Pyhät kirjat > Mormonin kirjaRaamattu Mormonin kirjassa

Tässä artikkelissa tarkastellaan Mormonin kirjan laatijan eri tapoja käyttää tekstissään hyväkseen Raamattua. MK = Mormonin kirja, KJV = kuningas Jaakon raamatunversio (1611)

On kumoamaton tosiasia, että Mormonin kirjassa siteerataan Raamattua. Tekstissä itsessäänkin myönnetään tämä seikka sellaisissa lausumissa kuin esimerkiksi "Ja nyt minä, Nefi, kirjoitan enemmän Jesajan sanoja, sillä minun sieluni iloitsee hänen sanoistaan." (2 Nefi 11:2)
   MK:ssa lainataan pitkästi Jesajaa, noin 22 lukua profeetan tekstiä on siinä mukana, monessa kohdin lainattuna sananmukaisesti kuningas Jaakon raamatunversiosta.
    Vähemmän tunnettua on se, että MK lainaa suurta määrää raamatunkohtia ilman viitetietoja. Nämä lainaukset esiintyvät kirjan kertomukseen kudottuina, ja niitä lainaavat eri kirjoittajat eri aikoina. Juuri nämä lainaukset ovat erityisen kiintoisia, sillä ne paljastavat jotakin Mormonin kirjan alkuperästä.

Ongelman laajuus

Edellä sanotun mukaisesti MK:hon sisältyy suuri määrä viitetiedoin varustettuja Raamatusta lainattuja kohtia. Näihin kuuluvat profeetat Jesaja ja Malakia Vanhasta testamentista sekä nk. Vuorisaarna Uudesta testamentista (Matteus 5-7).
    Voidaan myös osoittaa, että MK sisältää huomattavan määrän raamatunmukaisia lainauksia ilman viitetietoja. Niiden täsmällistä määrää on vaikea laskea, mutta varmasti voidaan sanoa, että niiden määrä ylittää monta sataa. Tällaisten lainausten hedelmällisin lähde on Uusi testamentti. Siihen sisältyvistä 26 kirjasta kahtakymmentä on lainattu MK:ssa yhteen tai useampaan kertaan. Myös Vanha testamentti on tarjonnut joitakin lainauksia ilman että viitetietoja olisi merkitty. Näitä on löytynyt 1 ja 2 Mooseksen kirjasta, Jobista, Miikasta, Hooseasta ja Psalmeista.

Viitetiedoilla merkityt lainaukset

Jesaja on tarjonnut suurimman määrän merkityistä lainauksista. Yleisesti ottaen tätä materiaalia lainataan kuningas Jaakon Raamatusta lähes sanatarkasti. Joissakin kohdissa on näkyvissä jonkin verran muutostyötä. Smith esimerkiksi ommella retosti Jesajan jakeet 29:11, 12 sisältämään "profetian" Martin Harrisin käynnistä prof. Anthonin luona (2 Nefi 27:15).
    Tekstiin tehdyt muutokset ovat valaisevia. Useimmat muutokset ovat kohdissa, jotka kuningas Jaakon Raamatussa on painettu kursiivilla. Tätä tyyliä sen kääntäjät käyttivät osoittaakseen, että käännös ei ole alkuperäisen mukainen. Smith joko jätti pois nämä kursivoidut kohdat tai muutti niitä. Kohdittain tehdyt muutokset aiheuttavat sen, että teksti on mahdotonta. Esimerkiksi 2 Nefi 19:1 lisää sanonnan "punainen meri" Jesajan jakeeseen 9:1 (suom. Raamatussa 8:23), jolloin tapahtumien maantieteellinen sijainti muuttuu järjettömäksi.
    Useissa tapauksissa MK seuraa kuningas Jaakon version käännösvirheitä. Äskenlainatussa jakeessakin kuningas Jaakon versiossa olisi pitänyt käyttää sanoja "palauttaa kunnioaan" sanojen "ankarasti koetella" sijasta. MK toistaa virheen.
    Jeesus siteeraa Malakiaan kahta lukua kohdassa 3 Nefi 24--. Lainaus on lähes sanatarkka kuningas Jaakon version kanssa, esiintyy ainoastaan pieniä variaatioita.
    MK panee myös Vuorisaarnan sanat Jeesuksen suuhun kohdassa 3 Nefi 12:3--. Taaskin lainaus on lähes sanatarkka kuningas Jaakon versiosta. Siihen sisältyy vain joitakin muutoksia, mahdollisesti vääräajoitteisuuden poistamiseksi. Tosin MK:n kirjoittaja ei täysin onnistunut pyrkimyksessään.

Viitteettömiä lainauksia

Vanhasta testamentista on peräisin muutamia lyhyitä lainauksia. Jeesus lainaa 3 Nefi 20:16-- profeetta Miikaa sanatarkasti kuningas Jaakosta. Psalmiin 51 viitataan useissa MK:n kohdissa, ja 2 Mooseksen kirjan kymmeneen käskyyn kohdissa Moosia 12:34-- ja 13:12--.

Vääräajoitteisia lainauksia

Erityisen mielenkiintoisia ovat lainaukset, jotka esitetään kauan ennen kuin niiden lähde koskaan on kirjoitettu. Näihin sisältyy satoja UT-lainauksia ja viittauksia samoin kuin yksi VT:n vääräajoitteinen kohta.
    Malakian jaetta 4:1-2 lainataan tai siihen viitataan useita kertoja 1 ja 2 Nefissä (ks. esim. 1 Nefi 22:15 ja 2 Nefi 26:4). Ongelman ydin on siinä, että Lehi jätti Jerusalemin perheineen ennen babylonialaista valloitusta. Malakia taas oli karkoituksen jälkeinen profeetta.
    Joitakin esimerkkejä UT:n vääräajoitteisista lainauksista ovat Matteus 3:10 lainattuna kohdassa Alma 5:52, 1 Kor. 15:53 lainattuna kohdassa Moosia 16:10 ja Room. 8:6 lainattuna kohdassa 2 Nefi 9:39.

Sanoja ja sanontoja, joita on käytetty ainoastaan KJV-yhteyksissä

Esimerkeistä tehtävä johtopäätös viittaa siihen, että tiettyjen sanojen käyttö johtuu KJV:n lainaamisesta, eivätkä muutoin kuulu sattumoisin kirjoittajan sanavarastoon.

  • sanaa manifestation (tai sen monikkoa — suom. ilmoitus) käytetään jakeessa 1 Kor. 12:7 sanonnassa '... Hengen ilmoitus ...'. Tätä jaetta (ja joukkoa sitä ympäröiviä jakeita) lainataan kohdassa Moroni 10:8. Tämä ei itsessään ole anakronistinen lainaus, koska Moroni eli kauan UT:n kaanonin vakiintumisen jälkeen. (On silti vähän epäselvää, millä tavoin nämä UT:n jakeet ylittivät mantereita erottavan meren.) Huomaamme kuitenkin, että joka kerta kun sanaa manifestation käytetään MK:ssa — riippumatta kontekstista, kirjoittajasta tai ajankohdasta — se esiintyy sanonnassa 'Hengen ilmoitus'. Tämä tuskin voi olla pelkkä sattuma.
  • sana bitterness (katkeruus) esiintyy jakeessa Apt 8:23 sanonnassa "... katkeruuden sappea, ja kiinni vääryyden siteissä." Voimme nähdä, että joka kerta kun sanaa bitterness käytetään MK:ssa, se esiintyy sanonnassa 'katkeruuden sappi', taaskin riippumatta kontekstista tai kirjoittajasta. Mikä vielä merkittävämpää, kaikissa paitsi yhdessä kohdassa sanan yhteydessä esiintyy myös sanonta "vääryyden siteistä".
  • Joka kerta kun sanaa intents (aivoitukset) käytetään MK:ssa, se esiintyy sanonnassa 'sydämen ajatukset ja aivoitukset' (esim. Hepr. 4:12).

Artikkelin kirjoittaja on henkilökohtaisesti löytänyt yli 90 sellaista sanaa, jotka aina tai lähes aina esiintyvät MK:ssa KJV:n tekstiyhteyksissä.

UT:n parafraaseja VT:n jakeista

UT sisältää hyvin paljon viittauksia VT:hen. (Sana parafraasi tulee kreikasta ja tarkoittaa laajentavaa tai selittävää tekstin muunnelmaa.) Usein huomaa, että NT:n lainaus eroaa VT-lähteestään joko siksi, että kirjoittaja laati tekstistä parafraasin korostaakseen jotain tiettyä kohtaa, tai sitten kirjoittaja lainasi kreikkalaista Septuagintaa, joka eroaa huomattavasti heprealaisesta VT:stä.
    On siksi hiukan yllättävää huomata, että MK lainaa muutamassa kohdassa NT:n parafraasia jostakin VT:n kohdasta. Eräs tämän ilmiön räikeimmistä esimerkeistä löytyy kohdasta 1 Nefi 22:20. Testissä väitetään, että tämä jae on lainattu VT:n jakeista 4 Moos 18:15,19. Itse lainaus on kuitenkin paljon lähempänä UT:n jakeita Apt. 3:22-23, jotka ovat parafraaseja 4 Mooseksen kirjan kohdasta.
    Alma 5:57 sisältää viittauksen UT:n jakeeseen 2 Kor. 6:17, mikä puolestaan itse asiassa on parafraasi Jesajasta 52:11.

Ryppäinä ilmenevät lainaukset

Joissakin sellaisissa MK:n kohdissa, joissa lainataan jotakin tiettyä raamatunjaetta, löydämme muita lainauksia samasta kohdasta ryppäänä lähellä alkuperäistä lainausta. Tämän johdosta void2004-08-27ukiessaan sanonnan Raamatussa on joko tietoisesti tai tiedostamattaan kutonut sitä ympäröivät sanonnat omaan tekstiinsä.

Esimerkkejä:

1 Nefi 22:15 sisältää vääräajoitteisen lainauksen kohdasta Malakia 4:1 (nyk.suom. 3:19). Jae 24 taas sisältää viittauksen syöttövasikoihin. Siinä käytetään kuvaa Malakian jakeesta 4:2 (nyk.suom. 3:20).

2 Nefi 26:4 ja 6 sisältävät myös viittauksen Malakian jakeeseen 4:1.

2 Nefi 26:9 sisältää viitauksen Malakian jakeeseen Malachi 4:2, samoin tekee edeltävän 25 luvun 13 jae.

Moosia 16:7-10 sisältää viittauksia kolmeen peräkkäiseen jakeeseen 1 Kor. 15: 53-55, joka on tuttu kirjoitus ruumiin ylösnousemuksesta.

Jeesus lainaa Paavalin kirjeitä

Kolmas Nefi kertoo Jeesuksen käynnistä Amerikassa ylösnousemuksensa jälkeen. Jeesus pitää useita saarnoja, joista useimmat pohjaavat UT:n evankeliumeihin. Joissakin kohdissa Jeesus näyttää sitä vastoin siteeraavan muita UT:n kirjoja ennen kuin ne oli kirjoitettukaan.

3 Nefi 20:23-26: Jeesus siteeraa saarnaa, jonka Pietari silloisesta ajankohdasta katsoen vasta tulevaisuudessa piti, nimittäin helluntaina. Raamatussa Apt. 3:22-26.

3 Nefi 18:29: Jeesus siteeraa kohtaa, jota Paavali ei vielä ollut kirjoittanut ehtoollisesta — 1 Kor. 11:29.

3 Nefi 28:8: Jeesus siteeraa kohtaa 1 Kor. 15:52-53 ylösnousemuksesta.

Lähteitä kertomuksille

Yllämainittujen kaltaisia lainauksia Raamatusta esiintyy siis runsaasti MK:ssa. Näiden lisäksi voidaan useissa tapauksissa huomata, miten jokin Raamatun kertomus on inspiroinut vastaavaa MK:n kertomusta.
    Eräs mielenkiintoisimmista tätä ilmiötä valaisevista esimerkeistä lienee Alma 18 ja 19 — kertomus kuningas Lamonin parantumisesta. Tämä kertomus muistuttaa pääpiirteiltään Lasaruksen ylösnousemusta Johanneksen evankeliumin luvussa 11. Merkittävintä tässä on kuitenkin Johannekselta peräisin olevien sanojen ja sanontojen määrä, esim. 'stinketh' ('haisee' Alma 19:5), 'sleepeth' ('nukkuu' Alma 19:8), 'he shall rise again' ('hän on nouseva ylös' Alma 19:8) sekä 'believest thou this?' ('Uskotko tämän?' Alma 19:9).
    Muita Raamatun inspiroimia MK:n kertomuksia ovat Alman kääntymys (Moosia 27:10-24) vrt. Paavalin kääntymys (Apt 9:1-18); Alma ja Amulek pakenevat vankilasta (Alma 14) vrt. Paavalin ja Silaan pelastus vankilasta (Apt 16) sekä Jaredin tyttären tanssi Akiisin edessä (Eter 8) vrt. Salome tanssii Herodekselle (Matteus 14).

Sujuvuuden ongelmia Mormonin kirjassa

Tekstin sujuvuudessa ilmenee kömmähdyksiä, kun kirjoittaja käyttää suuresti hyväkseen toisen kirjoittajan tekstiä. Se ilmenee pieninä jatkuvuuden ja yksityiskohtien virheinä. Nämä johtuvat myöhemmän kirjoittajan unohtaessa, että hän on hieman muutellut lähdettään ja jättänyt pois yksityiskohtia, joita tarvitaan jatkuvuuteen.
    Esimerkkinä voimme tarkastella Luukaksen lukua 5, jossa kerrotaan halvaantuneen parantumisesta. Evankeliumi on kirjannut ylös, että koska talossa oli niin paljon väkeä, potilaan ystävien oli hilattava hänet kattoluukusta alas.

Luukas 5:19 Tungoksessa he eivät kuitenkaan saaneet tuoduksi häntä sisään, ja niin he kiipesivät katolle, irrottivat tiiliä ja laskivat sairaan vuoteineen kaikkien keskelle Jeesuksen eteen.

Ainoa ongelma on se, että Luukas on unohtanut sanoa Jeesuksen olleen sisällä talossa.

Luke 5:17 Eräänä päivänä, kun Jeesus taas opetti, häntä kuulemassa istui fariseuksia ja lainopettajia. Heitä oli tullut kaikista Galilean kylistä ja myös Juudeasta ja Jerusalemista. Herran voima vaikutti Jeesuksessa niin että hän saattoi parantaa sairaita.

Tämä johtuu siitä, että käyttäessään Markuksen lukua 2, Luukaksen kirjoittaja on unohtanut, ettei hän aloittanut kertomusta talon sisällä ja näin kertomukseen syntyy pieni vääristymä, kun hän huomaa tarvitsevansa kattoa. (Off-site Mark Goodacre kirjoittaa aiheesta fatigue in the Synoptics, useita esimerkkejä.)
    Mormonin kirjassa löytyy ainakin kaksi mahdollista esimerkkiä tästä ilmiöstä.
    Edellä kerrotun mukaan Alma 18:42-- ja 19 sisältävät kertomuksen, joka muistuttaa läheisesti Lasaruksen ylösnousemusta sellaisena kuin se on kerrottu Johanneksen evankeliumin 11 luvussa.
    Selvin ero on siinä, että kun Lasarus oli kuollut ja ollut kuolleena jonkin aikaa, kuningas Lamoni yksinkertaisesti nukkui. Siksi onkin omituista, että kerrottuaan Lamonin vaimolle asianlaidan, profeetta Ammon jatkaa väittäen, että hän "taas nousee" (19:8). Tämä vaikuttaa melko omituiselta sanonnalta jostakusta, joka vain nukkuu, varsinkin kun otamme huomioon, että molemmissa muissa MK:n kohdissa (Alma 33:22 and Helaman 14:20) joissa sanaa käytetään, se viittaa kuolleista heräämiseen.
    Olisikohan niin, että kopioidessaan lähdettään (Johanneksen evankeliumi) Smith käytti sanontaa, joka oli järkevä Johanneksen kertomuksessa, ("... Sinun veljesi on nouseva ylös ..." Joh. 11:23), mutta sitä vastoin ei Mormonin kirjan tarinassa?
    Toisessa esimerkissä on aiheena pitkä vertaus viinitarhasta Jaakobin kirjan luvussa 5. Israelin kansaa verrataan kuvaannollisesti öljypuuhun viinitarhassa.

Jaakob 5:3 Sillä katso, näin sanoo Herra: minä vertaan sinua, sinä Israelin huone, jaloon öljypuuhun, jonka mies otti ja hoiti sitä viinitarhassansa; ja se kasvoi ja vanheni ja alkoi kuivettua.

Vertaus näyttää pohjautuvan kahteen Raamatun lähteeseen — Hedelmättömään viinitarhaan Jesajan luvussa 5, sekä Paavalin selitykseen pakanoiden ja juutalaisten suhteesta Roomalaiskirjeen 11 luvussa. MK:n kirjoittajan ongelmana on se, että Jesaja ja Paavali käyttivät hieman eri kielikuvia: Jesaja käytti viinitarhaa, Paavali taas öljypuuta. Siksi MK:n kertomuksen puolivälissä Senos näyttää — tämä on hyvin merkittävää — unohtavan, että hän käytti oliivipuuta vertauksena, ja alkaakin keskittyä kokonaiseen viinitarhaan.

Jaakob 5:41 Ja tapahtui, että viinitarhan Herra itki ja sanoi palvelijalle: Mitä olisin voinut enemmän tehdä viinitarhalleni?

Merkittävää on myös se, että kielikuvien vaihto tapahtuu samassa kohdassa, jossa MK lainaa Jesajaa:

Jesaja 5:4 Mitä pitäisi vielä tehdä viinitarhalleni? Mitä jäi tekemättä? Minä odotin siltä rypäleitä, miksi se kasvoi villimarjoja?

Tästä kohdasta lähtien profeetta Senos viittaa pelkästään "viinitarhan hedelmään" ja unohtaa näköjään, että viinitarhan hedelmät ovat viinirypäleitä eivätkä oliiveja.

Uskonpuolustajien vastineita

Mormonitutkijat ovat luonnollisesti jo kauan olleet tietoisia tästä ongelmasta, ja kehittäneet useita teorioita perustelemaan tuota ilmiötä.
    Esimerkiksi B.H. Roberts väitti, että Joseph Smith yksinkertaisesti jäljensi osia kuningas Jaakon Raamatusta silloin, kun huomasi kääntävänsä raamatullista kohtaa. Teorialla on useita heikkouksia: ensinnäkin se kattaa ainoastaan pitkät lainaukset Jesajasta ja Malakiasta, joille on annettu viitetiedot. Näissäkin kohdissa on ongelmia, sillä pitkät lainaukset eivät ole aivan täsmällisiä, ja kuitenkin niistä löytyy KJV:n käännösvirheet ja muita vanhentuneita ilmaisuja. Tämä teoria ei lainkaan kata satoja anakronistisia lainauksia, joista viitetiedot puuttuvat. Toiseksi teoria ei pysty selittämään sitä suurta määrää sanoja, jotka löytyvät MK:ssa ainoastaan KJV:n yhteydessä.
    Toinen teoria, jota mormonioppinut Hugh Nibley on tehnyt suosituksi, väittää, että Jumalan Pyhä Henki antaa samat sanat kaikille profeetoilleen. Mutta ensinnäkin se olettaa, että uskotaan etukäteen sellaiseen asiaan kuin jumalalliseen innoitukseen, mikä sinänsä ei ole ollenkaan mikään vakiintunut, todistettu tosiasia. Tähän teoriaan vetoaminen päätyy siis periaatteessa kehäpäätelmäksi.
    Ongelmia tämän teorian yhteydessä on itse asiassa lukuisia. Olisi esimerkiksi todistettava, että tällainen ilmiö on sattunut ennenkin. Reaalimaailmassa päätellään, että kun yksi dokumentti lainaa toista, on kyseessä joko että dokumentti käyttää toista lähteenä (kuten jokin tutkimus, tai kun UT:ssa lainataan VT:tä), tai sitten selvä plagiointi (kopiointi), esimerkkinä tästä voidaan antaa ns. Barnabaan evankeliumi, joka on plagioitu Danten Infernosta.
    Tästä seuraa selvästi se, että aiempaa lähteenä käyttävän dokumentin täytyy olla syntynyt lähdettään myöhemmin. Mormonin kirjan tapauksessa on niin, että se lainaa suuressa määrin Uutta testamenttia, mikä viittaa siihen, että MK syntyi kristillisten pyhien kirjoitusten jälkeen.
    Tarkempi tutkimus osoittaa, että MK luottaa erääseen tiettyyn versioon Uudesta testamentista — nimittäin kuningas Jaakon käännösversioon. Yllä on jo osoitettu, että MK hyödyntää KJV:tä tavalla, joka on paljon syvempää kuin pelkkä käännös.
    Uskoa puolustavien vastineita arvostellessa on hyvä pitää mielessään parsimonian laki (yhtä hyvistä selityksistä yksinkertaisin on oikea). Tämä on yksinkertaisesti talonpoikaisjärkeä (tunnetaan myös Occamin partaveitsen nimellä). Sen mukaan vastakkaisten tietojen puuttuessa yksinkertaisin ratkaisu ongelmaan on tavallisesti myös oikea ratkaisu. Voimme soveltaa tätä lakia seuraavasti:

  1. Jostakin vain itselleen tuntemasta syystä Jumala salli nefiläisprofeettojen tehdä runsaasti lainauksia kuningas Jaakon raamatunversion VT:stä sekä anakronistisia lainauksia sen UT:sta, tai sitten
  2. Mormonin kirja on teos 1800-luvulta, ja Joseph Smith yksinkertaisesti kopioi kohtia kuningas Jaakon raamatunversiosta Mormonin kirjaan.

Ei tarvitse paljonkaan järkeillä nähdäkseen, kumpi näistä kahdesta on yksinkertaisin ratkaisu.

Loppulause

On oikeastaan vain yksi teoria, joka täysin selittää ilmiön piirteet. Sen teorian mukaan Mormonin kirjan kirjoitti joku, jolla joko oli edessään kuningas Jaakon Raamattu, tai hän oli muutoin hyvin perehtynyt sen sisältöön. Kun lisäämme tähän ilmiöön sellaiset Mormonin kirjan ongelmat kuin kaikenlaisen historiallisen, arkeologisen ja lingvistisen todistusaineston puuttumisen, kirjassa esiintyvän suuren määrän väärin ajoitettuja termejä ja aiheita ja sen, että Mormonin kirja kuvastaa selvästikin 1800-luvun protestanttisen kirkon opillisia ja muita ongelmia, emme voi välttyä siltä johtopäätökseltä, että Mormonin kirja on peräisin 1800-luvulta.

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1998-06-18 — 2004-08-27