Mormonisanastoa

Muutamia tärkeitä käsitteitä ja sanoja sekä henkilöitä selityksineen. Ks. myös sivua Usein kysyttyä ja Elämäsi mormonina. Pieni plussan kuva vie sinut lisätietoihin.

Sanoja ja käsitteitä

Aadam ja Eeva
koko ihmissuvun kantavanhemmat. Pitivät kirjaa tapahtumista ja suvustaan sekä kirjasivat luomistyön tapahtumat (Moos. 6:5-9). Kuka Aadam oli? Arkkienkeli Miikael laitettiin luomisen yhteydessä Maan päälle Aadamiksi, esi-isäksemme. Eri tittelit viittaavat hänen tehtävänsä eri vaiheisiin: aikaisemmassa olemassaolossa ja kuolemansa jälkeen hänet tunnetaan Miikaelina, arkkienkelinä. (LK 29:26). Hepreaksi miikael merkitsee jumalan kaltainen, ja vahvassa, johtavassa roolissaan arkkienkelinä Aadam palvelee Herran joukkojen sotapäällikkönä taistelussa perkelettä ja hänen valtojaan vastaan. Aadam on nimi, joka hänelle annettiin kuolevaisuuden ajaksi (Moos. 1:34). Hepreaksi adam tarkoittaa miestä, ihmistä tai ihmiskuntaa. MAP-kirkon lähteissä sanalle annetaan lisämerkityksiä: ensimmäinen ihminen (LK 84:16), paljous (Moos. 1:34), ja ensimmäinen isämme (Aabr. 1:3), mikä viittaa hänen historialliseen rooliinsa koko ihmiskunnan 'suurena kantaisänä'. Hänen tittelinsä on myös 'Vanhaikäinen', sillä hän on ensimmäinen ja vanhin kaikista. Aadamin puhuma ja kirjoittama kieli oli "puhdasta ja turmeltumatonta" (Moos. 6:5-6). Brigham Youngilla oli oma käsityksensä Aadamista:
Adam-ondi-Ahman
mormoniasutus Daviessin piirikunnassa Missourissa. Toukokuussa 1838 Joseph Smith johti maanmittareita uutta asutusaluetta varten erääseen Grand Riverin mutkaan, n. 100 km nykypäivän Kansas Citystä pohjoiseen, ja kuulutti uuden asutuksen antaen sille nimeksi Adam-ondi-Ahman (LK 116). Orson Pratt tulkitsi nimen tarkoittavan "Jumalan laakso, missä Aadam asui". Profeetan ilmoitukset osoittavat alueesta seuraavaa: (1) Eedenin puutarha sijaitsi Jacksonin piirikunnassa Missourissa, ja kun Aadam oli ajettu pois sieltä, hän meni pohjoiseen eli Adam-ondi-Ahmaniin; (2) Kolme vuotta ennen kuolemaansa Aadam kutsui vanhurskaat jälkeläisensä Adam-Ondi-Ahmaniin ja antoi heille viimeisen siunauksensa (LK 107:53); (3) tällä paikalla Herra kohtaa Aadamin ja pyhät, kuten profeetta Danielissa ennustetaan (Dan. 7:9-14, 21-27; 12:1-3). Lähde Encyclopedia of Mormonism, joka nykyään suunnilleen korvaa Bruce R. McConkien vanhemman, hiukan kiusallisen Mormoniopin.
(engl.)
Aikojen keskipäivä (The Meridian of Times)
armotalous, jonka aikana Jeesus eli Maan päällä. (LK 20:26; 39:3 ja KH Moos. 5:57; 6:57, 62; 7:46)
Aktiivinen jäsen
henkilö, joka osallistuu MAP-kirkon jumalanpalveluksiin ja uskonnolliseen opetukseen sunnuntaisin; maksaa kymmenyksiä ja muita lahjoituksia; palvelee eri tehtävissä seurakunnassa; täyttää velvollisuutensa kuolleita kohtaan käymällä läpi temppelirituaaleja; rukoilee yksin ja perheensä kanssa; tutkii pyhiä kirjoituksia; keskustelee uskonnollisista asioista muiden perheenjäsenten kanssa; noudattaa moraalisia tapoja kuten henkilökohtaista rehellisyyttä ja vilpittömyyttä ja on raitis Viisauden sanan mukaan; tutkii sukuaan; suorittaa yhteiskunnallista palvelusta paikkakunnallaan sekä kehittää kykyjään taloudellisuudessa ja omavaraisuudessa. Epäaktiivisuus (erittäin negatiivinen leima) näkyy siitä, että henkilö ei käy mormonikirkon kokouksissa tai temppelissä eikä maksa kymmenyksiä. Muuten hän tietysti voi olla aivan yhtä rehellinen, järkevä, onnellinen ja epäitsekäs sukututkija esimerkiksi kuin aktiivinen jäsenkin.
Alkeisyhdistys eli alkkari (Primary)
lasten järjestö
Apostoli (Apostle)
kirkon ylimpiä johtajia, Kahdentoista koorumin jäsen
Apuyhdistys eli apuri (Relief Society)
naisten järjestö. Kirkko puhuu mielellään järjestön jäsenten määrästä, mutta siihen ei liitytä, vaan kun tyttö täyttää 18, hänet lasketaan automaattisesti apurin jäseneksi.
Armotalous (Dispensation)
nyk. taloudenhoitokausi. Ajanjakso, jolloin Herra ilmoittaa evankeliuminsa oppeja, toimituksia ja pappeuden. Esim. Aadamin, Henokin, Nooan, Abrahamin, Mooseksen ja nefiläisten armotaloudet.
Asevelvollisuus
Kirkko pitää sotaa huonona vaihtoehtona selkkausten ratkaisuun, mutta kirkon jäsenyys ei vapauta asevelvollisuudesta eikä kirkko suosittele siviilipalvelusta tavallisen armeijakoulutuksen sijaan.
BYU
Brigham Young University, kirkon omistama yliopisto Utahissa. Työntekijöillä on oltava voimassaoleva temppelisuositus, joten mistään akateemisesta vapaudesta tuskin voidaan puhua.
CTR
mormonien keskuudessa on suosittua pitää esim. sormusta tai rannekorua, jossa on kirjaimet CTR — Choose The Right = VO, Valitse oikein. Toinen kirjainyhdistelmä on HTR — Hold to The Rod — Pidä kiinni rautakaiteesta. Rautakaide kuuluu Mormonin kirjassa esiintyvään Lehin uneen, jossa kaide johti ihmisiä oikeaan. Olen nähnyt jopa sormuksia, joissa lukee ETTE - Endure to the End, kestä (vahvana) loppuun saakka.
Deseret
moni luulee, että tämä sana on vain väärinkirjoitettu, erämaata tarkoittava englanninkielinen sana desert. Termi on kuitenkin mormonien oma, ja merkitsee hunajamehiläistä (Eter 2:3). Ennen kuin Utahista tuli Yhdysvaltojen osavaltio, mormonit aikoivat perustaa oman, teokraattisen valtion, joka olisi kantanut juuri nimeä Deseret. Nimi kummittelee vieläkin esim. useissa mormonien omistamien yhtiöiden nimissä: Deseret Books, Deseret News jne.
Diakoni (Deacon)
Aaronin pappeuteen kuuluva pappeuden virka, joka voidaan antaa 12-14-vuotiaille pojille.
Eedenin puutarha
ks. Adam-ondi-Ahman
Elohim
isä Jumala, henkiemme isä. Hänellä on myös vaimo Taivaallinen Äiti — maan lasten henkien äiti — ja muita vaimoja. Elohim makasi neitsyt Marian kanssa, mistä yhdynnästä syntyi Jeesus Maan päälle.
Endowmentti (Endowment)
[laus. "endaumentti"] — temppelitoimitus t. temppelipyhitys, 'lahja'.
Enkelit
mormonit uskovat esim. suojelusenkeleihin. Enkeleillä ei ole siipiä, he eivät ole erityisiä olentoja vaan erilaisia kirkastettuja ihmisiä. Mormonin kirjan Moroni esimerkiksi ilmestyi Joseph Smithille enkelinä, samoin Uuden Testamentin Pietari, Jaakob ja Johannes.
Feminismi
naisten tasa-arvoisuus(liike). Mormonikirkko ei hyväksy aatetta, että nainen tulisi toimeen ilman miestä. Naisen kuuluu olla mieluiten perheenäiti tai ainakin vaimo, ellei pari jostakin syystä hanki lapsia. Naisilla ei ole pappeutta.
Garmentit tai garmentti
pyhitetty ihokas tai kerrasto, ostetaan temppelien kaupoista. Kerrastoa käyttävät temppelissä endowmenttinsa saaneet "kelvolliset" aktiivimormonit, sekä miehet että naiset.
Ihme
mormonit uskovat ihmeisiin, esim. ihmeparantumisiin vars. pappien uskon ja rukouksen kanssa antaman siunauksen ja voitelun kautta.
Ilmoitus (Revelation)
jokainen voi saada itseään koskevaa jumalallista ilmoitusta, seurakunnan johtaja seurakuntaa, vaarnanjohtaja vaarnaa jne. ylöspäin aina kirkon presidenttiin asti, joka profeettana voi saada koko kirkkoa koskevaa ilmoitusta.
Jehova
Jeesus Kristus, kaikkien ihmisten vanhin veli, Elohimin esikoinen. Mukana luomassa tätä Maata.
Kadotuksen lapset (Sons of Perdition)
ainoat, jotka eivät 'peri kirkkauden valtakuntaa' vaan joutuvat helvettiin perkeleen luo, koska ovat kieltäneet Pyhän Hengen saatuaan sen (LK 76:32-38). Ks. kuolemanjälkeinen elämä
Kaste, upotuskaste (Baptism by immersion)
ainoastaan MAP-kirkon papin suorittama upotuskaste pätee. Yli 8-vuotiaat voidaan kastaa. Yleensä se tapahtuu kirkon kastealtaassa, mutta voidaan suorittaa myös luonnossa. Kaste kuolleiden puolesta suoritetaan aina temppeleissä. Kuollut voi tuonpuoleisessa joko ottaa vastaan tai hylätä kasteen. Mormonit viittaavat raamatunjakeeseen 1 Kor. 15:29 ja väittävät, että raamatusta on poistettu suuria tärkeitä osia, minkä vuoksi kastetta kuolleiden puolesta ei ole harjoitettu alkukirkon luopumuksen jälkeen ja ennen mormonikirkon temppelimenojen 'palautusta'.
Kielilläpuhuminen (Speaking in Tongues)
Kielilläpuhumista harrastettiin ainoastaan kirkon alkuaikoina. Se mainitaan kylläkin yhtenä Pyhän Hengen suomista lahjoista, mutta nykyään se halutaan liittää lähinnä lähetystyöhön, jossa tietysti tarvitaan vieraita vaikkakin aivan normaaleja maailmassa esiintyviä kieliä, ei mitään yliluonnolliseen liittyvää, käsittämätöntä mongerrusta.
Kolme nefiläistä
Mormonien oma 'vaeltavan juutalaisen' tarina — urbaanilegendojen kastiin kuuluvaa juttua, joka perustuu Mormonin kirjan kuvaukseen kolmesta nefiläisestä opetuslapsesta, joiden Jeesus — käydessään Amerikassa kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen — soi jäädä lihassa maan päälle käännyttääkseen sieluja Kristuksen toiseen tulemiseen saakka (3 Ne. 28:4-9). Kirkon kasvaessa alkoi jäsenten joukossa kiertää yhä kasvava juttukokoelma, jossa mukavat vanhat miehet ilmestyivät ahdingossa oleville, auttoivat heitä ratkaisemaan ongelmansa ja hävisivät sitten jäljettömiin. Alkuaikoina miesten kerrottiin johtaneen pioneereja vesipaikoille, pelastaneen lumimyrskystä, parantaneen yrteillä sairaita, kyntäneen maanviljelijän pellon niin että hän voi suorittaa tehtävänsä kirkossa, tai vieneen ruokaa nälkäisille lähetyssaarnaajille. Nykyisin voi kuulla kertomuksia, joissa nämä kuolemattomat nefiläiset johdattavat sukututkijan oikeille jäljille, pelastavat hukkumaisillaan olleen kanotistin, antavat tekohengitystä, käyvät korjaamassa lesken uunin, opastavat lumimyrskyssä, lohduttavat miehensä ja tyttärensä lento-onnettomuudessa menettänyttä vaimoa, tai vetävät lähetyssaarnaajat ulos palavasta autosta.
Kirjallisuutta: Lee, Hector: The Three Nephites: The Substance and Significance of the Legend in Folklore. University of New Mexico Publication in Language and Literature, no. 2. Albuquerque, N.M., 1949. Wilson, William A.: "Freeways, Parking Lots, and Ice Cream Stands: The Three Nephites in Contemporary Society." Dialogue 21 (Fall 1988):13-26.
Kolob
taivaankappale lähinnä sitä järjestelmää, jolla Maan Jumala asuu.
Koorumi, pappeuskoorumi (Quorum)
eri pappeuden asteiden miesjoukko, esim. 12 apostolin koorumi
Korotus (Exaltation)
kuolemanjälkeisen elämän ylin mahdollinen aste, johon pääsevä ihminen on samalla tasolla kuin Elohim. Sinne pääsevät siis parhaat henget ja heistä itsestään tulee jumalia ja jumalattaria. He saavat synnyttää uusia henkiä ja luoda uusia maailmoja. Mitään lukumäärää ei ole ilmoitettu korotukseen pääsevistä. (LK 76; ks. myös Joseph Smithin ns. King Follett-saarna) Näin mormonismi on eräänlainen henoteistinen uskonto taikka monolatria.
Kuolemanjälkeinen elämä
Elämä jatkuu kuolevaisen ruumiin kuoltua ja kuolema on vain fyysisen ruumiin ja hengen väliaikainen ero. Henget ovat yksilöitä, ja kaikki päätyvät elämän antaneen Jumalan luo, ovatpa he sitten olleet hyviä tai pahoja (Alma 40:11). Henkilön persoonallisuus, halut, tunteet ym. seuraavat kuoleman tuolle puolen. Mikäli yksilö on ollut paha Maan päällä, henki saapuu tuonpuoleiseen pahoin aikein ja päinvastoin. Ks. myös Alma 34:34. Elämä ei alkanut syntymässä eikä lopu kuolemassa. Jokainen ihminen saa Jumalan lahjana iankaikkisen elämän — jokainen kuolee fyysisesti, jokainen saa kirjaimellisen ruumiin ylösnousemuksen eikä enää koskaan kuole. Taivaiden tasoja on kolme — telestinen (alin), terrestrinen ja selestinen (ylin), jonka osana korotus. (LK 76) Telestisen valtakunnan perivät synnintekijät, jotka ovat maksaneet syntinsä; terrestrisen 'kunnialliset' ihmiset, jotka eivät ole ottaneet vastaan mormonikirkon saarnaamaa evankeliumia; selestisen perivät mormonit, ja korotukseen pääsevät ne, jotka täydellisesti ovat olleet kuuliaisia mormonievankeliumille. Alemman tason asukkaat palvelevat iankaikkisesti ylemmän tason asukkaita. Mistä Smith sai ideansa
Kymmenykset (Tithing)
10% bruttotuloista, jonka lisäksi maksetaan erilaisia 'lahjoituksia'. Vaatimuksena esim. temppeliin pääsyyn. Kymmenyksistä pidetään kirjaa joten käytäntö on vähän farisealainen. Kolehtia ei kirkon kokouksissa kerätä. Kymmenykset on maksettava kirkolle, mikään lahjoitus johonkin itse valittuun hyväntekeväisyystarkoitukseen ei kelpaa.
Lauluja
alunperin profeetan vaimon Emma Hale Smithin kokoama sarja kirkon omia, kokouksissa käytettäviä hymnejä. Useat ovat vanhaa englantilaista perua, mutta monet myös mormonien itsensä säveltämiä ja sanoittamia. Laulut ovat yleensä kaunismelodisia ja usein vähemmän synkeitä kuin luterilaisten vanhat virret esimerkiksi. Kokoussalissa ei yleensä ole urkuja tai harmonia vaan piano. Esimerkki (kuva) Voit myös kuunnella laulun n:o 1.
Liahona
eräänlainen kompassi, jonka avulla Lehi perheineen löysi tien Amerikkaan. Nykyään myös suomenkielisen kirkon lehden nimi, ent. Valkeus.
Lokki
mormonit pitävät ihmeenä sellaista, että lokkiparvi söi suihinsa satoa uhkaavat heinäsirkat Suolajärven laaksossa v. 1848. Ornitologit ovat kylläkin huomauttaneet, että lokit, jotka asustavat järven rantaseuduilla keväisin ja kesäisin, vierailevat laaksossa useinkin juuri heinäsirkkojen perässä. Mormonit uskovat mieluummin Jumalan kuulleen heidän rukouksensa sadon pelastamiseksi. Se jäi paitsi heinäsirkkoja myös hallan ja kuivuuden vuoksi tavallista huonommaksi, mutta ilman lokkeja sato olisi luultavasti tuhoutunut kokonaan. Lokki onkin nykyään Utahin osavaltion kansallislintu, ja tapauksen muistoksi on pystytetty patsaskin. Ks. William G. Hartley, "Mormons, Crickets, and Gulls: A New Look at an Old Story" teoksessa The New Mormon History.
MTC Missionary Training Center
vars. Provossa, Utahissa toimiva lähetyssaarnaajien valmistuskoulu. Siellä opiskellaan kieliä, käännytystekniikkaa ja uskontoa intensiivisesti pari kuukautta ennen lähetyskentälle lähtöä. Välillä lähetyssaarnaajat kuuntelevat johtajien innoittavia puheita ja jumppaavat. Jokaisella on pari, jonka kanssa vietetään 24 tuntia vuorokaudessa. Koulutuskeskuksen alueelta ei lähdetä muualle kuin temppelissä käymään. Koulutuskeskuksia on myös latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Tyynenmeren alueella.
Omavaraisuus (Preparedness)
kirkon jäseniä opetetaan hankkimaan esim. vuoden ruokavarasto hätätilanteen varalta. Turhia osamaksuostoja, luottokortteja ja lainoja ei pidetä hyvään taloudenhoitoon kuuluvana lähinnä kalliiden korkojensa vuoksi. Jos on ottanut lainaa, on pyrittävä maksamaan se pois mikäli suinkin mahdollista.
Opettaja (Teacher)
Aaronin pappeuteen kuuluva virka, joka voidaan antaa 14-16-vuotiaille pojille.
Osmonds, The
Laulajaryhmä, joka varsinkin 70-luvulla oli suosiossa. Sisarukset Donny ja Marie pitävät TV-ohjelmaa ja heillä on veppisivut ym. Ryhmän jäsenet pääsivät tekemästä lähetystyötä vähän samaan tapaan kuin sota-aikana näyttelijät kävivät armeijapalveluksen sijasta viihdyttämässä sotilaita. Esimerkkialbumi (off-site)
Paasto (Fasting)
jäsenet paastoavat vähintään kerran kuussa, sen ensimmäisen sunnuntain aikaan, jolloin pidetään todistuskokous (Fast and Testimony Meeting). Paastota voi myös milloin tuntee tarpeelliseksi esim. rukoillessaan jonkin erityisen tärkeän ja ongelmallisen asian vuoksi.
Pakana (Gentile)
vars. Yhdysvalloissa henkilö, joka ei ole myöhempien aikojen pyhä eli mormoni.
Pappeus (Priesthood)
Aaronin ja Melkisedekin. Vain miehille.
Pappi (Priest)
Aaronin pappeuteen kuuluva virka, joka voidaan antaa 16-18-vuotiaille pojille.
Patriarkallinen siunaus (Patriarchal Blessing)
jäsen hankkii yleensä nuorena tämän erityisen ja itselleen oletettavasti ainutlaatuisen siunauksen vaarnan patriarkalta. Esimerkki
Pelastussuunnitelma (Plan of Salvation)
Aikakausia sitten muodosteli Jumala loputtomassa viisaudessaan ja armossaan suunnitelman, jonka avulla hänen lapsensa voisivat kokea fyysisen olemassaolon, kuolevaisuuden, ja sitten palata elämään hänen luokseen ikuisessa onnessa ja kirkkaudessa. Jumala on siis suunnittelija, Jeesus täytäntöönpanija ja Pyhä Henki auttaa ihmisiä toteuttamaan tätä suunnitelmaa viestimällä heille Jumalan tahdon.
Perheenpää
isä on perheen johtaja; mikäli hän jostain syystä puuttuu, ei äiti ole seuraavana, vaan perheen vanhin poika, mikäli perheessä on poikia.
Perheilta (Family Home Evening)
 
maanantaisin ollaan kotona perheen kesken, vietetään hartaushetki, luetaan pyhiä kirjoituksia ja tehdään jotain mukavaa ja soveliasta yhdessä. Kirkko painaa oppikirjoja perheiltojakin varten.
Perisynti
mormonit uskovat, että jokainen tuomitaan omien tekojensa perusteella eikä mitään perisyntiä ole olemassa, vaan Aadamin ja Eevan langetessa tuli kuolema maan päälle. Elleivät he olisi langenneet, olisivat he asuneet Eedenin puutarhassa ikuisesti voimatta saada jälkeläisiä ja koskaan kuolematta. Näin ei olisi myöskään tapahtunut mitään kehitystä.
Pyhä Henki
ihmisen muotoinen henkipersoona, yksi kolmesta jumaluuden persoonasta. Pyhän Hengen vaikutus voi olla kaikkialla samanaikaisesti, vaikka hän itse ei voi olla kuin yhdessä paikassa kerrallaan. Tämän hengen tehtävänä on todistaa ihmisille totuudesta.
Rippi
Vaikka sanaa rippi ei kirkossa käytetä, on tapana tunnustaa syntinsä piispalle, joka sitten neuvoo jäsentä eri tavoin pääsemään eroon synninharjoittamisesta, ja/tai katumaan pahaa tekoaan oikealla tavalla. Piispa seuraa jäsenen kehitystä kutsumalla hänet silloin tällöin puhutteluun. Syntien anteeksiantamusta piispalla tai muulla papilla ei ole oikeutta jakaa, vaan hän kehottaa tavallisesti jäsentä tekemään parannuksen, rukoilemaan ja paastoamaan asian johdosta.
Risti
mormonien kappeleissa eli kokousrakennuksissa, temppeleissä ym. rakennuksissa ei käytetä ristiä Jeesuksen kuolemasta muistuttamassa. Jos rakennuksen katolla on jokin symboli, se yleensä on vain suippeneva kapea keihäs, tai kuten temppeleissä, enkeli Moronin torveen toitottava, kullattu patsas. Mormonismissa ei korosteta Jeesuksen ristinkuolemaa vaan siitä johtuvaa pelastusta.
Saatana, paholainen
Lusifer, ihmisten veli niin kuin Jeesuskin. Lusifer esitti, että hän pakottaisi kaikki ihmiset seuraamaan käskyjä, jolloin kaikki myös pelastuisivat. Palkaksi hän halusi Jumalan kunnian. Tätä eivät taivaallisten vanhempien henkilapset hyväksyneet ilman muuta, vaan silloin syttyi sota taivaassa. Yksi kolmasosa kannatti Lusiferia. Koska he hävisivät taistelun, heille ei koskaan suoda mahdollisuutta syntyä ruumiisiin maan päälle.
Sakramenttikokous (Sacrament Meeting)
jokasunnuntainen jumalanpalvelus. Sakramentti (vastaa suunnilleen luterilaisen kirkon ehtoollista) jaetaan paikoillaan penkeissä istuville jäsenille. Leipä on tavallista valkoista leipää, juoma on vettä. Ne siunataan erikseen tiukan kaavan mukaan. Jos siunaaja sanoo väärin, on hänen korjattava rukous tai jopa alettava alusta.
Selibaatti
eli vapaaehtoinen aviottomana eläminen — ei kuulu mormonismiin. Päinvastoin avioliittoa ja perheen hankkimista korostetaan.
Sielunvaellus
oppi, jonka mukaan kukin ihminen elää usean elämän peräjälkeen. Mormonit eivät usko sielunvaellukseen.
Tabernaakkeli (Tabernacle)
1. hengen koti eli ihmisen ruumis; 2. kokousrakennus, vars. Salt Lake Cityssä sijaitseva suuri rakennus, jossa pidetään m.m. yleiskonferenssit kaksi kertaa vuodessa. Tänä vuonna valmistui uusi kolossaalinen tabernaakkelirakennus, jonka kustannuksia monet ovat kauhistelleet — pelkästään audio- ja videotekniikkapuoleen sijoitettiin ilmeisesti miljoonakaupalla. Yleiskonferenssit lähetetään maailmalle satelliitin kautta, ja puheita voi myös seurata Internetissä mikäli linjat ovat tarpeeksi hyvät.
Tabernaakkelikuoro (The Mormon Tabernacle Choir)
Utahissa toimiva, yli 300-jäseninen arvostettu ja korkeatasoinen sekakuoro.
Taloudenhoitokausi
ks. armotalous
Temppeli
kaikkein pyhin jumalanpalveluspaikka, vain temppelisuosituksen haltija pääsee sisälle. Näitä rakennuksia on kymmeniä ympäri maailmaa. Kirkko rakennuttaa parhaillaan sarjatuotantona minitemppeleitä kovaa tahtia — jotkut kutsuvat näitä drive-in-temppeleiksi tai nimellä "MacTemple" verraten tyyliä MacDonaldsin saman kaavan mukaan rakennettuihin pikaruokaloihin.
Tuhatvuotinen valtakunta (Millennium)
ajanjakso, jolloin Jeesus on tullut toisen kerran ja hallitsee Maata, joka puhdistetaan ja täydellistyy. Rauha ja vanhurskaus vallitsevat. Temppelityö sekä saarnaus elävien ja kuolleiden parissa jatkuu.
Uskonkappaleet (Articles of Faith)
Mormonikirkolla ei ole virallista uskonjulistusta, mutta uskonkappaleista saa jonkinlaisen, vaikkakin epätäydellisen kuvan kirkon pääopeista.
Vaarna (Stake)
muutaman seurakunnan muodostama hallinnollinen yksikkö, vastaa kai suunnilleen hiippakuntaa. Suomessa on kaksi vaarnaa, Helsingin (1977) ja Tampereen (1983). Uusia vaarnoja järjestetään, kun jäsenmäärä on kasvanut tarpeeksi ja miehiä riittää johtotehtäviin.
Valkeus
v:sta 1950 suomeksi ilmestynyt kirkon kuukausijulkaisu, joka v. 1967 yhdenmukaistettiin kirkon virallisen lehden Ensignin kanssa. Nykyään Liahona. Kesäk. 2001 kävi käsky, että lehdissä on oltava vähintään 50% varattuna kirkon johdossa istuvien sanomille ja artikkeleille.
Valtuus (Authority)
ainoastaan MAP-kirkon pappeudenhaltijoilla (miehillä) on Maan päällä Jumalan antama valtuus kastaa, konfirmoida, vihkiä jne. Kirkon presidentillä ja hänen kahdella neuvonantajallaan on kaikki 'pappeuden valtuuden avaimet' Maan päällä.
Vanhin (Elder)
Melkisedekin pappeuteen kuuluva virka, joka voidaan antaa 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille 'kelvollisille' miehille. Lähetyssaarnaajat esimerkiksi kulkevat tällä tittelillä. Lähes kaikki aikuiset miesjäsenet saavat tämän viran.
Vapaa tahto (Free Agency)
ihminen voi valita tekonsa, mutta ei niiden seurauksia.
Vastuullinen ikä
lapsista tulee vastuullisia eli kykeneviä erottamaan oikean väärästä kahdeksan vuoden iässä. Silloin heidät voidaan kastaa ja konfirmoida.
Vastuullisuus (Accountability)
normaalit henkiset voimavarat omaava henkilö on vastuussa paitsi teoistaan myös sanoistaan ja ajatuksistaan. Vastuullisuuteen liittyy myös jokaisen oma velvollisuus rakentaa oma elämänsä riippumatta olosuhteista. Mielenterveyden häiriöistä kärsivät ja vajaakykyisinä syntyneet eivät ole vastuullisia samalla tavalla kuin terveet. Saatana ei kykene kiusaamaan henkisesti vammaisia kuten esim. Downin syndroomasta kärsiviä tai alle 8-vuotiaita, minkä vuoksi vastasyntyneet ainoastaan siunataan.
Viisauden sana (Word of Wisdom)
Luku 89 Opin ja Liittojen kirjassa. Sillä perustellaan nykyään esim. kahvin, teen, tupakan ja alkoholin olevan kiellettyä kamaa. Ikävää, ettei Jumala saman tien neuvonut mormoneja hyvin yksinkertaisesti pesemään käsiään ahkerammin ja keittämään ruokavettänsä. "Kuumat juomat" — ja samaan syssyyn keitot — kiellettiin juuri kun ne olisivat olleet erittäin tarpeellisia mormonipioneereille.
Ylipappi (High Priest)
Melkisedekin pappeuteen kuuluva virka, johon miehen on oltava vihitty voidakseen palvella piispana, korkeassa neuvostossa, vaarnan johdossa tai johtavana veljenä (seitsenkymmenenä, apostolina tai kirkon 1. presidenttikunnassa). Vaarnanjohtajat voivat vihkiä ylipappeja myös muihin tarkoituksiin.
Ympärileikkaus
ei kuulu mormonien uskonnollisiin tapoihin.


Paikkakuntia USA:n eri osavaltioissa

 • New York: Manchester, Fayette, Palmyra, Kumoran kukkula KARTTA 1 KARTTA 2
 • Pennsylvania: Harmony
 • Illinois: Nauvoo KARTTA, Ramus
 • Ohio: Kirtland, Thompson, Hiram, Orange, Amherst
 • Missouri: Zion (Independence, jonne piti rakentaa Siionin temppeli), Jacksonin piirikunta, Fishing-joki, Far West, Spring Hill, Daviessin piirikunta; Libertyn vankila, Clayn piirikunta. Haunin myllyn luona murhattiin 18 mormonia.
 • Massachusetts: Salem
 • Nebraska: Winter Quarters (Talvileiri)
 • Utah: Salt Lake City, Manti, St. George, Logan, Provo, Bountiful, Orem, Ogden. Mountain Meadows sijaitsee Etelä-Utahissa; se oli suurimman USA:ssa tapahtuneen joukkomurhan paikka. Mormonijohtajat yrittivät vuosikausia vierittää syyn intiaanien niskoille, eivätkä vieläkään ainakaan vapaaehtoisesti myönnä, että 120 ihmisen murha oli kirkon johdosta lähtöisin.

Mormonit joutuivat muuttamaan paikasta toiseen kirkon alkuaikoina, ennen kuin Brigham Young järjesti suuren muuton Utahiin. Olen tehnyt piirroksen näistä helpottamaan outojen paikkakuntien sijoittamisessa USA:n kartalle. Monia niistä ei löydy tavallisista karttakirjoista, koska ne ovat niin pieniä. KARTTA

Henkilöitä Mormonin kirjassa

Päähenkilöt
 • Lehi — unennäkijä, matkasi vaimonsa Sarian ja muun perheensä kanssa yli Atlantin Amerikkaan
 • Nefi — Lehin poika
 • Laaban, Lemuel ja Sam — Nefin veljiä
 • Jaakob
 • Enos
 • Jaarom
 • Omni
 • Jaredin veli (Mahonri Moriancumer, kertoi Joseph Smith myöhemmin)
 • Kuningas Benjamin
 • Kuningas Moosia
 • Alma
 • Helaman
 • Eter
 • Mormon
 • Moroni — sotapäällikkö, ilmestyi enkelinä Joseph Smithille ja johti hänet Kumoran kukkulalle levyjen luo.
Muita:
 • Soram
 • Ismael
 • Korihor, antikristus (toisinajattelija)

Kirkolle tärkeitä henkilöitä

Joseph Smith nuorempi
1805-1844 kirkon perustaja
Oliver Cowdery () sihteeri, kirjoitti Josephin sanelun mukaan
Emma Hale Smith (1804-1879)
Josephin vaimo
Joseph Smith vanhempi — Josephin isä
Lucy Mack Smith — Josephin äiti
(RLDS-kirkon arkisto)
Hyrum Smith — Josephin vanhempi veli, joka kuoli yhdessä hänen kanssaan
Brigham Young — kirkon toinen johtaja Josephin kuoltua. Johti mormonit Suolajärven laaksoon 1847
Martin Harris — Mormonin kirjan pääasiallinen rahoittaja
Sidney Rigdon — Campbelliittisaarnaaja, josta tuli joksikin aikaa kirkon lähetystyön välikappale
KUVA
David Whitmer — yksi "kolmesta silminnäkijästä", joka myöhemmin erosi kirkosta ja kirjoitti sitä vastaan väittäen Joseph Smithiä langenneeksi profeetaksi
John Taylor, 3. presidentti (1880-87)
Wilford Woodruff, 4. presidentti (1889-1898) — antoi ns. Manifestin moniavioisuudesta luopumisen käskynä — Utah ei muuten olisi saanut osavaltion oikeuksia Yhdysvalloissa, sillä moniavioisuus on aina ollut siellä laitonta. Manifesti, joka ei päättänyt moniavioisuutta käytännössä, on kanonisoitu kirkon pyhiin kirjoituksiin osana Opin ja Liittojen kirjaa nimityksellä Virallinen julistus nr 1.
Lorenzo Snow
5. presidentti (1898-1901)
Joseph F. Smith
6. presidentti (1901-1918)
Yksi näky 3.10.1918 kirjattu Opin ja liittojen kirjaan, luku 138
Heber J. Grant
7. presidentti (1918-1945)
George Albert Smith
8. presidentti (1945-1951)
David O. McKay
9. presidentti (1951-1970) Joseph Smithin elämäkerran kirjoittajan Fawn McKay Brodien setä.
Joseph Fielding Smith
10. presidentti (1970-1972)
Harold B. Lee
11. presidentti (1972-1973)
Spencer W. Kimball
12. presidentti (1973-1985). Hänen aikanaan v. 1978 muutettiin mustien pappeusjärjestystä. Kuuleman mukaan Kimball sai jumalallisen ilmoituksen, mutta sitä ei ole kirjattu mihinkään. Sen sijaan löytyy Opin ja Liittojen kirjasta Virallinen julistus nr 2.
Ezra T. Benson
13. presidentti (1985-1994)
Howard W. Hunter
14. presidentti (1994-1995)
James E. Talmage
apostoli ja mm. kirjan "Jeesus Kristus" tekijä
Bruce R. McConkie
apostoli, kirjoitti mm. ristiriitoja aiheuttaneen kirjan Mormonioppi, jota silti vieläkin siteerataan ahkerasti.

Nykyisyydessä varsinkin: 

1. presidenttikunta

Thomas S. Monson — 16. presidentti, "profeetta, näkijä ja ilmoituksensaaja" helmikuusta 2008 lähtien. Monson täyttää elokuussa 84 vuotta. Ennen häntä presidentin virassa oli Gordon B. Hinckley 1995-2008. Tosiasiassa GBH oli johtanut kirkkoa viimeistään jo Spencer W. Kimballin ajoista.

Henry B. Eyring — 1. neuvonantaja

Dieter F. Uchtdorf — 2. neuvonantaja

Kahdentoista koorumin jäsenet Boyd K. Packer johtaa
Suomen lähetysjohtaja

heinäkuusta 2011 heinäkuuhun 2014 Suomessa aikoinaan lähetystyönsä suorittanut 64-vuotias Douglas Martin Rawlings vaimoineen Kaliforniasta. Heillä on yhdeksän lasta.

Joseph Smith ja Jeesus

Ks. myös sivuja Elämäsi mormonina ja Usein kysyttyä

 


 Etusivu | Sivun alkuun

 

 1998-10-31 — 2011-06-12