Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen
kirkon
 

Opin ja Liittojen kirja

 
Ensimmäisen profeetan,
näkijän ja ilmoituksensaajan
J o s e p h  S m i t h i n
 
sekä
hänen seuraajiensa
saamia ilmoituksia


Copyright 1974 Spencer W. Kimball, Trustee-in-Trust for
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Salt Lake City,
Utah, USA.

Useita näistä ilmoituksista julkaistiin ensi kerran vuonna 1833
Zionissa Jacksonin piirikunnassa Missourissa nimellä
"Käskyjen Kirja Kristuksen kirkon johtamiseksi".

Ensimmäinen laajennettu laitos ilmestyi vuonna 1835 Kirtlandissä
Ohiossa nimellä "Myöhempien aikojen pyhien kirkon oppeja ja
liittoja".

Vuonna 1876 kirja ilmestyi ensi kerran Orson Prattin lukuihin ja
jakeisiin jakamana.

Vuonna 1879 ilmestyi ensimmäinen laitos, jossa oli mukana alaviit-
teet.

Vuonna 1921 kirja ilmestyi ensimmäisen kerran kaksipalstaisena,
korjatuin alaviittein sekä hakemistolla varustettuna.

Ensimmäinen suomalainen laitos ilmestyi vuonna 1955. Kirja pai-
nettiin Tilgmannin kirjapainossa Helsingissä.

Toinen, muuttamaton painos ilmestyi vuonna 1967. Kirja painettiin
Ecapainossa Lahdessa.

Kolmas, korjattu painos ilmestyi vuonna 1977. Kirja painettiin
Esan Kirjapainossa Lahdessa.

Neljäs, osittain korjattu painos ilmestyi vuonna 1978. Kirja
painettiin Esan Kirjapainossa Lahdessa.

Viides, osittain korjattu painos ilmestyi vuonna 1981. Kirja
painettiin Saksan Liittotasavallassa.

ISBN 951-850-075-4

Printed in Germany
CHB 9/97

33567 130
Finnish

S e l i t t ä v ä  j o h d a n t o

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko järjestettiin maan päälle 6. huhtikuuta 1830. Profeetta Joseph Smith oli ennen sitä jo yli kuuden vuoden ajan saanut aika ajoin jumalallisia ilmoituksia ja käskyjä. Ensimmäinen ja merkittävin tapahtuma oli iankaikkisen Isän ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen henkilökohtainen ilmestyminen, joka toi vastauksen nuoren miehen rukoukseen siitä, mihin lukuisista ja toisiaan vastustavista sen ajan lahkoista hänen tulisi liittyä. Kristusta osoittaen Isä sanoi ja antoi käskyn: "Tämä on minun rakas Poikani, kuule Häntä!"
Tämä tapahtui varhain keväällä 1820. Syyskuussa 1823 ja myöhemmin Joseph Smithin luona kävi Moroni, valkeuden enkeli, joka ilmoitti hänelle sen muinaisen aikakirjan kätköpaikan, josta Mormonin Kirja sittemmin käännettiin.
Seurasi monia ilmoituksia valmistuksena Jeesuksen Kristuksen kirkon perustamiseksi uudelleen maan päälle ja myöhemmin näin järjestetyn kirkon johtamiseksi. Jo kesällä 1830 profeetta oli jumalallisesta käskystä ryhtynyt jäljentämään ja järjestämään siihen mennessä saatuja ilmoituksia ilmeisenä tarkoituksenaan julkaista ne kirjana. Marraskuun 1. päivänä 1831 Hiramissä Ohiossa pidetyssä vanhinten konferenssissa ryhdyttiin toimiin ilmoituseten julkaisemiseksi, ja kokoelma sain nimekseen Käskyjen Kirja. Herra ilmaisi hyväksyvänsä yrityksen antamalla ilmoituksen, joka tässä kirjassa on luku 1 ja joka nykyään tunnetaan Esipuheen nimellä.
Hiramin konferenssissa läsnä olleet vanhimmat todistivat kaikki olevansa vakuuttuneita siitä, että nämä ilmoitukset olivat Jumalasta, ja halustaan julistaa tätä todistusta maailmalle. Heidän juhlallinen vakuuutuksensa muotoiltiin sitten seuraavaksi:

TODISTAJIEN TODISTUS herran Käskyjen Kirjaan, jonka Hän antoi kirkollensa Joseph Smith nuoremman kautta, joka on kirkon äänestyksellä nimitetty tähän tehtävään:
Täten tahdomme todistaa kaikelle maailmalle, jokaiselle luodulle kaiken maan päällä ja merensaarilla, että Herra on todistanut meidän sieluillemme Pyhän Hengen kautta, joka on vuodatettu meidän päällemme, että nämä käskyt on annettu Jumalan Hengen vaikutuksesta ja ovat hyödylliset kaikille ihmisille ynnä totisesti todet.
Me todistamme tämän maailmalle, ja Jumala on meidän auttajamme. Isän Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen armosta meille on suotu tämä oikeus todistaa tästä maailmalle, jotta tämä todistus olisi ihmislasten parhaaksi.

Kaksi päivää Hiramin konferenssin jälkeen saatiin ilmoitus, joka tässä kirjassa on luku 133. Se lisättiin kokoelmaan ja sai nimekseen Liite. Tämän lisäyksen muistiinmerkitsemisen yhteydessä kirjan nimeksi mainitaan ensi kerran Doctrine and Covenants (Opin ja Liittojen Kirja). Sitä ennen kokoelman käsikirjoitukseen oli monesti historiallisissa asiakirjoissa viitattu nimillä Käskyjen Kirja ja Liitot ja Käskyt.
Kirkon konferenssin virallisen toimeksiannon mukaisesti käsikirjoitus lähetettiin Oliver Cowderylle ja John Whitmerille uskottuna Independenceen Missouriin, joka silloin tunnettiin nimellä Zion. Kirjaa alettiin painaa, ja kesän 1833 alussa painatus oli loppuvaiheissaan. Mutta 20. heinäkuuta 1833 riehuva väkijoukko hävitti kirjapainon ja suurimman osan sen sisustuksesta, myös kaikki keskeneräiset kirjan nidokset muutamia lukuun ottamatta.
Tästä onnettomuudesta huolimatta kirkko pyrki lannistumatta suorittamaan saamansa tehtävän julkaista Jumalalta tulleet myöhempien aikojen ilmoitukset ihmiskunnalle. Syyskuun 24. Päivänä 1834 korkeimman neuvoston kokouksessa Kirtlandissä Ohiossa asetettiin Joseph Smithin, profeetan ja kirkon presidentin, johdolla toimiva toimikunta julkaisemaan ilmoituksia ja muuta kirkon oppia koskevaa aineistoa. Elokuun 17. päivänä 1835 tämä toimikunta ilmoitti kirkon yleiskokouksessa Kirtlandissä Ohiossa saaneensa tehtävänsä päätökseen. Paikalle kokoontuneet olivat asettuneet juhlakokousjärjestykseen - jokainen pappeuskoorumi eli kunkin pappeuden asteen mukainen ryhmä omalla paikallansa - ja jokaisen koorumin erillisellä äänestyksellä sekä sitten koko kokouksen yhteisellä äänestyksellä hyväksyttiin Opin ja Liittojen Kirjaan sisältyvät ilmoitukset.
Kirkon kahdentoista apostolin todistus laadittiin, allekirjoitettiin ja esitettiin kokoukselle seuraavan muotoisena:

KAHDENTOISTA APOSTOLIN TODISTUS
OPIN JA LIITTOJEN KIRJAN TOTUUDESTA

Todistajien todistus Herran Käskyjen Kirjaan, mitkä käskyt Hän antoi kirkollensa Joseph Smith nuoremman kautta, joka on kirkon äänestyksellä nimitetty tähän tehtävään:
Täten tahdomme todistaa kaikelle maailmalle, jokaiselle luodulle kaiken maan päällä, että Herra on todistanut meidän sieluillemme Pyhän Hengen kautta, joka on vuodatettu päällemme, että nämä käskyt on annettu Jumalan Hengen vaikutuksesta ja ovat hyödylliset kaikille ihmisille ynnä totisesti todet.
Me todistamme tämän maailmalle, ja Jumala on meidän auttajamme. Isän Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen armosta meille on suotu tämä oikeus todistaa tästä maailmalle, mistä iloitsemme suuresti rukoillen aina Herraa, että tämä todistus olisi ihmislasten parhaaksi.

Thomas B. Marsh
David W. Patten
Brigham Young
Heber C. Kimball
Orson Hyde
William E. M'Lellin
Parley P. Pratt
Luke S. Johnson
William Smith
Orson Pratt
John F. Boynton
Lyman E. Johnson
Opin ja Liittojen Kirjan seuraaviin painoksiin on lisätty myöhempiä ilmoituksia ja muuta virallista aineistoa sitä mukaa, kuin niitä on saatu ja päätösvaltaiset kirkon kokoukset ja konferenssit ovat ne hyväksyneet.
Eräitä lukukappaleita nimeltään "Lectures on Faith" (Luentoja uskosta), jotka aikaisemmin olivat sidottuina Opin ja Liittojen Kirjan muutamien laitosten yhteyteen, ei ole tähän painokseen sisällytetty. Nämä lukukappaleet oli valmistettu käytettäviksi vanhinten koulussa, jota pidettiin Kirtlandissä Ohiossa talvella 1834-1835. Kirkko ei kuitenkaan ole koskaan esittänyt eikä tunnustanut niitä muuksi kuin teologiaa käsitteleviksi luennoiksi ja lukukappaleiksi.

Hakemisto: pdf-tiedosto [483K] | ANSI-tiedosto [346K]

Luku:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138
Virallinen julistus n:o 1
moniavioisuudesta
Virallinen julistus n:o 2
mustien pappeudesta
Lukua 89 kutsutaan Viisauden sanaksi. Luku 132 on ilmoitus moniavioisuudesta. Avioliittoa koskeva aiempi luku 101 on poistettu.

S I S Ä L L Y S
A I K A J Ä R J E S T Y K S E S S Ä

Aika Paikka Luvut
1823 Syyskuu Manchester, New York 2
1828 Heinäkuu Harmony, Pennsylvania 3
kesällä Harmony, Pennsylvania 10
1829 Helmikuu Harmony, Pennsylvania 4
Maaliskuu Harmony, Pennsylvania 5
Huhtikuu Harmony, Pennsylvania 6,7,8,9
Toukokuu Harmony, Pennsylvania 11,12,13
Kesäkuu Fayette, New York 14,15,16,17,18
1830 Maaliskuu Manchester, New York 19
Huhtikuu Fayette, New York 20*,21
Huhtikuu Manchester, New York 22,23
Heinäkuu Harmony, Pennsylvania 24,25,26
Elokuu Harmony, Pennsylvania 27
Syyskuu Fayette, New York 28,29,30,31
Lokakuu Fayette, New York 32,33
Marraskuu Fayette, New York 34
Joulukuu Fayette, New York 35,36,37
1831 Tammikuu Fayette, New York 38,39,40
Helmikuu Kirtland, Ohio 41,42,43,44
Maaliskuu Kirtland, Ohio 45,46,47,48,49
Toukokuu Kirtland, Ohio 50
Toukokuu Thompson, Ohio 51
Kesäkuu Kirtland, Ohio 52,53,54,55,56
Heinäkuu Zion, Jacksonin piirikunta, Missouri 57
Elokuu Zion, Jacksonin piirikunta, Missouri 58,59,60
Elokuu Missouri-joen rannalla, Missouri 61,62
Elokuu Kirtland, Ohio 63
Syyskuu Kirtland, Ohio 64
Lokakuu Hiram, Ohio 65
Lokakuu Orange, Ohio 66
Marraskuu Hiram, Ohio 1,67,68,69,133
Marraskuu Kirtland, Ohio 70
Joulukuu Hiram, Ohio 71
Joulukuu Kirtland, Ohio 72
1832 Tammikuu Hiram, Ohio 73,74
Tammikuu Amherst, Ohio 75
Helmikuu Hiram, Ohio 76
Maaliskuu Hiram, Ohio 77,78,79,80,81
Huhtikuu Jacksonin piirikunta, Missouri 82,83
Syyskuu Kirtland, Ohio 84
Marraskuu Kirtland, Ohio 85
Joulukuu Kirtland, Ohio 86,87*,88
1833 Helmikuu Kirtland, Ohio
Ns. Viisauden sana
89
Maaliskuu Kirtland, Ohio 90,91,92
Toukokuu Kirtland, Ohio 93,94
Kesäkuu Kirtland, Ohio 95,96
Elokuu Kirtland, Ohio 97,98,99
Lokakuu Perrysburg, New York 100
Joulukuu Kirtland, Ohio 101
1834 Helmikuu Kirtland, Ohio 102,103
Huhtikuu Kirtland, Ohio 104
Kesäkuu Fishing-joki, Missouri 105
Marraskuu Kirtland, Ohio 106
1835 Maaliskuu Kirtland, Ohio 107
Elokuu Kirtland, Ohio 134
Joulukuu Kirtland, Ohio 108
1836 Tammikuu Kirtland, Ohio 137
Maaliskuu Kirtland, Ohio 109
Huhtikuu Kirtland, Ohio 110
Elokuu Salem, Massachusetts 111
1837 Heinäkuu Kirtland, Ohio 112
1838 Maaliskuu Far West, Missouri 113
Huhtikuu Far West, Missouri 114,115
Toukokuu Spring Hill, Daviessin piirikunta, Missouri 116
Heinäkuu Far West, Missouri 117,118,119,120
1839 Maaliskuu Libertyn vankila, Clayn piirikunta, Missouri 121,122,123
1841 Tammikuu Nauvoo, Illinois 124
Maaliskuu Nauvoo, Illinois 125
Heinäkuu Nauvoo, Illinois 126
1842 Syyskuu Nauvoo, Illinois 127,128
1843 Helmikuu Nauvoo, Illinois 129
Huhtikuu Ramus, Illinois 130
Toukokuu Ramus, Illinois 131
Heinäkuu Nauvoo, Illinois 132
1844 Kesäkuu Nauvoo, Illinois 135
1847 Tammikuu Winter Quarters, Nebraska 136
1890 Lokakuu Salt Lake City, Utah
Virallinen julistus n:o 1
moniavioisuudesta
s. 270
1918 Lokakuu Salt Lake City, Utah 138
1978 Kesäkuu Salt Lake City, Utah
Virallinen julistus n:o 2
mustien pappeudesta
s. 271
* Joko mainitussa paikassa tai sen lähellä.

Hakemisto: pdf-tiedosto [483K] | ANSI-tiedosto [346K]


Pian kirkon järjestämisen jälkeen asetettiin komitea tekemään valikoima Joseph Smithille annetuista ilmoituksista, ja tuo valikoima kanonisoitiin kirkon äänestyksellä v. 1835. Siihen aikaan Opin ja liittojen kirja sisälsi 103 lukua. Vuosien 1844 — 1873 välillä se kävi läpi ainakin 15 englannin- ja vieraskielistä laitosta, joissa kaikissa oli 111 lukua. Vuoden 1876 saksalainen laitos jätti pois luvun avioliitosta, joten siinä oli 110 lukua. Salt Lake Cityssä ilmestyi v. 1876 "ensimmäinen painos millään kielellä, joka sisälsi 136 lukua" ja "ensimmäinen painos, joka sisälsi luvun 132 selestisestä avioliitosta".
James R. Clark, The Story of the Pearl of Great Price, s. 187.


Etusivu > MAP-kirkon omat pyhät kirjat | Palaute
1998-10-21 — 2004-10-26