Perustietoa > Lähetyssaarnaajien tekniikkaKuusi keskustelua


Keskustelut

  1. Taivaallisen Isän suunnitelma
  2. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi
  3. Palautus
  4. Iankaikkinen kehitys
  5. Kristuksen kaltainen elämä
  6. Jäsenyys valtakunnassa

Tässä kerrotaan lyhyesti keskustelujen nykyinen sisältö. Muista aina, että lähetyssaarnaajien tehtävänä ja päämääränä on saada mahdollisimman monet kasteelle, ei kertoa koko totuutta kirkosta. Ja tämä ihanteellisesti vain kolmen viikon sisällä siitä kun he ovat tavanneet sinut.

KansikuvaTalvesta 2004-2005 lähtien lähetyssaarnaajille on annettu oppaaksi uusi kirja "Preach My Gospel" (Saarnaa evankeliumiani) joka on monipuolisempi ja vapaampi ja on varmaankin parempana tukena nykyisille lähetyssaarnaajille. Markkinointitekniikka käännytyksen pohjana on kuitenkin sama, samoja asioita opetetaan tutkijoille kuin ennenkin. Tutkijoiden käyttäytymistä pyritään muokkaamaan saman sitoumuskeinon avulla kuin ennenkin.

Sinun päämääriisi taas pitäisi luonnollisesti kuulua totuuden löytäminen kussakin tarkastelemassasi — eikä vähiten tällaisessa koko elämäsi vaativassa — asiassa. Ole erityisen varuillasi, jos he välttävät vastaamasta johonkin kysymykseesi ja väittävät, että saat vastauksen joskus myöhemmin. Pidä puolesi: sinulla on oikeus tietää asioiden oikea laita. Sinun ei tarvitse miellyttää lähetyssaarnaajia luopumalla omasta tahdostasi.

1: Taivaallisen Isän suunnitelma

Tämä ensimmäinen keskustelu lähtee liikkeelle siitä olettamuksesta, että tutkija uskoo Jumalaan ja Jeesukseen, ja että se usko on suurin piirtein sopusoinnussa kristillisyyden kanssa.

Mormonien kuvat Jumalasta ja Jeesuksesta ovat hieman erilaiset kuin mitä "tavallisten" kristittyjen kuva heistä on. Näihin tärkeisiin eroihin viitataan, mutta niitä ei selitetä tarkemmin. Jos tutkija tulee keskustelun kymmenen ensimmäisen minuutin aikana siihen johtopäätökseen, että hänelle puhuu joku, joka on hänen veljensä tai sisarensa uskossa Jeesukseen, niin tämä tutkija on silloin erittäin vastaanottavainen lähetyssaarnaajien sanomalle.

Keskusteluun kuuluvista periaatteista kolme käsittelee kristinuskoa. Ensimmäinen koskee Jumalaa, toinen Jeesusta ja kolmas sitä, miten Jumala pitää meihin yhteyttä profeettojensa ja Pyhän Hengen kautta. Seuraavat kolme ovat pohjimmiltaan ensimmäisten toistoa, mutta niissä osoitetaan mormonismin rooli näytelmässä: neljäs kertoo, miten Jumala vastasi Joseph Smithin rukoukseen; viides kertoo Mormonin kirjan roolista toisena todistuksena Jeesuksesta Kristuksesta; kuudennessa selitetään, miten me voimme tietää totuuden Mormonin kirjasta Pyhän Hengen avulla.

Lisätietoa Teksti

2: Jeesuksen Kristuksen evankeliumi

Koko toinen keskustelu voidaan kiteyttää lainaamalla kolmatta ja neljättä uskonkappaletta:

Me uskomme, että kaikki ihmiset voivat pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta olemalla kuuliaiset evankeliumin laeille ja toimituksille.

Me uskomme, että evankeliumin ensimmäiset periaatteet ja toimitukset ovat: ensimmäiseksi, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen; toiseksi, parannus; kolmanneksi, upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi; neljänneksi, kätten päällepaneminen Pyhän Hengen lahjan saamiseksi.

Tämä keskustelu on myös ainutlaatuinen siinä, että sen sisältämiä asioita opetetaan selvästi sekä Raamatussa että Mormonin kirjassa.

Tämän keskustelun huipentumana lähetyssaarnaajat pyytävät sinua kasteelle jonakin tiettynä päivänä noin parin-kolmen viikon sisällä. Tavallisesti heiltä odotetaan, että he saavat sinusta irti lupauksen viimeistään tämän toisen keskustelun aikana. Valmistaudu siis vastaamaan, kun he kehottavat sinua tähän sitoumukseen.

Kaste mormonikirkossa on kuin avioliitto - ne ovat molemmat hyvin suuria liittoja, joiden odotetaan kestävän iankaikkisesti. Ei ole suotavaa avioitua jonkun kanssa tunnettuaan hänet vain kolme viikkoa. Samoin ei ole suotavaa liittyä mormonikirkkoon vain muutaman hassun viikon tutkimuksen jälkeen. Päätös on tietenkin sinun, mutta vastuullasi on myöskin ottaa selvää kaikesta, mihin oikein sitoudut kasteessa.

Lisätietoa Teksti

3: Palautus

Mantralla "tiedän, että tämä kirkko on tosi" on jotakuinkin kaksi merkitystä.

Ensinnäkin sillä tarkoitetaan, että kirkon opettama oppi on totta. Toisena tarkoituksena on, että MAP-kirkko on kirjaimellisesti Jumalan valtakunta maan päällä, ja että sillä ainostaan on valtuus suorittaa toimituksia, joita sen valtias vaatii itsekultakin, jotta henkilö pääsisi hänen valtakuntaansa — sekä hänen maalliseen valtakuntaansa, mormonikirkkoon, että hänen taivaalliseen valtakuntaansa.

On mahdollista, että tämä kolmas keskustelu on kaikkein tärkein kuudesta. Tämän keskustelun puitteissa lähetyssaarnaajat paljastavat väitteen, jonka mukaan Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on ainoa, jota kirjaimellisesti johtaa ylösnoussut Jeesus Kristus itse, ja että Jumala tunnustaa ainoastaan sen toimittamat toimitukset.

Tämä keskustelu on myös eräänlainen vedenjakaja — liittyykö tutkija kirkkoon vai ei saattaa usein riippua juuri tästä keskustelusta. Keskustelun aikana lähetyssaarnaajat kehottavat tutkijaa ottamaan vastedes joka sunnuntai osaa kirkon kolmituntiseen kokousryppääseen. Jos tutkija pitää kokouksia hyvänä kokemuksena, on todennäköistä, että hän liittyy ja että hänestä tulee aktiivinen jäsen. Ellei hän taas pidä kokouksista, hän saattaa suostua kastettavaksi, mutta ei todennäköisesti ryhdy kirkon aktiiviseksi jäseneksi. Hän ei siis muuta sunnuntaikäyttäytymistään kuluttaakseen useita tunteja tilaisuuksissa, joista hän ei nauti.

* * *

Jumala on ainoa iankaikkisen totuuden lähde, ja Hän ilmaisee sen profeettojensa kautta. Luopumus on aikakausi, jolloin ihmiset maan päällä surmasivat apostolit ja hylkäsivät totuuden. Tuona aikana Jumala otti pois profeettansa. Jumala on jälleen julistanut totuutensa meidän päiviemme profeettojen kautta. Joseph Smithin kautta Hän ilmoitti pyhiä kirjoituksia — Opin ja liittojen kirjan, Kallisarvoisen helmen ja Mormonin kirjan.

Jumala johdatti Joseph Smithiä järjestämään uudelleen Jeesuksen Kristuksen kirkon, ja palautti pappeuden valtuuden. Ainoastaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa voimme löytää kaikki tarvitsemamme totuudet voidaksemme palaamaan taivaallisen Isämme luo. Meidän on tuettava veljiämme ja pidettävä Jumalan kanssa tekemämme liitot.

Lisätietoa Teksti

4: Iankaikkinen kehitys

Kaikkien suosikkikeskustelu, jossa vastataan mormonismin lempikysymyksiin

  • Missä olimme ennen kuin synnyimme?
  • Miksi olemme täällä?
  • Minne menemme kuoltuamme?

Näistä kysymyksistä päästään opetukseen siitä, miten "perheet voivat olla yhdessä iankaikkisesti". Keskustelu päättyy erääseen mormonien tunnetuimpaan oppiin ruokavaliosta, ns. Viisauden sanaan.

Kuolevaisen elämämme aikana meille annetaan tilaisuuksia tulla enemmän taivaallisen Isämme kaltaisiksi. Elämämme on koetusten ja karkaisun kausi. Meidän on toimittava uskon perusteella, ja voittamalla vaikeutemme meistä tulee enemmän Hänen kaltaisiaan. Meillä on kuitenkin vapaus valita, ja olemme vastuussa valinnoistamme.

Fyysisen kuolemamme jälkeen henkemme on yhä elossa ja odottaa ylösnousemusta ja lopullista tuomiota. Ne, jotka kuolivat saamatta tilaisuutta kuulla evankeliumia, saavat opetusta kuoltuaan.

Kun nousemme ylös, saamme täydellisen, kuolemattoman ruumiin. Jos olemme olleet uskollisia ja kelvollisia, saamme mennä taivaallisen Isämme luo. Ne, jotka ovat olleet vähemmän kelvollisia, saavat osakseen alempia kirkkauden asteita. Perheemme voidaan sinetöidä yhteen tässä elämässä iankaikkisuutta varten, jos olemme kelvollisia ja saamme sinetöinnin temppelissä.

Ollaksemme kelvollisia meidän on pidettävä ajatuksemme puhtaina ja elettävä kohtuullisin tavoin. Meidän on seurattava Viisauden sanaa, jonka mukaan meidän on pidätyttävä alkoholista, tupakasta, teestä ja muista vahingollisista aineista. Meidän on pidätyttävä seksistä avioliiton ulkopuolella. Meidän pitää seurata Jumalan käskyjä ja opetuksia.

Näin tekemällä voimme saada osaksemme paitsi suurempaa onnellisuutta tässä elämässä, myös osoittaa olevamme kelvollisia suureen iloon tuonpuoleisessa.

Lisätietoa Teksti

5: Kristuksen kaltainen elämä

Tämä keskustelu kuuluu vähiten suosittuihin. Käsite "Kristuksen kaltainen" ei tule perinpohjin selitetyksi, mutta keskustelusta voi joka tapauksessa saada sen käsityksen, että sillä on jotain tekemistä epämiellyttävien asioiden kanssa — esimerkiksi suurten rahasummien lahjoittamisesta Jumalan yhtiölle — ei vaan valtakunnalle maan päällä. Kristuksen kaltaisuus merkitsee myös ruoasta pidättäytymistä kerran kuukaudessa vuorokauden ajan.

Meille on annettu kaksi suurta käskyä — rakastaa Jumalaa koko sydämestämme, ja rakastaa lähimmäisiä niin kuin itseämme. Nämä auttavat meitä voittamaan luonnollisen itsekkyytemme. Uhraamalla omat välittömät etumme osoitamme rakkautta ja palvelutahtoa Jumalan edessä.

Jokakuukautinen paasto, johon liittyy vilpitön rukous, auttaa meitä oppimaan, miten asetamme Jumalan asiat omien maailmallisten toiveidemme edelle.

Kymmenykset ovat osa uskoamme. Palautamme kymmenennen osan tuloistamme taivaalliselle Isälle Hänen työstään.

Lisätietoa Teksti

6: Jäsenyys valtakunnassa

Tavallinen mormonikirkossa käytetty fraasi liittyy viimeiseen askeleeseen henkilön pääsyssä korkeammalle taivaan tasolle iankaikkisessa elämässä: on "kestettävä vahvana loppuun saakka" (2 Nefi 31:20).

Huolimatta kaikesta lähetyssaarnaajien lupaamasta, mormonikirkon jäsenyyden tuomasta rauhasta, ilosta ja onnesta, saat tämän keskustelun aikana esimakua siitä, että mormonina elämiseen liittyy paljon työtä. Sinun on ponnisteltava kovasti lunastaaksesi itsesi, muut kirkon jäsenet, ei-jäsenet ja kaikki kuolleet. Tämä merkitsee jatkuvaa työtä, joka on aina kovaa ja usein pitkäveteistä. Sinulle annetaan käskyjä suorittaa kohtuuttomia määriä palvelusta. "Loppuun saakka vahvana kestäminen" ei tuo iloa ja rauhaa — se tuo väsymystä ja syyllisyyttä.

* * *

Jeesus Kristus on taivaallisen Isän suunnitelman keskeinen hahmo.

Hän loi taivaat ja maan Isämme ohjauksen alaisena, ja Hän on oleva meidän tuomarimme.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on täällä tekemässä pyhistä täydellisiä, julistamassa evankeliumia ja lunastamassa kuolleita.

Kun sinut kastetaan, astut tielle, joka vie täydellisyyteen ja iankaikkiseen elämään. Kaikkien pitää uskoa, tehdä parannus synneistään, tulla kastetuiksi, saada Pyhän Hengen lahja, pitää käskyt ja palvella kirkossa.

Lisätietoa Teksti

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 2001-12-01 — 2005-05-24