ArtikkelitMitä mormonismi opettaa neitsyestä ja Jeesuksesta


Jeesus ei syntynyt jouluna, vaan huhtikuussa
Me uskomme, että huhtikuun 6. päivä oli Jeesuksen Kristuksen syntymäpäivä, kuten on mainittuna jo lainatussa, nykyisen armotalouden aikana annetussa ilmoituksessa (LK 20:1, vrt. 21:3), jossa mainitaan ehdottoman selvästi, että tuona päivänä Herran lihaan tulosta oli kulunut täydet tuhat kahdeksansataa kolmekymmentä vuotta. Myönnämme, että tämä hyväksyminen perustuu uuteen ilmoitukseen eikä sitä missään mielessä esitetä kronologisen tutkimuksen tuloksena. Uskomme, että Jeesus Kristus syntyi Juudean Beetlehemissä 6. huhtikuuta vuonna 1 eKr. (Apostoli James E. Talmage suositussa teoksessaan Jeesus Kristus, s. 72) [Apostoli on mormonikirkossa "Kristuksen erityinen todistaja".]
Veljeni ja sisareni, emme tänään juhli ainoastaan kirkon järjestämisen 150-vuotispäivää, vaan myös suurinta tapahtumaa ihmiskunnan historiassa sitten Kristuksen syntymän tänä päivänä 1980 vuotta sitten. Tänään on pääsiäissunnuntai. (Presidentti, profeetta Spencer W. Kimball, kirkon yleiskonferenssissa sunnuntain aamupäiväkokouksessa 6.4.1980, ks. esim. Ensign toukok. 1980, s. 54.

Jeesusta ei siittänyt Pyhä Henki
MAP-kirkon puolustajat väittävät usein mormonismin vastustajien keksineen opin siitä, että Jumala makasi Marian siittääkseen Jeesuksen. Tehdessään niin puolustajien on koomista kyllä leimattava omat apostolinsa ja profeettansa mormonismin vastustajiksi, sillä juuri he ovat näin opettaneet:

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko julistaa, että Jeesus Kristus on Jumalan poika aivan kirjaimellisessa mielessä. Ruumiin, jossa hän suoritti tehtävänsä lihassa, siitti sama Pyhän Olento, jota me palvomme Jumalanamme, Iankaikkisena Isänämme. Jeesus ei ollut Joosefin poika, eikä häntä siittänyt Pyhä Henki.1

Näin Isä Jumalasta tuli kirjaimellisesti Jeesuksen Kristuksen isä. Jeesus syntyi kuolevaisesta äidistä ja kuolemattomasta isästä.2

[Jeesus Kristus] oli halukas maksamaan lunnaat ihmiskuntaa kohtaan tuntemansa suuren rakkauden tähden, ja hän kykeni maksamaan lunnaat, sillä hän eli synnitöntä elämää ja koska hän oli tosiasiallisesti, kirjaimellisesti ja biologisesti Jumalan Poika lihassa.3

Jumala, henkiemme Isä, tuli Herramme Jeesuksen Kristuksen Isäksi lihan tavan mukaan. ... Jeesuksen ruumis lihassa vaati Äidin yhtä hyvin kuin Isän. Sen vuoksi Jeesuksen Isän ja Äidin on, lihan tavan mukaan, täytynyt olla tekemisissä keskenään Aviomiehen ja Vaimon ominaisuudessa; tästä johtuu, että neitsyt Marian on täytynyt tuohon ajankohtaan olla Isä Jumalan laillinen vaimo. Niinpä kun Jumala oli hänen (Marian) ensimmäinen miehensä, Jumala ilmeisesti antoi hänet Joosefille vaimoksi kuolevaisen olotilan ajaksi, ja Jumalan tarkoitus oli ylösnousemuksen jälkeen ottaa hänet jälleen yhdeksi vaimoistaan synnyttämään kuolemattomia henkiä iankaikkisuudessa. Hänellä oli laillinen oikeus maata neitsyt Maria aviomiehen ominaisuudessa ja siittää Poika, vaikka hänet oli kihlattu toiseen; sillä laki, jonka Hän antoi hallitsemaan miehiä ja naisia, ei ollut tarkoitettu hallitsemaan Häntä itseään, tai määräämään sääntöjä hänen itsensä käyttäytymiselle.4

Vapahtajamme syntymä oli yhtä luonnollinen kuin lastemme syntymät; se oli seurausta luonnollisesta toiminnasta. Hän oli lihan ja veren olento — hänen Isänsä siitti hänet, samoin kuin meidän isämme meidät.5

... Sanon, että minut siitettiin luonnollisesti; niin myös isäni, niin myös Vapahtajani Jeesus Kristus. Pyhien kirjoitusten mukaan hän on isänsä esikoinen lihassa, eikä siinä ollut mitään luonnotonta.6

Pyhät kirjoitukset kertovat meille, että Jeesus Kristus on Jumalan ainoa Poika lihassa. No, vanhempien [lasten] hyväksi kysymme, kuinka lapset pannaan alkuun? Vastaan: aivan samoin kuin Isä pani alkuun Jeesuksen Kristuksen ... Jeesus on ainoa henkilö, jonka ruumiin isä oli Taivaallinen Isämme.7

Pyhä Henki ei siittänyt Kristusta ... Kristuksen siitti Jumala. Hän ei syntynyt ilman Miehen apua, ja tuo Mies oli Jumala!8

Ainosyntyinen Poika: ... Jokainen sana on ymmärrettävä kirjaimellisesti. Ainoa tarkoittaa ainoaa; syntyinen tarkoittaa syntyistä ja Poika tarkoittaa poikaa. Kuolematon Isä siitti Kristuksen samalla tavoin kuin kuolevaiset isät siittävät kuolevaisia ihmisiä.9

Isä Jumala on täydelliseksi tullut, kirkastettu, pyhä Ihminen, kuolematon persoona. Ja Kristus syntyi maailmaan tämän Pyhän Olennon kirjaimellisena Poikana; hän syntyi samassa henkilökohtaisessa, todellisessa ja kirjaimellisessa mielessä kuin kuka tahansa kuolevainen poika syntyy kuolevaiselle isälle. Hänen isyydessään ei ole mitään kuvaannollista; hänet siitettiin ja hedelmöitettiin ja hän syntyi normaaliin ja luonnolliseen tapaan, sillä hän on Jumalan Poika, ja se nimitys tarkoittaa mitä se sanoo.10

Mitä tähän elämään tulee, [Jeesus] syntyi Mariasta ja Elohimista; hän tuli tänne Pyhän Miehen, joka on kirjaimellisesti meidän Isämme taivaassa, jälkeläisenä. Hän syntyi kuolevaisuuteen kirjaimellisessa ja täydessä mielessä Jumalan Poikana. Hän on Isänsä Poika samassa mielessä kuin kaikki kuolevaiset ovat isiensä poikia ja tyttäriä.11

Isä sai Pojan, luonnollisen Pojan, oman kirjaimellisen Siemenensä, ruumiinsa jälkeläisen.12

Ei ole mitään tarvetta henkistää pyhien kirjoitusten selvää merkitystä. Meidän Herramme tulossa kuolevaisuuteen ei ole mitään kuvaannollista tai kätkettyä tai ymmärryksen ylittävää. Hän on Jumalan Poika samassa mielessä ja samalla tavalla kuin me olemme kuolevaisten isien poikia. Se on niin yksinkertaista.13

Elohim on kirjaimellisesti sekä Jeesuksen Kristuksen hengen isä että isä sille ruumiille, jossa Hän suoritti tehtävänsä lihassa ...14

Jeesus Kristus on Elohimin Poika sekä hengellisenä että ruumiillisena jälkeläisenä; toisin sanoen, Elohim on kirjaimellisesti Jeesuksen Kristuksen hengen Isä ja myös sen ruumiin, jossa Jeesus Kristus suoritti tehtävänsä lihassa ...15

Jeesus oli naimisissa useiden naisten kanssa

Apostoli Orson Pratt opetti:

Suuri Messias, joka oli kristillisen uskonnon perustaja, oli moniavioinen... Messias katsoi hyväksi pitää velvollisuutenaan hankkia jälkeläisiä; ja menemällä naimisiin useiden kunniallisten vaimojen kanssa osoitti kaikille tuleville sukupolville, että hän hyväksyi useiden vaimojen pitämisen kristillisellä aikakaudella... Poika noudatti Isänsä esimerkkiä, ja hänestä tuli suuri Ylkä, jolle naitettiin kuninkaitten tyttäriä ja monia kunniallisia naisia. Olemme myös osoittaneet, että sekä Isä Jumala että Herramme Jeesus Kristus pitävät vaimonsa sekä ajassa että iankaikkisuudessa.
The Seer, p. 172

Bernard P. Brockbank opetti MAP-kirkon 147. vuosikonferenssissa:

On totta, että monet kristilliset kirkot palvelevat eri Jeesusta Kristusta kuin mormonit.
"The Living Christ", Ensign, toukok. 1977, s. 26

Loppulause
Kuinka mormonit voivat sanoa uskovansa, että Kristus syntyi neitsyestä, kun johtajat ovat johdonmukaisesti kuvailleet normaalia suvunjatkamistoimitusta? Hyvin yksinkertaista: Mariahan ei maannut kuolevaisen miehen, vaan henkiolennon kanssa. Apostoli Bruce McConkie selitti: "Tämänhetkisiin tarkoituksiimme meille riittää, kun sanomme, että Herramme syntyi neitsyestä, mikä on sopivaa ja oikein, ja myös luonnollista, koska Lapsen Isä oli kuolematon Olento." (The Promised Messiah, p. 466).
Omituiseksi asian tekee se päätelmäketju, jonka mukaan jokainen maan päälle syntynyt ihminen on myöskin kirjaimellisesti Jumalan lapsi — eikö Marian ja Jumalan suhde silloin ole insestinen?
On omituista, että mormonit edes häpeävät tätä oppia nykyään niinkin paljon, että kieltävät omien johtajiensa sanat kokonaan, kun kuitenkin jälkeläisten tuottaminen tarpeellisessa määrin täyttämään kokonaisia planeettoja ihmisillä vaatii henkien ruumiille "asumuksen" ja seksuaalisen yhdynnän toiminnat, ja kun tämä on heidän jumaliensa päätarkoituksia iankaikkisuudessa.
Henkilökohtaisesti en pidä tätä asiaa tärkeänä, koska en ole kristitty, mutta minusta kristittyjen pitäisi selvittää tämäkin asia itselleen ja miettiä, voivatko he hyväksyä tällaisen opin, ainakin ennen kuin liittyvät MAP-kirkkoon.

Lähteet

 1. The Teachings of Ezra Taft Benson, p. 7. Benson oli kirkon presidentti 1985-1994 ja sitä ennen pitkät ajat apostolina ja muissa kirkon viroissa.
 2. Evankeliumin periaatteet, s. 57 (engl.)
 3. Messages for Exaltation, pp. 378-379
 4. The Seer, Orson Pratt, p. 158. Pratt oli monimutkainen henkilö, erittäin aktiivinen ja usein kriittinen. Vastusti avoimesti esim. Brigham Youngin Aadam-Jumala-oppia.
 5. Journal of Discourses, Brigham Young, 8:115
 6. Ibid., Heber C. Kimball, 8:211. Kimball (1801-1868) oli apostolina ja monissa muissa korkeissa tehtävissä
 7. Opas perheiltaa varten, 1972, Joseph F. Smith, pp. 125, 126 (engl.) Kirkon presidentti 1901-1918.
 8. Pelastuksen oppeja, apostoli Joseph Fielding Smith, 1954, 1:18. Kirkon presidentti 1970-72.
 9. Mormon Doctrine, 1966, apostoli Bruce McConkie, p. 546-7
 10. Ibid., p. 742
 11. Mortal Messiah, Bruce McConkie, 1:330
 12. The Promised Messiah, Bruce McConkie, p. 355
 13. Ibid., p.468
 14. God the Father, Ensimmäinen presidenttikunta ja Kahdentoista apostolin koorumi, 1916, koonnut Gordon Allred, p. 150
 15. The Articles of Faith, James E. Talmage, pp. 466-467.
 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 2000-11-04 — 2003-09-18