ArtikkelitMormonijohtajien keskinäinen sukulaisuus

Ovatko hengellisyys ja johtajanominaisuudet perinnöllisiä?

Tarkastelen tällä sivulla mormonikirkon ylimmän johdon sukulaisuussuhteita. Yleisvaikutelmaksi jää se, että käännynnäisten on turha vaivautua: ilman muuta paras keino edetä kirkon virkauralla on verisukulaisuus entisiin ja/tai nykyisiin johtajiin — hätätapauksessa voi kiivetä reittä myöten, eli naida joku johtajien jälkeläisistä, sisarista tai eriasteisista serkuista. Naisillahan ei ole pappeutta, joten he eivät koskaan voi sen puolesta itse saavuttaa kirkkoa johtavia virkoja. Naisten Apuyhdistystä ei voida laskea johtavaksi laitokseksi, koska se on täysin pappeuden virkojen eli miesten alaisuudessa.
Presidentti istuu poikkeuksetta kunnes kuolee, on hän sitten fyysisesti tai psyykkisesti normaalisti toimiva ihminen tai ei (esim. Ezra Taft Benson oli täysin kykenemätön huolehtimaan edes itsestään loppuvuosinaan). Kun hän kuolee, uudeksi presidentiksi 'valitaan' se mies, joka on lähinnä kauimmin ollut apostolin virassa.
Kaikki nämä johtavat miehet paitsi yhtä ovat syntyperäisiä amerikkalaisia; ainoastaan viisi viidestätoista on syntynyt muualla kuin Utahissa. Vallan seuraavalle tasolle, seitsemänkymmenten koorumiin, pääsi vihdoin huhtikuussa 2009 (parempi myöhään kuin ei milloinkaan?) yksi (1) musta afrikkalainen. Jatkossakin mustat ovat kelvanneet johtajiksi vain Afrikassa, mikäli oikein olen nähnyt lukiessani kirkon lehteä.

Johdossa ei ole lainkaan taiteilijoita, putkimiehiä tai peltiseppiä tai muita senkaltaisia ammattimiehiä. Johtajat ovat tyypillisesti liike- ja lakimiehiä, joukossa jokunen lääkäri tai vastaava. Heinäkuussa 2004 kuolleiden kahden apostolin tilalle valittiin taas liikemiehiä.
Muitakin kuin mainitsemiani sukulaisuusssuhteita voi olla, tämän listan tarkoitus ei ole olla tyhjentävä. Varsinkin seitsenkymmenten suhteet ovat tosi kiemuraiset. Lasten avioliittoja ei ole otettu mukaan.

1. presidenttikunta

Thomas Spencer MonsonThomas Spencer Monson (87 v.)

Kirkon 16. presidentti 3.2.2008 alkaen. Liikemies. Kolme lasta.
s. 21.8.1927 Salt Lake City, Utah
apostoliksi 10.10.1963
The National Rifle Association'in jäsen.

 • Graham W. Doxey, seitsenkymmen lokakuulle 1996
 • vaimo Mary Louise Young Doxeyn sukua:
  • esi-isiä ent. presidentit Brigham Young ja Lorenzo Snow
  • ent. seitsenkymmenen koorumin presidentit S. Dilworth Young ja Clifford E. Young
  • ent. seitsenkymmen LeGrand Curtis
  • apostoli Joseph B. Wirthlinin vaimo
  • apostoli Henry B. Eyring
  • ent. apostoli LeGrand Richards
  • seitsenkymmen Lance B. Wickman
  • ent. neuvonantaja Stephen L. Richards
  • ent. avustaja Stayner Richards
  • seitsenkymmen W. Don Laddin vaimo
 • apostoli M. Russell Ballardin vaimo, jolle taas ovat sukua: seitsenkymmenet John H. Groberg, Graham W. Doxey, Cecil O. Samuelson ja Bruce D. Porter
 • seitsenkymmen Spencer J. Condie, jolle sukua seitsenkymmenet Richard C. Edgley ja Jack H. Goaslind

Henry Bennion EyringHenry Bennion Eyring (82 v.)

s. 31.5.1933 Princeton, N.J.
asetettu 6.4.1995 Opiskellut fysiikkaa ja taloutta. Lähinnä kirkon opetustöissä.
Kuusi lasta. Presidentti Hinckleyn 2. neuvonantajaksi 6.10.2007 ja pres. Monsonin 1. neuvonantajaksi 3.2.2008.

 • pikkuserkku ent. neuvonantaja Marion G. Romney
 • seitsenkymmen Ronald E. Poelman
 • seitsenkymmenten Lance B. Wickman ja Graham W. Doxey vaimot
 • ent. apostoli Adam S. Bennion
 • ent. johtava piispa Victor L. Brown
 • ent. seitsemänkymmenen koorumin presidentti Samuel O. Bennion
 • ent. seitsenkymmen Richard P. Lindsay
vaimo Kathleen Johnson Eyringin sukua:
 • ent. johtavan piispakunnan neuvonantaja ja seitsenkymmen H. Burke Peterson
 • seitsenkymmen Marlin K. Jensen
 • seitsenkymmen F. David Stanleyn vaimo

Tuskinpa Eyringin apostoliksi korotusta pahemmin haittasi sekään, että Henryn isänisä (Henry hänkin) oli entisen presidentti Spencer W. Kimballin vaimon Camilla Eyringin vanhempi veli. Kimball puolestaan oli tietenkin kirkon varhaisaikojen pontevimpiin moniavioisuuden harrastajiin kuuluneen Heber C. Kimballin pojanpoika. Sukua myös Yhdysvaltain presidentiksi pyrkivälle Willard "Mitt" Romneylle.

Dieter F. Uchtdorf (74 v.)

s. 6.11.1940 Ostrava, Tsekkoslovakia (saksalaisista vanhemmista)
Asetettu apostoliksi 2.10.2004. Presidentti Monsonin 2. neuvonantajaksi 3.2.2008.
Lentäjä. Opiskellut taloustiedettä, hallintoa ja kansainvälistä liikkeenjohtoa. Kaksi lasta.


Kahdentoista apostolin koorumi

Boyd Kenneth PackerBoyd Kenneth Packer (90 v.)

s. 10.9.1924 Brigham City, Utah k. 3.7.2015
asetettu 9.4.1970 Seminaariopettaja. Kymmenen lasta.

 • seitsenkymmen C. Max Caldwellin vaimon sukua. Caldwell on myös sukua seitsenkymmen W. Mack Lawrencelle, ja vaimo Bonnie Lee Adamson Caldwell on sukua paitsi Packerille myös apostoli L. Tom Perrylle ja seitsenkymmen John H. Grobergille...
 • Isänäiti oli moniavioisen Lyman Wightin (s. 1829) tyttäriä. Tämä oli sukua apostoli-kaimalleen (1796-1858).
vaimo Donna Edith Smith Packerin sukua:
 • esi-isä ent. apostoli Luke S. Johnson

Lowell Tom PerryLowell Tom Perry (92 v.)

s. 5.8.1922 Logan, Utah k. 30.5.2015
asetettu 11.4.1974 Liikemies. Kolme lasta.

 • eno ent. seitsemänkymmenen koorumin presidentti Alma Sonne
 • seitsenkymmen Earl C. Tingey
 • seitsenkymmen Richard C. Edgleyn vaimo
1. vaimo Virginia Clare Lee Perryn sukua:
 • seitsenkymmen C. Max Caldwellin vaimo
2. vaimo Barbara Taylor Dayton Perryn sukua:
 • ent. seitsemänkymmenen koorumin presidentti John H. Taylor
 • esi-isä ent. presidentti John Taylor

Russell Marion NelsonRussell Marion Nelson (90 v.)

s. 9.9.1924 Salt Lake City, Utah
asetettu 7.4.1984 Kirurgi. Kymmenen lasta.

 • seitsenkymmen Rulon G. Craven (lokakuulle 1996), ja jonka vaimo Donna Lee Lunt Craven on sukua seitsenkymmen Jerald L. Taylorille, jolla puolestaan on useita sukulaisia seitsenkymmenten joukossa.

Vaimo vuodesta 1945 Danzel White Nelson 17.2.1926 — 12.2.2005. 10 lasta, 54 lastenlasta ja 14 lastenlastenlasta (2005).

Dallin Harris OaksDallin Harris Oaks (83 v.)

s. 12.8.1932 Provo, Utah
asetettu 3.5.1984 Lakimies. Kuusi lasta.

1. vaimo Verda June Dixon Oaksin sukua:
 • ent. seitsenkymmen Waldo P. Call
 • seitsenkymmenet William R. Bradford, Earl C. Tingey
 • seitsenkymmenten V. Dallas Merrell ja John H. Groberg vaimot

Oaks lähetettiin elokuussa 2002 Filippiineille järjestelemään rempalleen menneitä asioita. (Paljon kasteita, mutta vähän aktiivisia jäseniä.) Tuloksia hänen työstään ei julistettu kirkon konferensseissa. Komennus päättyi heinäkuussa 2004.

Melvin Russell Ballard jr.Melvin Russell Ballard jr. (86 v.)

s. 8.10.1928 Salt Lake City, Utah
asetettu 10.10.1985 Liikemies. Seitsemän lasta.

 • eno ent. patriarkka Joseph F. Smith (s. 1899)
 • isoisät ent. apostolit Melvin J. Ballard ja Hyrum M. Smith
 • isoisän isä ent. presidentti Joseph F. Smith
 • ent. johtavien patriarkkojen Joseph Smith vanh. ja Hyrum Smithin jälkeläinen (siis kirkon perustajan Joseph Smith nuoremman isän ja veljen jälkeläinen)
 • ent. presidentti Joseph Fielding Smith
 • ent. patriarkka Eldred G. Smith
 • seitsenkymmen James O. Masonin vaimo
vaimo Barbara Bowen Ballardin sukua:

Richard Gordon ScottRichard Gordon Scott (86 v.)

s. 7.11.1928 Pocatello, Idaho k. 22.9.2015
asetettu 6.10.1988 Konsultti (ydinvoimatekniikka). Seitsemän lasta.

vaimo Jeanene Watkins Scottin sukua:

 • seitsenkymmenet John E. Fowler ja L. Aldin Porter
 • seitsenkymmenten Lance B. Wickman, D. Todd Christofferson, Glenn L. Pace vaimot
 • esi-isä ent. apostoli Charles C. Rich

Robert Dean HalesRobert Dean Hales (82 v.)

s. 24.8.1932 New York City, N.Y.
asetettu 7.4.1994 Liikemies. Kaksi lasta.

 • seitsenkymmenet Carlos E. Asay, Glenn L. Pace, Earl C. Tingey, Aldin Porter, John H. Groberg ja Cecil O. Samuelson
 • seitsenkymmen Keith B. McMullinin vaimo
 • ent. seitsenkymmen H. Verlan Andersen
vaimo Mary Elene Crandall Halesin sukua:
 • seitsenkymmenten William R. Bradford, Ben B. Banks ja Dennis B. Neuenschwander vaimot

Jeffrey Roy HollandJeffrey Roy Holland (74 v.)

s. 3.12.1940 St. George, Utah
asetettu 23.6.1994 Kirkon seminaari- ja instituuttiopettaja ja johtaja, BYUn johtaja. Kolme lasta.

 • seitsenkymmen Robert E. Wells
 • seitsenkymmenten Cree-L Kofford, Earl C. Tingey ja Jack H. Goaslind vaimot
 • ent. seitsenkymmenen koorumin presidentit Antoine R. Ivins ja Robert L. Backman
 • ent. seitsenkymmen George I. Cannon
 • ent. apostoli Erastus Snow
 • ent. neuvonantaja George Q. Cannon
vaimo Patricia Terry Hollandin sukua
 • esi-isä seitsemänkymmenen koorumin presidentti Zerah Pulsipher

Holland lähetettiin elokuussa 2002 Chileen järjestelemään rempalleen menneitä asioita. (Paljon kasteita, mutta vähän aktiivisia jäseniä.) Tuloksia hänen työstään ei julistettu kirkon konferensseissa. Komennus päättyi heinäkuussa 2004.

David A. Bednar (63 v.)

s. 15.6.1952 San Leandro, Kalifornia.
Asetettu apostoliksi 2.10.2004. "Suolakurkkuapostoli" erään ontuvan vertauksensa johdosta.
Markkinointi-, viestintä- ja organisaatioalan asiantuntija, Idahon BYU-yliopiston johtaja Rexburgissa. Kolme lasta. Bednar oli mukana nimeämässä profeetta Hinckleylle erästä yliopiston rakennusta.

Quentin L. Cook (74 v.)

s. 8.9.1940 Logan, Utah.
Asetettu apostoliksi 6.10.2007.
Asianajaja, liikemies. Johtanut kirkon lähetyssaarnaajien osastoa. Kolme lasta.
Äiti Bernice Kimball, isä J. Vernon Cook. Apostoli Heber C. Kimballin (1835-1868) sukua suoraan alenevassa polvessa.

D. Todd Christofferson (70 v.)

s. 24.1.1945 American Fork, Utah.
Asetettu apostoliksi 5.4.2008.
Lakimies. Viisi lasta.

Neil Linden Andersen (63 v.)

s. 9.8.1951 Logan, Utah
Asetettu apostoliksi 4.4.2009 monivuotisen kirkkouran jälkeen.
Liikemies. Vaimo v:sta 1975 Kathy Sue Williams. Neljä lasta.


Voisit huviksesi kokeilla tehdä näistä nimistä hakuja mormonikirkon omilla sivuilla, sieltä löytyy lisää sukulaisuussuhteita monissa tapauksissa.
Lähteinä on käytetty MAP-kirkon omistaman Deseret News-lehden kirkko-osastoa sekä historioitsija D. Michael Quinnin teosta The Mormon Hierarchy: Extensions of Power, Signature Books 1997, liite 4.

 


 Etusivu > Artikkelit | Sivun alkuun

 

 1999-08-01 — 2015-09-24