Opin ja Liittojen kirja

Luku 84


ILMOITUS, joka annettiin Joseph Smithin, profeetan, kautta Kirtlandissä, Ohiossa, 22. ja 23. syyskuuta 1832. Syyskuussa vanhimmat olivat alkaneet palata itäisiin osavaltioihin tekemiltään lähetysmatkoilta ja esittää selontekoja työstään. — Heidän ollessaan kokoontuneina tuona ilon aikana saatiin tämä ilmoitus. Profeetta nimittää sitä ilmoitukseksi pappeudesta. Ks. History of the Church, osa 1, s. 286. — Temppeli rakennettava Siioniin tämän sukupolven aikana. — Pyhä pappeus Mooseksesta aina Aadamiin saakka. — Pyhän pappeuden ja vähäisemmän pappeuden välinen suhde. — Niitä, joilla on nämä pappeudet, kutsutaan toisia Mooseksen, toisia Aaronin pojiksi. — Niiden osana, jotka saavat nämä pappeudet, siunauksia ja oikeuksia. — Synnin orjuus. — Uusi ja iankaikkinen liitto. — Hengen lahjat määritellään. — Herra sanoo palvelijoitaan ystäviksi. — Lähetystyö ehdottoman välttämätöntä. — Vitsaukset uhkaavat jumalattomuuden tähden.
 1. Jeesuksen Kristuksen ilmoitus palvelijalleen Joseph Smith nuoremmalle ja kuudelle vanhimmalle, kun he yksin sydämin korottivat äänensä korkeuteen.
 2. Herran sana hänen kirkostaan, joka on perustettu viimeisinä päivinä palauttamaan hänen kansansa, niin kuin hän on puhunut profeettainsa suun kautta, ja hänen pyhiensä kokoamiseksi, jotta he seisoisivat Siionin vuorella, joka on oleva Uuden Jerusalemin kaupunki.
 3. Ja se kaupunki tullaan rakentamaan, ja rakentaminen aloitetaan temppelin paikasta, jonka Herran sormi on osoittanut ja joka sijaitsee Missourin valtion länsirajoilla ja joka on pyhitetty Joseph Smith nuoremman ja muiden kautta, joihin Herra on mielistynyt.
 4. Totisesti tämä on Herran sana, että Uuden Jerusalemin kaupunki rakentuu pyhien kokoamisen kautta, ja se alkaa tästä paikasta, temppelin paikasta, mikä temppeli tullaan pystyttämään tämän sukupolven aikana.
 5. Sillä totisesti tämä sukupolvi ei kokonaan katoa, ennen kuin rakennetaan huone Herralle, ja pilvi on lepäävä sen yllä, ja se pilvi on Herran kirkkaus, joka on täyttävä huoneen.
 6. Ja Mooseksen pojat — pyhän pappeuden mukaan, jonka hän sai Jetron, appensa, käden alla;
 7. ja Jetro sai sen Kaalebin käden alla,
 8. ja Kaaleb sai sen Elihun käden alla,
 9. ja Elihu sai Jeremian käden alla,
 10. ja Jeremia Gaadin käden alla,
 11. ja Gaad Esaiaan käden alla,
 12. ja Esaias sai sen Jumalan käden alla.
 13. Esaias myös eli Aabrahamin aikana, joka siunasi hänet.
 14. Ja Aabraham sai pappeuden Melkisedekiltä, joka oli saanut sen suoraan isiltään aina Nooaan asti,
 15. ja Nooasta Eenokiin asti, isiltä pojille,
 16. ja Eenokista Aabeliin asti, joka sai surmansa veljensä salajuonen kautta ja joka sai pappeuden Jumalan käskystä isänsä Aadamin käden alla, joka oli ensimmäinen ihminen;
 17. mikä pappeus pysyy Jumalan kirkossa polvesta polveen, eikä sillä ole päivien alkua eikä vuosien loppua.
 18. Ja Herra vahvisti pappeuden myös Aaronille ja hänen jälkeläisilleen sukupolvesta sukupolveen, mikä pappeus myös pysyy ja on voimassa iankaikkisesti, yhdessä sen pappeuden kanssa, joka on Jumalan pyhimmän järjestyksen mukainen.
 19. Ja tämä suurempi pappeus toimittaa evankeliumin palvelusta ja pitää hallussaan valtakunnan salaisuuksien avainta, Jumalan tuntemisen avainta.
 20. Sen tähden jumalisuuden voima ilmenee sen toimituksissa.
 21. Ja ilman sen toimituksia ja pappeuden valtuutta jumalisuuden voimaa ei ilmaista ihmisille lihassa,
 22. sillä ilman sitä ei kukaan voi nähdä Jumalan, Isän, kasvoja ja elää.
 23. Tämän Mooses opetti selkeästi Israelin lapsille erämaassa ja ahkeroi pyhittää kansansa, jotta se voisi katsella Jumalan kasvoja;
 24. mutta se paadutti sydämensä eikä voinut kestää hänen kasvojensa edessä. Sen tähden Herra vannoi vihassaan, sillä hänen vihansa oli syttynyt heitä kohtaan, etteivät he erämaassa ollessaan pääsisi hänen lepoonsa, mikä lepo on hänen kirkkautensa täyteys.
 25. Sen tähden hän otti Mooseksen pois heidän keskeltään ja myös pyhän pappeuden.
 26. Ja vähäisempi pappeus pysyi edelleen, ja tämä pappeus pitää hallussaan enkelien palveluksen ja valmistavan evankeliumin avainta,
 27. mikä evankeliumi on parannuksen ja kasteen ja syntien anteeksisaamisen evankeliumi ja lihallisten käskyjen laki, jonka Herra vihassaan jätti Aaronin suvulle Israelin lasten keskuuteen aina Johannekseen asti, jonka Jumala herätti ja joka oli täynnä Pyhää Henkeä hamasta äitinsä kohdusta.
 28. Sillä hänet kastettiin hänen ollessaan vielä lapsi, ja hänet asetti Jumalan enkeli hänen ollessaan kahdeksan päivän ikäinen, tähän valtuuteen, kumoamaan juutalaisten valtakunnan ja tekemään Herran tien tasaiseksi hänen kansansa eteen ja valmistamaaan sitä Herran tulemista varten, Herran, jonka käteen kaikki valta on annettu.
 29. Ja vielä, vanhimman ja piispan virat kuuluvat välttämättöminä lisäyksinä ylipappeuteen.
 30. Ja vielä, opettajan ja diakonin virat kuuluvat välttämättöminä lisäyksinä vähäisempään pappeuteen, mikä pappeus vahvistettiin Aaronille ja hänen pojilleen.
 31. Sen tähden, niin kuin sanoin Mooseksen pojista — sillä Mooseksen pojat ja myös Aaronin pojat tulevat uhraamaan otollisen lahjan ja uhrin Herran huoneessa, siinä huoneessa, joka tämän sukupolven aikana tullaan rakentamaan Herralle sille vihittyyn paikkaan, niin kuin minä olen määrännyt —
 32. ja Mooseksen ja Aaronin pojat tullaan täyttämään Herran kirkkaudella Siionin vuorella, Herran huoneessa; te olette heidän poikiansa ja samoin monet, jotka minä olen kutsunut ja lähettänyt rakentamaan kirkkoani.
 33. Sillä ne, jotka ovat uskollisia, niin että he saavat nämä molemmat pappeudet, joista minä olen puhunut, ja niin että he pitävät kutsumuksensa kunniassa, pyhitetään Hengessä heidän ruumiidensa uudistumiseksi.
 34. Heistä tulee Mooseksen ja Aaronin poikia ja Aabrahamin jälkeläisiä, ja Jumalan kirkko ja valtakunta ja Jumalan valitut.
 35. Ja myös kaikki ne, jotka ottavat vastaan tämän pappeuden, ottavat vastaan minut, sanoo Herra;
 36. sillä, se, joka ottaa vastaan minun palvelijani, ottaa vastaan minut.
 37. Ja se, joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan minun Isäni.
 38. Ja se, joka ottaa vastaan minun Isäni, ottaa vastaan Isäni valtakunnan; sen tähden kaikki, mitä minun Isälläni on tullaan antamaan hänelle.
 39. Ja tämä on sen valan ja liiton mukaista, joka kuuluu pappeuteen.
 40. Sen tähden kaikki ne, jotka ottavat vastaan pappeuden ottavat vastaan tämän minun Isäni valan ja liiton, jota hän ei voi rikkoa, eikä sitä voi kumota.
 41. Mutta sillä, joka rikkoo tämän liiton sen jälkeen kun on ottanut sen vastaan ja kääntyy siitä kokonaan pois, ei ole oleva syntien anteeksiantoa, ei tässä maailmassa eikä tulevassa;
 42. ja voi kaikkia niitä, jotka eivät tule tähän pappeuteen, jonka te olette vastaanottaneet ja jonka minä nyt oman ääneni kautta taivaista vahvistan teille, jotka olette tänä päivänä läsnä; ja minä olen antanut taivaallisille sotajoukoille ja enkeleilleni teistä käskyn.
 43. Ja minä annan teille nyt käskyn, että teidän on pidettävä vaarin itsestänne ja kuunneltava tarkasti iankaikkisen elämän sanoja.
 44. Sillä te elätte jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.
 45. Sillä Herran sana on totuus, ja se, mikä on totuus, on valkeus, ja se mikä on valkeus, on Henki, Jeesuksen Kristuksen Henki.
 46. Ja Henki valaisee jokaisen ihmisen, joka tulee maailmaan, ja Henki valistaa kaikessa maailmassa jokaisen, joka kuulee Hengen ääntä.
 47. Ja jokainen, joka kuulee Hengen ääntä, tulee Jumalan, Isän, tykö.
 48. Ja Isä opettaa häntä siitä liitosta, jonka hän on uudistanut ja vahvistanut teille, joka on vahvistettu teille teidän tähtenne eikä ainoastaan teidän tähtenne, vaan koko maailman tähden.
 49. Ja koko maailma on synnin vallassa ja huokaa pimeydessä ja synnin orjuudessa.
 50. Ja tästä te voitte tietää että se on synnin orjuudessa, koska se ei tule minun tyköni.
 51. Sillä se, joka ei tule minun tyköni, on synnin orjuudessa.
 52. Ja se, joka ei kuule minun ääntäni, ei tunne minun ääntäni eikä hän ole minussa.
 53. Ja tästä te voitte erottaa vanhurskaat jumalattomista ja tietää, että koko maailma nytkin huokaa synnissä ja pimeydessä.
 54. Ja teidän mielenne on ennen pimentynyt epäuskon tähden ja sen tähden, että olette suhtautuneet väheksyen siihen, minkä olette saaneet.
 55. Ja tämä turhuus ja epäusko on saattanut koko kirkon tuomion alaiseksi.
 56. Ja tämä tuomio lepää kaikkien Siionin lasten päällä.
 57. Ja he tulevat tänään tämän tuomion alaisiksi, kunnes tekevät parannuksen ja muistavat uuden liiton, nimittäin Mormonin Kirjan ja ne aikaisemmat käskyt, jotka olen antanut heille, eivät ainoastaan puhuakseen, vaan myös tehdäkseen sen mukaisesti, minkä olen kirjoittanut,
 58. jotta he kantaisivat hedelmää, joka on sovelias heidän Isänsä valtakunnalle; muutoin odottaa vitsaus ja tuomio, joka langetetaan Siionin lasten ylitse.
 59. Sillä saavatko valtakunnan lapset saastuttua minun pyhää maatani? Totisesti minä sanon teille: eivät.
 60. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jotka nyt kuulette minun sanani, minun ääneni: Autuaat olette te, jos otatte vastaan tämän;
 61. sillä minä olen antava teille anteeksi teidän syntinne tällä käskyllä: että pysytte mielessänne lujina juhlavassa vakavuudessa ja rukouksen hengessä ja todistatte koko maailmalle siitä, mikä on teille ilmaistu.
 62. Menkää sen tähden kaikkeen maailmaan, ja mihin ette itse voi mennä, sinne teidän tulee lähettää muita, niin että todistus lähtee teiltä kaikkeen maailmaan kaikille luoduille.
 63. Ja niin kuin sanoin apostoleilleni, niin sanon myös teille, sillä te olette minun apostoleitani, Jumalan ylipappeja; te olette niitä, jotka Isäni on minulle antanut; te olette minun ystäviäni;
 64. sen vuoksi, niin kuin sanoin apostoleilleni, niin sanon jälleen teille, että jokainen, joka uskoo teidän sanaanne ja antaa kastaa itsensä vedellä syntien anteeksi saamiseksi, on saava Pyhän Hengen.
 65. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat:
 66. Minun nimessäni he tekevät monta voimallista tekoa;
 67. minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia;
 68. minun nimessäni he parantavat sairaita;
 69. minun nimessäni he avaavat sokeain silmät ja aukaisevat kuurojen korvat;
 70. ja mykän kieli on puhuva;
 71. ja jos joku antaa heille myrkkyä, se ei heitä vahingoita;
 72. eikä käärmeen myrkyllä ole voimaa vahingoittaa heitä.
 73. Mutta käskyn minä annan heille, että heidän ei pidä kerskata tästä eikä puhua siitä maailmalle, sillä tämä on annettu teille teidän parhaaksenne ja pelastukseksi.
 74. Totisesti, totisesti minä sanon teille: Ne, jotka eivät usko teidän sanaanne eivätkä anna kastaa itseänsä vedessä minun nimeeni syntiensä anteeksisaamiseksi saadakseen Pyhän Hengen, tuomitaan kadotukseen, eivätkä he pääse Isani valtakuntaan, missä Isä ja minä olemme.
 75. Ja tämä teille annettu ilmoitus ja käsky on tästä hetkestä lähtien voimassa kaikkialla maailmassa, ja evankeliumi on kaikille, jotka eivät ole sitä saaneet.
 76. Mutta totisesti minä sanon kaikille niille, joille valtakunta on annettu: Teidän on saarnattava sitä heille, jotta he tekisivät parannuksen entisistä pahoista teoistansa, sillä heitä on nuhdeltava heidän pahan, epäuskoisen sydämensä tähden, ja teidän Siionissa olevia veljiänne heidän uppiniskaisuudestaan teitä kohtaan, silloin kun minä lähetin teidät.
 77. Ja vielä minä sanon teille ystäväni, sillä tästedes minä sanon teitä ystäviksi: On hyväksi, että minä annan teille tämän käskyn, jotta te tulisitte niiden ystävien kaltaisiksi, jotka minulla oli vaeltaessani heidän kanssaan ja saarnatessani evankeliumia voimassani.
 78. Sillä minä en sallinut heidän ottavan rahakukkaroa taikka laukkua, ei myöskään kahta ihokasta.
 79. Katso, minä lähetän teidät koettelemaan maailmaa, ja työmies on palkkansa ansainnut.
 80. Ja kuka ikinä lähtee saarnaamaan tätä valtakunnan evankeliumia ja pysyy uskollisena kaikessa, hänen mielensä ei väsy eikä pimene, eivät myöskään hänen ruumiinsa, jäsenensä eivätkä nivelensä uuvu; eikä hiuskarvaakaan hänen päästään ole huomaamatta maahan putoava. Eikä heidän pidä kokeman nälkää eikä janoa.
 81. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, mitä söisitte tai mitä joisitte tahi millä te itsenne vaatetatte.
 82. Sillä katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat, eivät ne työtä tee eivätkä kehrää, eivätkä maailman valtakunnat kaikessa loistossaan ole niin vaatetettuja kuin yksi niistä.
 83. Sillä teidän Isänne, joka on taivaassa, tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan.
 84. Antakaa siis huomisen päivän pitää murhe itsestään.
 85. Älkää myöskään edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä sanoisitte, vaan kootkaa alati mieleenne elämän sanoja, ja teille annetaan sillä hetkellä se määrä, mikä kullekin mitattava on.
 86. Sen tähden älköön kukaan teistä — sillä tämä käsky koskee kaikkia uskollisia kirkossa, jotka Jumala on kutsunut palveluksen työhön — tästä hetkestä lähtien ottako mukaansa rahakukkaroa eikä laukkua lähtiessään julistamaan tätä valtakunnan evankeliumia.
 87. Katso, minä lähetän teidät näyttämään maailmalle todeksi kaikki sen pahat teot ja opettamaan sille tulevasta tuomiosta.
 88. Ja sen tykönä, joka ottaa teidät vastaan, minä myös olen oleva, sillä minä olen käyvä teidän edellänne. Minä olen oleva teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla, ja Henkeni on oleva teidän sydämessänne ja enkelini ympäröivät teidät tukeakseen teitä.
 89. Joka ottaa tykönsä teidät, se ottaa tykönsä minut, ja hän on ruokkiva ja vaatettava teitä ja antava teille rahaa.
 90. Ja se, joka ruokkii tai vaatettaa teitä tai antaa teille rahaa, ei jää palkkaansa vaille.
 91. Ja se, joka ei näin tee, ei ole minun opetuslapseni; siitä te voitte tuntea minun opetuslapseni.
 92. Sen luota, joka ei ota teitä tykönsä, lähtekää yksinäisyyteen ja peskää jalkanne vedellä, puhtaalla vedellä, olipa sitten lämmin tai kylmä, ja todistakaa siitä Isällenne, joka on taivaassa ja sen ihmisen luokse älkää enää palatko.
 93. Ja mihin kylään tai kaupunkiin te tulette, tehkää samoin.
 94. Etsikää kuitenkin tarkoin, säästelemättä, ja voi sitä taloa tai sitä kylää tai kaupunkia, joka hylkää teidät tai teidän sananne tai todistuksenne minusta.
 95. Jälleen minä sanon: voi sitä taloa tai sitä kylää tai kaupunkia, joka hylkää teidät tai teidän sananne tai todistuksenne minusta;
 96. sillä minä, Kaikkivaltias, olen laskenut käteni kansojen päälle rangaistakseni niitä niiden jumalattomuuden tähden.
 97. Ja on tuleva vitsauksia eikä niitä oteta pois maan päältä, ennen kuin minä olen täyttänyt työni, mikä tapahtuu vitkastelematta, vanhurskaudessa,
 98. kunnes kaikki, jotka jäävät jäljelle, tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, ja he ovat täynnä Herran tuntemusta ja näkevät silmästä silmään ja korottavat äänensä ja yhteen ääneen laulavat tätä uutta laulua, sanoen:
 99. Herra on palauttanut Siionin, Herra on lunastanut kansansa, Israelin armon valinnan mukaan, joka tapahtui heidän isiensä uskon ja 1iiton kautta.
 100. Herra on lunastanut kansansa ja saatana on sidottu, eikä aikaa enää ole. Herra on koonnut kaiken yhdeksi, Herra on tuonut alas Siionin ylhäältä. Herra on nostanut Siionin alhaalta.
 101. Maa on ollut synnytystuskissa ja on synnyttänyt voimansa, ja totuus on saanut sijan sen sisimmässä; ja taivaat ovat hymyilleet sille, ja se on puettuna Jumalansa kirkkauteen, sillä hän seisoo kansansa keskellä.
 102. Kirkkaus ja kunnia ja voima ja väkevyys annettakoon meidän Jumalallemme, sillä hän on täynnä laupeutta, oikeutta, armoa ja totuutta ja rauhaa iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.
 103. Ja vielä, totisesti, totisesti minä sanon teille: On tarpeen, että jokainen, joka lähtee julistamaan minun iankaikkista evankeliumiani, jos hänellä on perhe ja jos hän saa rahaa lahjaksi, lähettää sen perheelleen tai käyttää sen perheensä hyväksi, niin kuin Herra neuvoo häntä, sillä niin minä näen hyväksi.
 104. Ja kaikki ne, joilla ei ole perhettä ja jotka saavat rahaa, lähettäkööt sen Siionin piispalle tai Ohion piispalle, jotta se pyhitettäisiin ilmoituksien esiin tuomista, painattamista ja Siionin rakentamista varten.
 105. Ja jos joku antaa jollekulle teistä takin tai puvun, ottakaa vanha ja antakaa se köyhille ja jatkakaa matkaanne iloiten.
 106. Ja jos joku teidän keskuudessanne on Hengessä väkevä, hän ottakoon mukaansa sen, joka on heikko, jotta hän rakentuisi kaikessa nöyryydessä, niin että myös hänestä tulisi väkevä.
 107. Ottakaa siis mukaanne niitä, jotka on asetettu vähäisempään pappeuteen, ja lähettäkää heidät edellänne järjestämään tilaisuuksia ja valmistamaan tietä ja täyttämään sopimuksia, joita ette itse voi pitää.
 108. Katso, niin rakensivat apostolini muinoin kirkkoani minulle.
 109. Jokainen hoitakoon siis oman virkansa ja tehköön työtä omassa kutsumuksessaan, älköönkä pää sanoko jaloille, ettei se tarvitse jalkoja, sillä kuinka ruumis voisi seistä ilman jalkoja.
 110. Ruumis tarvitsee myös jokaista jäsentä, jotta kaikki rakentuisivat yhdessä, niin että kokonaisuus säilyisi täydellisenä.
 111. Ja katso, ylipapit matkustakoot, samoin vanhimmat ja vähäisemmän pappeuden papit; mutta diakonit ja opettajat määrättäköön valvomaan seurakuntaa ja olemaan seurakunnan pysyviä palvelijoita.
 112. Samoin piispa Newel K. Whitney matkustelkoon kaikkialla seurakunnissa ja etsiköön köyhiä auttaakseen heitä heidän tarpeissaan saattamalla rikkaat ja ylpeät nöyrtymään.
 113. Hän hankkikoon myös edusmiehen huolehtimaan maallisista toimistaan hänen ohjeidensa mukaan.
 114. Kuitenkin piispa matkustakoon New Yorkin kaupunkiin ja myös Albanyn kaupunkiin ja myös Bostonin kaupunkiin ja varoittakoon näiden kaupunkien asukkaita evankeliumin sanalla, suurella äänellä siitä hävityksestä ja täydellisestä tuhosta, joka odottaa heitä jos he hylkäävät tämän.
 115. Sillä jos he hylkäävät tämän, heidän tuomionsa hetki on lähellä, ja heidän huoneensa jätetään autioksi.
 116. Luottakoon hän minuun, niin hän ei ole joutuva häpeään, eikä hiuskarvaakaan hänen päästään ole huomaamatta maahan putoava.
 117. Ja totisesti minä sanon teille, muut palvelijani: Menkää, sen mukaan kuin olosuhteenne sallivat, kukin kutsumuksessanne, suuriin ja mahtaviin kaupunkeihin ja kyliin nuhdellen vanhurskaudessa maailmaa sen kaikkien väärien ja jumalattomien tekojen tähden ja esittäen selkeästi ja ymmärrettävästi viimeisten päivien kauhistuksen hävityksen.
 118. Sillä teidän kauttanne, sanoo Herra Kaikkivaltias, minä olen repivä heidän valtakuntansa, minä en ole ainoastaan järkyttävä maata, vaan myös tähtitaivaat tulevat vapisemaan.
 119. Sillä minä, Herra, olen ojentanut käteni pannakseni liikkeelle taivaan voimat; te ette voi nyt sitä nähdä, mutta vähän aikaa vielä, niin te tulette sen näkemään ja tietämään, että minä olen ja että minä tulen hallitsemaan kansani kanssa.
 120. minä olen Alfa ja Omega, alku ja loppu. Amen.
Edellinen luku | Seuraava luku | Sisältö
Etusivu > Pyhät kirjoitukset
Luotu 1999-08-14 - Päivitetty 1999-10-05