdeksansataa kolmekymmentä vuotta meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen lihaan tulon jälkeen. Sen asianmukainen järjestäminen ja perustaminen maamme lakien mukaan Jumalan tahdon ja käskyjen kautta neljännessä kuussa ja kuudentena päivänä sitä kuukautta, jota sanotaan huhtikuuksi;
 2. mitkä käskyt annettiin Joseph Smith nuoremmalle, joka oli Jumalan kutsuma ja asetettu Jeesuksen Kristuksen apostoliksi, olemaan tämän kirkon ensimmäinen vanhin,
 3. ja Oliver Cowderylle, joka myös oli Jumalan kutsuma Jeesuksen Kristuksen apostoli, olemaan tämän kirkon toinen vanhin, ja asetettu hänen kätensä alla.
 4. Ja tämä tapahtui meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armosta, jonka olkoon kaikki kunnia nyt ja iankaikkisesti. Amen.
 5. Sitten kun tälle ensimmäiselle vanhimmalle totisesti oli ilmoitettu, että hänen syntinsä olivat hänelle anteeksiannetut, hän kietoutui jälleen maailman turhuuksiin.
 6. Mutta kun hän oli tehnyt parannuksen ja nöyrtynyt vilpittömästi uskon kautta, Jumala lähetti hänen tykönsä pyhän enkelin, joka oli näöltään kuin salama ja jonka vaatteet olivat puhtaat ja valkeammat kuin mikään muu valkeus,
 7. ja antoi hänelle käskyjä, jotka saattoivat hänet Hengen vaikutuksen alaiseksi,
 8. ja antoi hänelle voiman korkeudesta kääntää aikaisemmin valmistettujen välikappaleiden avulla Mormonin Kirjan,
 9. mikä sisältää erään kukistuneen kansan aikakirjat ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden pakanoille ja myös juutalaisille;
 10. mikä annettiin Hengen vaikutuksesta ja on enkelten palveluksen kautta vahvistettu eräille ja näiden maailmalle julistama
 11. ja todistaa maailmalle, että pyhät kirjoitukset ovat todet ja että Jumala Henkensä kautta vaikuttaa ihmisiin ja kutsuu heitä pyhään työhönsä tänä aikana ja tämän sukupolven keskuudessa samoin kuin muinaisten sukupolvien keskuudessa,
 12. osoittaen siten, että hän on sama Jumala eilen, tänään ja iankaikkisesti. Amen.
 13. Koska siis on niin suuria todistuksia, niiden kautta maailma tuomitaan, kaikki, jotka tämän jälkeen tulevat tuntemaan tämän työn.
 14. Ja ne, jotka ottavat vastaan sen uskossa ja tekevät vanhurskauden, tulevat saamaan iankaikkisen elämän kruunun;
 15. mutta niille, jotka paaduttavat sydämensä epäuskossa ja hylkäävät sen, se on koituva heidän omaksi tuomiokseen.
 16. Sillä Herra Jumala on sen puhunut. Ja me, kirkon vanhimmat, olemme kuulleet ja todistamme korkeuden ja kirkkauden Majesteetin sanat, hänen olkoon kunnia iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
 17. Tästä kaikesta me tiedämme, että taivaassa on Jumala, ääretön ja ikuinen, iankaikkisesta iankaikkiseen sama muuttumaton Jumala, joka loi taivaan ja maan sekä kaiken, mitä niissä on;
 18. ja että hän loi ihmisen, miehen ja naisen; omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen hän loi heidät;
 19. ja antoi heille käskyjä, että heidän tuli rakastaa ja palvella häntä, ainoaa elävää ja totista Jumalaa, ja että hän oli ainoa olento, jota heidän tuli kumartaen rukoilla.
 20. Mutta rikkomalla nämä pyhät lait ihminen tuli aistilliseksi ja perkeleelliseksi, langenneeksi ihmiseksi.
 21. Sen tähden kaikkivaltias Jumala antoi ainosyntyisen Poikansa, niin kuin on kirjoitettu niissä kirjoituksissa, jotka hän on antanut.
 22. Hän koki kiusauksia, mutta ei antanut niiden vaikuttaa itseensä.
 23. Hänet ristiinnaulittiin, hän kuoli ja nousi kolmantena päivänä
 24. ja astui ylös taivaaseen istuakseen Isän oikealle puolelle, hallitakseen kaikkivaltiaan voimalla Isän tahdon mukaan,
 25. jotta kaikki, jotka uskovat ja antavat kastaa itsensä hänen pyhään nimeensä ja pysyvät vahvana uskossa loppuun asti, pelastuisivat;
 26. eivät ainoastaan ne tulisi saamaan iankaikkista elämää, jotka uskoivat hanen lihaan tulemisensa jälkeen, mikä tapahtui aikojen keskipäivänä, vaan myös kaikki ne, jotka elivät ennen hänen tulemistaan, aikojen alusta asti, ja uskoivat Pyhän Hengen lahjan johtamina puhuneiden pyhäin profeettain sanoihin, profeettain, jotka vakaasti todistivat hänestä kaikessa,
 27. samoin myös ne, jotka olisivat sen jälkeen ja uskoisivat Pyhän Hengen kautta Jumalan antamiin lahjoihin ja kutsumuksiin, ja Pyhä Henki todistaa Isästä ja Pojasta.
 28. Nämä, Isä, Poika ja Pyhä Henki, ovat yksi Jumala, ääretön ja iankaikkinen, ilman loppua. Amen.
 29. Ja me tiedämme, että kaikkien ihmisten on tehtävä parannus ja uskottava Jeesuksen Kristuksen nimeen ja palveltava Isää hänen nimessänsä sekä pysyttävä vahvana uskossa hänen nimeensä loppuun asti, muuten he eivät voi pelastua Jumalan valtakuntaan.
 30. Ja me tiedämme, että vanhurskauttaminen meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armon kautta on oikea ja totinen.
 31. Ja me tiedämme myös, että pyhitys meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armon kautta on oikea ja totinen kaikille niille, jotka rakastavat ja palvelevat Jumalaa kaikesta väkevyydestään, mielestään ja voimastaan.
 32. Mutta on mahdollista, että ihminen lankeaa pois armosta ja luopuu elävästä Jumalasta.
 33. Ottakoon siis kirkko vaarin ja rukoilkoon alati, ettei se lankeaisi kiusaukseen;
 34. niin, myös ne, jotka ovat pyhitetyt, ottakoot vaarin.
 35. Ja me tiedämme, että nämä ovat tosia ja yhtäpitäviä Johanneksen ilmestysten kanssa, panematta mitään lisää tai ottamatta mitään pois hänen kirjansa profetiasta, pyhistä kirjoituksista ja Jumalan ilmoituksista, jotka vastedes tulevat Pyhän Hengen lahjan ja voiman, Jumalan äänen tai enkelten palveluksen kautta.
 36. Ja Herra Jumala on puhunut tämän; ja hänen pyhälle nimelleen annettakoon kunnia, valta ja kirkkaus nyt ja iankaikklsestl. Amen.
 37. Ja vielä käskynä kirkolle kastamistavasta: Kaikki, jotka nöyrtyvat Jumalan edessä ja halajavat saada kasteen ja käyvät esiin särjetyin sydämin ja murtunein mielin ja todistavat seurakunnan edessä, että he ovat tehneet totisen parannuksen kaikista synneistään ja ovat halukkaat ottamaan Jeesuksen Kristuksen nimen päällensä vakaasti aikoen palvella häntä loppuun asti, ja tekojensa kautta todella ilmaisevat saaneensa Kristuksen Hengen syntiensä anteeksisaamiseksi, otettakoon kasteen kautta hänen kirkkoonsa.
 38. Kristuksen kirkon vanhinten, pappien, opettajien, diakonien ja jäsenten velvollisuudet: Apostoli on vanhin, ja hänen kutsumuksenaan on kastaa
 39. ja asettaa muita vanhimmiksi, papeiksi, opettajiksi ja diakoneiksi
 40. ja palvella leivän ja viinin, Kristuksen ruumiin ja veren vertauskuvien, siunaamisessa
 41. ja konfirmoida kirkkoon kasteessa otetut kätten päällepanon kautta tulen ja Pyhän Hengen kasteen saamiseksi, kirjoitusten mukaan
 42. ja opettaa, selittää, kehottaa, kastaa sekä valvoa kirkkoa
 43. ja vahvistaa kirkkoa kätten päällepanemisella ja Pyhän Hengen antamisella
 44. ja johtaa kaikkia kokouksia.
 45. Vanhinten tulee johtaa kokouksia, sen mukaan kuin Pyhä Henki heitä ohjaa Jumalan käskyjen ja ilmoitusten mukaisesti.
 46. Papin velvollisuutena on saarnata, opettaa, selittää, kehottaa ja kastaa ja toimittaa sakramenttipalvelusta
 47. ja käydä jokaisen jäsenen kodissa ja kehottaa heitä rukoilemaan ääneen ja salassa sekä täyttamään kaikki kodin velvollisuudet
 48. ja hän voi myös asettaa muita papeiksi, opettajiksi ja diakoneiksi.
 49. Ja hänen tulee johtaa kokouksia, milloin ketään vanhinta ei ole läsnä
 50. mutta jos joku vanhin on läsnä, hänen tulee ainoastaan saarnata, opettaa, selittää, kehottaa ja kastaa
 51. ja käydä jokaisen jäsenen kodissa ja kehottaa heitä rukoilemaan ääneen ja salassa sekä täyttämään kaikki kodin velvollisuudet.
 52. Kaikissa näissä tehtävissä papin tulee avustaa vanhinta kun tilanne sitä vaatii.
 53. Opettajan velvollisuutena on aina valvoa seurakuntaa, olla jäsenten kanssa ja vahvistaa heitä
 54. ja pitää huolta, ettei seurakunnassa ole mitään syntiä eikä mitään vihamielisyyttä jäsenten kesken, eikä myöskään valhettelua, panettelua eikä pahaa puhetta
 55. ja pitää huolta, että seurakunta kokoontuu usein, ja myös pitää huolta, että kaikki jäsenet täyttävät velvollisuutensa.
 56. Ja hänen tulee johtaa kokouksia, jos ketaän vanhinta tai pappia ei ole läsnä.
 57. Ja kaikissa hänen tehtävissään kirkon piirissä diakonien on aina avustettava häntä, kun se on tarpeen.
 58. Mutta opettajilla ja diakoneilla ei ole valtuutta kastaa, toimittaa sakramenttipalvelusta eikä toimittaa kätten päällepanoa.
 59. Heidän tulee kuitenkin varoittaa, selittää, kehottaa ja opettaa sekä kutsua kaikkia Kristuksen tykö.
 60. Jokainen vanhin, pappi, opettaja tai diakoni on asetettava Jumalan hänelle antamien lahjojen ja kutsumusten mukaan; ja hänet on asetettava Pyhän Hengen voimalla, joka hänen asettajallaan on.
 61. Kaikkien vanhinten, jotka muodostavat tämän Kristuksen kirkon, tulee kokoontua konferenssiin joka kolmas kuukausi tai niin usein kuin nämä konferenssit antavat sellaisen ohjeen tai määräyksen.
 62. Ja näiden konferenssien on ratkaistava kaikki kirkon asiat, joiden käsitteleminen silloin on tarpeen.
 63. Vanhinten tulee saada lupansa toisilta vanhimmilta sen seurakunnan äänestyksen kautta, johon he kuuluvat, tai konferensseilta.
 64. Jokainen pappi, opettaja ja diakoni, jonka joku pappi on asettanut, voi tältä saada silloin kirjallisen todistuksen, ja kun tämä näytetään vanhimmalle, se oikeuttaa hänet saamaan luvan, joka valtuuttaa hänet suorittamaan kutsumuksensa velvollisuudet; tai hän voi myÖs saada sellaisen konferenssilta.
 65. Ketään ei tule asettaa mihinkään tämän kirkon virkaan siellä, missä on sen asianmukaisesti järjestetty seurakunta, ilman tuon seurakunnan äänestystä.
 66. Mutta johtavat vanhimmat, matkustavat piispat, korkean neuvoston jäsenet, ylipapit ja vanhimmat voivat saada asettamisen erioikeuden siellä, missä ei ole kirkon seurakuntaa, jossa äänestys voitaisiin suorittaa.
 67. Jokainen ylipappeuden presidentti (tai johtava vanhin), piispa, korkean neuvoston jäsen ja ylipappi, on asetettava korkean neuvoston tai yleiskonferenssin määräyksestä.
 68. Jäsenten velvollisuudet sen jälkeen kun heidät on kasteen kautta otettu kirkkoon: Vanhimmilla tai papeilla tulee olla riittävästi aikaa selvittää heille kaikki Kristuksen kirkkoa koskeva heidän ymmärryksensä mukaan, ennen kuin he nauttivat sakramentin ja heidät vanhinten kätten päällepanon kautta konfirmoidaan, jotta kaikki tapahtuisi järjestyksessä.
 69. Ja jäsenet osoittakoot hurskaalla vaelluksellaan ja elämällään seurakunnalle ja myös vanhimmille olevansa siihen kelvolliset, jotta teot ja usko olisivat pyhien kirjoitusten mukaiset, vaeltaen pyhyydessä Herran edessä.
 70. Jokaisen Kristuksen kirkon jäsenen, jolla on lapsia, tulee tuoda nämä vanhinten luo seurakunnan eteen, ja vanhinten on pantava kätensä heidän päällensä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja siunattava heidät hänen nimessään.
 71. Ketään ei voida ottaa Kristuksen kirkkoon, ennen kuin hän on saavuttanut vastuullisen iän Jumalan edessä ja voi tehdä parannuksen.
 72. Kaste on toimitettava seuraavalla tavalla kaikille niille, jotka tekevät parannuksen:
 73. Henkilö, joka on Jumalan kutsuma ja jolla on Jeesukselta Kristukselta valtuus kastaa, astukoon alas veteen sen kanssa joka on ilmoittautunut kastettavaksi, ja mainitsemalla hänet nimeltä sanokoon: Jeesuksen Kristuksen minulle antaman valtuuden nojalla kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.
 74. Sen jälkeen hän upottakoon hänet veteen ja tulkoon jälleen ylös vedestä.
 75. On hyväksi, että seurakunta kokoontuu usein nauttimaan leivän ja viinin Herran Jeesuksen muistoksi.
 76. Ja vanhin tai pappi toimittakoon sen siunaamisen, ja näin hän toimittakoon sen: Hän polvistukoon seurakunnan kanssa ja huutakoon Isän puoleen vakavassa rukouksessa, sanoen:
 77. Oi Jumala, iankaikkinen Isä, Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä me pyydämme sinua siunaamaan ja pyhittämään tämän leivän kaikkien niiden sieluille, jotka sitä nauttivat, että he söisivät Poikasi ruumiin muistoksi ja todistaisivat sinulle, oi Jumala, iankaikkinen Isä, että he ovat valmiit ottamaan Poikasi nimen päällensä ja aina muistamaan hänet ja pitämään hänen käskynsä, jotka hän on antanut heille, jotta hänen Henkensä aina olisi heidän kanssansa. Amen.
 78. Tapa, jolla viinin siunaaminen toimitetaan: Hän ottakoon myös maljan ja sanokoon:
 79. Oi Jumala, iankaikkinen Isä, Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä me pyydämme sinua siunaamaan ja pyhittämään tämän viinin kaikkien niiden sieluille, jotka siitä juovat; että he tekisivät sen Poikasi veren muistoksi, joka on vuodatettu heidän tähtensä, että he todistaisivat sinulle, oi Jumala, iankaikkinen Isä, että he aina muistavat hänet, jotta hänen Henkensä olisi heidän kanssansa. Amen.
 80. Jokaista Kristuksen kirkon jäsentä, joka tekee synnin tai joka tavataan rikkomuksesta, kohdeltakoon pyhien kirjoitusten määräysten mukaisesti.
 81. Kaikkien seurakuntien, jotka yhdessä muodostavat Kristuksen kirkon, velvollisuutena on lähettää yksi tai useampia opettajiaan osallistumean niihin konferensseihin, joita kirkon vanhimmat pitävät.
 82. Ja heillä tulee olle mukanaan luettelo niiden jäsenten nimistä, jotka ovat liittyneet seurakuntaan edellisen konferenssin jälkeen, tai heidän on lähetettävä se jonkun papin mukana, niin että yksi vanhimmista, jonka muut vanhimmat kulloinkin valitsevat, voi pitää luetteloa koko kirkon kaikista nimistä,
 83. samaten jos joskut on erotettu kirkosta, heidän nimensa voidaan poistaa kirkon pääluettelosta.
 84. Kaikki jäsenet, jotka muuttavat pois siitä seurakunnasta, jossa he asuvat, voivat, jos he muuttavat seurakuntaan jossa heitä ei tunneta, saada todistuksen, mikä todistaa heidän olevan laillisia jäseniä ja nauttivan kirkon luottamusta; sellaisen todistuksen voi allekirjoittaa vanhin tai pappi, jos tämä vanhin tai pappi henkilökohtaisesti tuntee jäsenen, jolle todistus annetaan, tai sen voivat allekirjoittaa seurakunnan opettajat tai diakonit.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-15 - Päivitetty 1999-10-05